Back to the menu
1875-10-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-10-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Kjøbenhavns Amts Søndre Birk
Keywords: Carlsberg;
Comments: About illegal construction of pitch sheds at Carlsberg. From copy book.
Transcription:
Emneord: Carlsberg;
Attachments: 1875-10-25 brev til Søndre Birk, København, kopibog.pdf
Kommentarer: Om ulovlig opførelse af begskure på Carlsberg. Fra kopibog
Transskribering:

Carlsberg d 25 October 1875
afsendt d 26 Oct. Morgen

Til Kjöbenhavns Amts söndre Birk.

Da jeg ved Retsmödet idag ikke havde Lovsamlingen ved Haanden, saa jeg mig ikke istand til nærmere at begrunde min Paastand om Frifindelse, hvilket jeg derfor udbeder mig Tilladelse til nu at gjöre. Næst at henholde mig til min mundtlige Forklaring og de afhörte Vidners Meddelelser, hvorved jeg troer at det er tilstrækkeligt oplÿst, at den Forestilling om de factiske Omstændigheder, hvorpaa Tiltalen mod mig er bÿgget, i meget væsenlige Puncter er urigtig, tillader jeg mig for det Tilfælde, at der i Mangel af positive Lovbestemmelser, som kunne anvendes paa det foreliggende Tilfælde, skal tages Hensÿn til Lovgivningens Analogi, at gjöre opmærksom paa:

1. Bÿgningslov for Kjöbstederne af 31/12.58 § 6, andet Stk, sidste Punctum, som efter min Opfattelse gaaer ud paa, at et aabent Skuur, hvilende paa Træpiller og ikke over 4½ Al höit, ikke er underkastet de i 1ste Punctum givne Forskrifter om brandfrit Tag, om 10 Alens Afstand fra Nabogrunden og om at det intet Ildsted maa indehoolde.

2. Brandpolitilov for Landet af 2/3. 61. § 3, sammenholdt med §§ 1 og 2, som formentlig viser, at der ikke fordres "ikke Brandfarlige" Bÿgninger til Begkogerier, osv, naar de kun ere fjernede 50 Alen fra Nabogrunden.

3. Samme Lov § 4, som tillader Bÿgninger til Fÿrverkerisagers Tilberedning uden Hensÿn til Bÿgningernes Beskaffenhed, naar de kun ere fjernede 100 Al fra Nabogrunden.

4. Samme Lov § 11, som udtrykkelig tillader Anvendelsen af "brandfarlige" Bÿgninger til "et Fabrikbrug, som er særdeles brandfarligt paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller Beskaffenheden af det Materiale som dér forarbeides, naar Bÿgningen kun er fjernet over 100 Al fra det nærmeste Nabosted

s. 2

5. Bÿgningslov for Frederiksberg af 12/1- 58. § 5, som tillader Anvendelse af Træ til udvendige Dele af en Bÿgning, som ligger 10 Al fra Nabogrund.¨

6. Bÿgningsplan for Kbvhn og Forstæder af 17/3-56. § 86 og 87. som tillader straatækte Bÿgninger i en Afstand af 50 Al og Vindmöller i 30 Alens Afstabnd fra Nabogrunden.

7. Fremdeles skal jeg oplÿse, at der paa en Plads paa Kbhvns Grund mellem min Have og Hr. Kaysers Vaaningshuus med Kbhvns Brandpoliti's Tilladelse er opfört en heel Række af Træskure - tildeels större end det saakaldte Skuur over mine Beggryder - som benÿttes til Forfærdigelse af Fÿrværkerisager af hvilke Skure eet afbrændte sidste Sommer, som Fölge af en Explosition uden at det offentlige lagde Hindringer i Veien for en fortsat Benÿttelse af de övrige Skure til samme Fabrikation.

8. Endelig skal jeg bemærke, at der paa min Eiendom i de sidste 5 Aar uafbrudt har været forskjellige store Bÿgningsarbeider under Udförelse som have været anmeldte for og staaet under lovebfalet Tilsÿn af vedkommende Bÿgningsinspecteur, der saaledes jevnlig har havt Leilighed til og ifölge sin instrux § 1,5,6, og 7 har havt Opfordring til at "have sin Opmærksomhed særdeles henvendt paa at intet Bÿgningsarbeide hvortil kræves Approbation, foretages uden at saadan er erhvervet" samt til at give Paalæg om at standse eller forandre et uanmeldt eller i Strid med Lovgivningen paabegÿndt eller udfört Bÿgningsarbeide.
Men Bÿgningsinspecteuren har ingenlunde gjort nogen Bemærkning end sige nogen Indsigelse mod den nu paatalte Opstilling af Skjærme om og over mine Beggrÿder, ligesaalidt som mod de övrige midlertidige Constructioner af Skure, osv, der, som oplÿst have staaet i c 1½ Aar paa et iöinefaldende Sted paa den aabne Plads mellem Brÿggeribÿgningen og Veien, hvor de ikke kunde undgaae Inspecteurens Opmærksomhed.
Naar Bÿgningspolitiets Organ saaledes maa antages at have fundet de under hans Øine foretagne Arbeider paa min Grund i Overensstemmelse med Loven, maa jeg derved föle mig bestÿrket i min Overbeviisning om at jeg ikke har gjort mig skÿldig i nogen Lovovertrædelse.

J.C.J.

Archive Reference: FA. Kopibog, kasse F 18