Back to the menu
1878-04-05
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-04-05
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; philanthropy;
Comments: J. C. Jacobsens draft to the regulation of King Christian IX concerning Frederiksborg Castle and some notes about armors.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; filantropi;
Attachments: 1878-04-05 Christian IX's rescript vedr. Frd.borg Slot og notater om rustninger, FA 2-009-00027. Kasse F 4.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsens udkast til Christian IX's rescript vedrørende Frederiksborg Slot og nogle notater om rustninger.
Transskribering:


Rustningerne. De fra Fleischmann bestilte foruden de ankomne. Henrik d 2den og Hohenzoller
ere Kong Ludvig d 2de af Ungarn i Staal blank
Kaiser Ferdinand 1ste - do -do-
Ubekjendt - do.
Mailænder (Maximilian) - do - do-
Franz1st efter ... Galvanoplastik
do -do
Skulle leveres i denne Maaned. October.
Den af Aimino i Turin kjøbte Maximilian Rustning af Staal bliver afsendt hertil som iilgods saasnart Udstillingen slutter (udsat til 10 Novbr definitiv Slutning) ligeledes de kjöbte Vaaben og Skjolde, Hjelme
-de 2 Rustninger af Jern, smedede fra Venedig
fra Turiner Udstillingen komme samtidigt
- de fra Florenz kjöbte smukke Hjelme og Skjolde
_________________________________
ialt 11 Rustninger, 7 Hjelme, 8 Skjolde, 1 Brystharnisk, 18 Sværd, 2 Daggeter, 5 Stridsøxer, 6 Køller, 30 Hellebarder, 1 Wallenstein Stigböile
_______________________________
Johan og Henrik Ranzaus Rustninger.Theophilus Hansens >Löfte.
s. 2
Malernes Tvivl om det var muligt at give et Billede af en Sammenstilling af nogle enkelte Mænd, uden Handling.En .... af en stor Mængde kunde faa Interesse ved Grupperingen.
Kommandeur Prosilius ...Skizze til Lorenzens' Slaget paa Rheden-
Frölich
Stein
s. 3
Kongens Rescript af 5te April 1878
I Anledning af det Os af Dig under 5te d.M. allerunderdanigste overrakte Andragende, ville Vi hermed allernaadigst have Dig tilkjendegivet, at Vi allernaadigst bifaldt at der i Henhold til Vor allerhöieste Resolution af 25 Juni f. A paa Vort Indenrigsministerium under f. d. vedlagte Forestilling oprettes etNationalhistorisk Museum i Kongeflöien paa Frederiksborg Slot efter de af Dig nærmere fremhævede Grundtræk og at........
_________________________
Statuter af 7 October 1878.
§ 2 Museet "har til særlig Opgave i större, kunstnerisk udsmÿkkede Localer, at danne et Hjemsted for vækkende og mere omfattende Fremstillinger af fædrelandsk-historiske Minder fra Christendommens Indförelse i Danmark til den nÿeste Tid.
§3 Museet skal derfor indeholde a) deels en Samling af ældre Mindesmærker fra Ind- og Udlandet: Malerier, Sculpturer, Portraiter, Statuer og Buster af fremragende, fortjente Personligheder og tillige Meubler, Dragter, Rustninger, Vaaben, osv. enten Originaler eller gode Kopier; b) deels en udfÿldende Række af nÿere kunstneriske Fremstillinger af mærkelige Begivenheder og Personligheder i Maleri og Sculptur.
§ 7. Det daglige Tilsÿn med Museet og Foreviisningen af samme for Publikum....ordnes af Bestÿrelsen.
Archive Reference: FA 2-009-00025 Kasse F4