Back to the menu
1880-10-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-10-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Holm, Edvard
Keywords: Carlsberg Foundation; Frederiksborg Castle; Carlsberg Laboratory;
Comments: A letter from J. C. Jacobsen to Edvard Holm about the distribution of the funds between the different departments of the Carlsberg Foundation.
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; Carlsberg Laboratorium; Frederiksborg Slot;
Attachments: 1880-10-08 brev til prof.Holm.pdf
Kommentarer: Om fordelingen af Carlsbergfondets midler på de enkelte afdelinger.
Transskribering:


Carlsberg d 8de October 1880.

Kjære Herr Professor Holm!

Jeg blev meget forblöffet, da jeg igaar hos Worsaae fik at vide, at vi have paadraget Museet Forpligtelser for det kommende Aar til Belöb af 23.000 à 24.000 Kroner (foruden de ved Museets förste Ordning og offenlige Benÿttelse uundgaaelige Udgifter), medens vi indtil Udgangen af næste Aar ikke ville faa mere end c 13000 Kroner til Disposition. Uheldigviis tör jeg for Tiden ikke tilsige noget Tilskud eller Forskud i det kommende Aar, da jeg i forskjellige Retninger har disponeret over Alt, hvad jeg kan undvvære. Men jeg troer alligevel ikke, at Museets Stilling er saa hjælpelös, som det igaar sÿntes, da det har 2 Brödre, som ere saa velhavende, at de formentlig nok kunne forstrække den 3die Broder med et midlertidigt Laan.-
Jeg har netop nu modtaget Professor Barfoeds Regnskabs Over sigt, hvorefter Laboratoriet i det sidste Aar har havt et Overskud af 8.388 Kroner; der oplægges som "Sparepenge" og som sikkert uden Betænkelighed kan udlaanes på Afbetaling i 10 Aar.-
Afdeling B havde ved afvigte Aars Begÿndelse en

s.2

Beholdning af 17.347 Kroner og har i Aarets Löb havt en Indtægt (efter Fradrag af Administration) af 23,237 Kr; tilsammen 40,584 Kr. Dets Udgift har derimod været 14,048 og dets Behpoldning af "Sparepenge" er altsaa d 30te Septbr 1880 = 26536 Kr.
Begge Afdelingers "Sparepenge" udgjöre altsaa 8.388+26.536 Kr = 34,924 Kr, hvoraf 10,000 Kr. ere udlaante til Museet og Fondets contante Beholdning er 24,924 Kr.-

Dersom deraf udlaanes 12000 Kroner til Museet (med 6000 af Afdeling A og ligesaameget af B.) vil Museet kunne dække sine Forpligtelser i det kommende Aar.
Afdeling A vilde da i næste Aar have et contant Belöb til Raadighed af 23.237+2388 Kr=25,625 Kr hvilket er 10,777 Kr mere end sidste Aars Udgift, som var 14.848 Kr.
Afdeling B vil have til Raadighed et contant Belöb af 23.237+10.536, tilsamen 33.773 Kr, hvilket er 19.725 mere end sidste Aars Udgift af 14.048 Kr
Det höieste Belöb som kan komme til Udbetaling i 1881 af de ifölge Madvigs Meddelelse hidtil bevilgede Tilskud, udgjör saavidt jeg kan skjönne c 14544 Kror og der er saaledes ingen Sandsÿnlighed for at Afdelingens Totaludgift kan löbe op over de disponerede 33.773 Kr.

s. 3

Det sÿnes saaledes at baade A og B meget godt 1881 kunne undvære de c 12000 (maaskee 14000) Kroner, som Museet trænger til i dette Aar.
Tilbagebetalingen maa formentlig, som tidligere vedtaget, skaee i 10 aar, altsaa med c 2200 Kroner aarlig hvilken Afbetaling dog först kan regnes fra Udgangen af næste Aar. I de fölgende 10 aar maa Museet selvfölgelig begrændse sine Bestillinger og Indkjöb og övrige Udgifter til c 7000 Kroner aarligt x) (x skulde A eller B faae Brug for den udlaante Deel af Sparepengene för de 10 Aar ere udlöbne, kan Museet jo i nogle faa Aar tilbagebetale hele Laanet ved midlertidig at suspendere alle nÿe Anskaffelser, indtil det, som De veed, efter min Död faaer en foröget Indtægt af 5000 Kr.
Jeg henstiller nu disse Betragtninger til Deres Overveielse.
Deres hengivne

J. C. Jacobsen

Paa Grund af gjentagne Abrÿdelser, har jeg först kunnet slutte dette Brev i Aften, Löverdag.

Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv