Back to the menu
1878-01-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-01-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Carlsbergfondets Direktion
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthrophy;
Comments: J. C. Jacobsen writes to the board of the Carlsberg Foundation about the arrangement of the collection at Frederiksborg.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1878-01-01 til Carlsbergfondets direktion.pdf
Kommentarer: Om indretningen Frederiksborg Slot.
Transskribering:
I

Til Carlsberg Fondets Direktion
 
Det vil formodentlig være den ærede Direction bekjendt, at Hs. Majestæt Kongen har bifaldet et af mig til Komiteen for Frederiksborg Slots Gjenopförelse indsendt Tilbud- hvoraf Kopi vedlægges - om at bekoste Restaurationen af Kongeflöien i Christian 4des Stiil, imod at denne flöi
fremtidig anvendes dels til Festlokale ved större Höitideligheder i Kongehuset, dels til Anbringelse af et nationalhistorisk Musæum.
I Henhold hertil ere de forelöbige Foranstaltninger trufne til Udarbeidelsen af detaillerede Planer til Restaurationsarbeidet som derefter vil blive fremmet med muligst Hurtighed - under Herr Etatsraad Meldahls Ledelse - saa at det forhaabentlig kan være fuldfört omtrent samtidig med den fuldstændige Restauration af de tilstödende Localer: Riddersalen og "Rosen".
I den oven omtalte Kgl Resolution  -som i Afskrift vedlægges -  er der fremdeles med Hensÿn til det paatænkte Musæums Anbringelse i Kongeflöien fastsat "at der ikke derved paadrages Staten nogen Forpligtelse til at bringe pecuniære Offre i den Anledning" og der maa altsaa sörges for, at der til Realisationen af Musæumsplanen tilveiebringes Midler, dels til at bestride Udgifterne ved Ordningen og Opstillingen af de Sager, som formodentlig fra forskjelligge Sider ville tilflÿde Musæet, dels til Anskaffelse af nÿe Gjenstande.-
Som det vil sees af min Skrivelse til Frederiksborg Komiteen, er det forudsat som Musæets Formaal, at dette skal blive et Hjemsted for det danske Folks Historiske Minder fra Christen-dommens Indförelse til den nÿere Tid og efter min Formening skal der altsaa ikke stræbes hen til Dannelsen af en egenlig Studiesamling, men kun drages Omsorg for Tilveibringelsen af gamle Mindesmærker i Originaler eller Kopier, samt af saadanne Meubler, Huusgeraad, Vaaben, Rustninger, osv, fra Fortiden indtil Christian 4des og Frederik 3dies Tidsalder
s. 2
 
som særlig egne sig til Opstilling i denne gamle Borg, hvis Præg som saadan ikke dermed bör forstÿrres.-
I övrigt ville de Gjenstande, som maae anskaffes, fornemmelig komme til at bestaae af Malerier, som anskueliggjöre vigtigere Begivenheder i Fædrelandets Historie, samt af Portraiter af historiske Personer - forsaavidt slige ikke allerede haves - og for den ældste Tid, fra hvilken der ikke er overleveret Portraiter, nemlig fra Gorms og Thyra's Dage til den oldenborgske Stammes Regjering-stiltrædelse, maaskee ved Statuer, der saavidt muligt fremstille det characteristiske ved Personerne og deres Tidsalders Kostumer, Vaaben, osv.-
Tilveiebringelsen af en saadan Samling, navnlig af Kunstværkerne kan selvfölgelig kun skee successive i löbet af længere Tid og der vil saaledes kun udfordres en mindre Sum aarligt til Musæets vedvarende Udvikling, saavelsom til dets Ordning, Bestÿrelse og Tilsÿn, hvortil jeg hermed
til bÿder at stille et fast aarligt Bidrag af 10,000 Kroner til Disposition.
Da jeg antager, at Oprettelsen og Udviklingen af et nationalhistorisk Musæum, som det ovenfor omhandlede, kan henregnes blandt de Formaal, til hvis Fremme Carlsberg Fondet er stiftet, har jeg tænkt mig, at det nÿs nævnte, aarlige Bidrag bedst kunde komme Musæet tilgode, baade
strax og i kommende Tider, naar det udredes af Carlsberg Fondet, imod at jeg sikkrer dette Fond en tilsvarende , foröget Indtægt af 10,000 Kroner med Udstedelsen af en nÿ Panteobligation i Carlsberg med Tilbehör paa 2000,000 Kroner, som starx forrentes med 5% p.A.
I Forbindelse hermed skal jeg, med Hensÿn til den Indflÿdelse, som Carlsberg Fondets Direction, forsaavidt ovenstaaende Forslag antages, bör have paa Musæets Anliggender, bemærke, at det forekommer mig naturligst og heldigst at ordne Frederiksborg Musæets Bestÿrelse i Lighed
med Bestÿrelsen af Samlingen paa Rosenborg, til hvilken Frederiksborg Musæet nærmest vil slutte sig. Medens Rosen-borg Samlingen, som bekjendt, bestÿres af en Direction af 3 Medlemmer, nemlig af den Kiongelige
s. 3
Musæumsdirecteur i Forbindelse med eet Medlem, som Hs Majestæt paa Kongehusets Vegne udnævner og eet Medlem af Ministeriet paa Statens eller Finantsernes Vegne, antager jeg at det vil findes at være i Overensstemmelse med de ovenfor i Forslag bragte Forhold, at Frederiksborg Musæets Direction kommer til at bestaae af de 2 förstnævnte Medlemmer af Rosenborg Samlingens Bestÿrelse i Forbindelse med eet Medlem af Carlsberg Fondets Direction, som dertil udnævnes af det Kgl Videnskabernes Selskab paa samme Maade som Medlemmerne af Carlsberg Laboratoriets Bestÿrelse vælges.
Dersom den ovenfor i korte Træk angivne Plan maatte vinde den ærede Directions Bifald og gode Medvirkning til Gjennemförelsen ag blive approberet af Hs Majestæt, vil det jo blive nödvendigt, at give Carlsberg Fondets Statuter en Tilföining hvori optages de nærmere Bestemmelser om det foreslaaede, særlige Formaals Udstrækning og Begrænds-ning, om opsparede Midlers Anvendelse, om Directionens Deeltagelse i Musæets Bestÿrelse, (eventuelt om Valg af Tilforordnede med Hensÿn til Anskaffelse af Kunstværker) om senere Statutforndringer, osv, men saavidt jeg skjönner vil et Udkast til et saadant Statut-Tillæg, saavelsom Tillæget til Gavebrevet först kunne affattes efter et nærværende Forslag har fundet sin Afgjörelse.-

Ærbödigst
 
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 1 Januar 1878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv