Back to the menu
1878-06-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-06-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; Carlsberg Foundation;
Comments: About the deed of gift to Frederiksborg Castle
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Carlsbergfondet.
Attachments: 1878-06-02 brev til Madvig.pdf
Kommentarer: Om gavebrevet til Frederiksborg Slot.
Transskribering:


Höivelbaarne
Herr Konferensraad Madvig

I Anledning af det hermed tilbage fölgende Udkast til Tillæg til Carlsberg Fondets Statuter, ved hvilket jeg iövrigt Intet har at erindre, vil jeg kun henstille om den nærmere Definition af Musæets Formaal, BeskaffenhedForhold til Rosenborg Samlingen osv, som vil blive given i Musæeums-Statuterne (hvad enten dette Actstÿkke udgaaer i Kongens eget Navn eller med hans Approbation ) ikke helst bör slaaes fast ved Tillæget til Carlsberg Fondets Statuter.
I denne Henseende vil det maaskee være rigtigst, at stille dette Tillæg i Bero, indtil Musæums-statuterne foreligge, saa at der i Tillæget kan henvises til isse, hvorved de fremtræde som en Forudsætning (altsaa en Betingelse) for Videnskabernes Selskabs Beslutning.
Affattelsen af Musæums-Statuterne antager jeg iövrigt bör foregaae paa den Maade, at Musæums-Directeuren, för den indstiller den til Kongen (til "Beslutning" eller "Approbation") hörer Carlsberg Fondets Direction, der jo nu er traadt i Donators Sted og saaledes har Adkomst til at vaage over at denne i korte Grundtræk angivne (og af Kongen billigede) Plan bliver fulgt ved den fuldstændigere Udvikling i Statuterne.
Det vil formetlig ogsaa være i sin Orden, at det i Musæums Statuterne kommer til at hedde:"efter at have hört Carlsberg Fondets Direction have "vi" (eller "Vi") fastsat, osv".
s. 2
saa at det bliver en Selvfölge, at eventuelle Forandringer i den Statutmæssige Plan ikke kunne foretages uden först at höre Carlsberg Fondet.
Disse Bemærkninger burde maaskee være fremkomne tidligere, men det er först nu, at de ved fornÿet Overveielse have paatrængt sig.

Med sand Höiagtelse
Deres ærbödige

J. C. Jacobsen

Carlsberg 2 Juni 1878.
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv