Back to the menu
1865-08-10
Language: Danish (Denmark)
Location: København
Date: 1865-08-10
Author: Bloch, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Frederiksborg Castle; Heinrich Hansen;
Comments: Letter sent before Blochs departure to Paris and Rome about the first two paintings to the praying chamber
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; Heinrich Hansen; Bedestol
Attachments: 1865-08-10 brev fra Carl Bloch til J.C.J. FA 2-006-00009.pdf
Kommentarer: Brev sendt umiddelbart før Blochs afrejse til Paris og Rom om de to første malerier til Bedestolen.
Transskribering:
Kjöbenhavn d 10 August
1865
 
Kjære Hr. Jacobsen,
Jeg kan ikke forlade vort lille kjære Danmark uden at ønske Dem et hjerteligt Lev vel, og tillige gjøre Dem bekjendt med hvorvidt vort Arbeide i Frederiksborg er fremskredet.
Jeg har nemlig af Heinrich Hansen modtaget de nøjagtige Maal paa de to første Malerier, tillige har jeg faaet Tilladelse af Ministeriet til at benytte de Kobberplader der staaer i Frederiksborg, jeg har været dernede og seet dem, de ere rigtignok i en ÿnkelig Tilstand, og vil jeg derfor hellere nu med det første Malerie kjøbe en Plade i Paris, thi det vilde koste vel ligesaameget at faae en af de gamle istand og sende til Rom; senere naar jeg f. Ex. maler herhjemme kan det jo blive en anden
s. 2
Sag. Jeg vil begynde med Begyndelsen, Maria Bebudelse, og er ogsaa forsaavidt færdig med Compositionen, saa jeg kan tage fat naar jeg kommer til Rom, til Foraaret med Guds Hjælp haaber jeg at kunde sende et eller to ??? helst det sidste.
Og saa endnu engang Farvel det ønsker Deres hengivne
 
Carl Bloch.
Archive Reference: FA 2-006-00009.pdf