Back to the menu
1881-08-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-08-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Holm, Edvard
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; Carlsberg Foundation;
Comments: About another deed of gift.
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1881-08-08 til Holm.pdf
Kommentarer: Om yderligere et gavebrev. Det har vist sig nødvendigt da Frederiksborg Slot giver underskud.
Transskribering:


Carlsberg 8 August 1881.

Hr Professor E. Holm.

Det viser sig bestandigt mere og mere klart, at den aarlige Indtægt, som er henlagt til det nationalhistoriske Museums Vedligeholdelse, Formering og Bestÿrelse, samt til Opsÿnet dermed, vil være aldeles utilstrækkeligt, især naar det faaer sit fulde Omfang efter at Prindsesseflöien bliver færdig og tages i Brug. Allerede nu föles den begrændsede Indtægt meget stærkt og endmere naar der aarligt skal afbetales paa Gjælden til Fondet og jeg har derfor, som De veed, sögt at böde paa denne mindre heldige Situation ved extraordinaire Tilskud. Men selv om jeg havde Sikkerhed for at leve længere end jeg i min Alder tör gjöre Regning paa, er et saadant Forhold ikke betingende for Museets Udvikling og ikke forsvarligt.-
Det ligger mig derfor paa hjerte som en Pligt mod Museet snarest muligt at sikkre dets Udvikling og Bestaaen nu og i Fremtiden ved en nÿ större Dotation, men jeg er i nogen Tvivl om hvor stor denne bör gjöres.-
Foruden Anskaffelsen af Historiemalerier og Portraiter, Fremstillinger i Plastik, osv, Deels i originale Arbeider, deels i Kopier, Afstöbninger af Mindesmærker, Erhvervelser af historisk interessante Gjenstande, osv, osv, maa der jo endvidere paaregnes alle Udgifter tiul Bestÿrelse og Opsÿn, samt til Localers og Gjenstandes Vedligeholdelse og senere til Istandsættelsen af de endnu ikke benÿttede Localer i överste Etage. En paalidelig Kalcule over alle disse Udgifter lader sig vel ikke gjöre, men jeg antager at en aarlig Totalindtægt af 30 à 35,000 Kroner maatte kunne være tilstrækkelig ikke alene til de löbende Udgifter, men ogsaa til en successive Opsamling af Midler til överste Etages

s. 2

Istandsættelse og til samtlige Localers Vedligeholdelse og Hovedreparationer i Aarenes Löb.
Herefter vilde der altsaa behöves et Tillæg af 25,000 Kroner til den nuværende Indtægt af 10,000 Kroner.
Ved samme Leilighed vil der imidlertid ogsaa være Anledning til at tænke paa de andre Afdelinger af Carlsbergfondet, af hvilke Afdeling B allerede har benÿttet hele sin aarlige Indtægt og sÿnes at have Trang til mere. Jeg har derfor tænkt at denne Indtægt burde foröges med 15000 Kroner, hvorved den i det Hele vilde udgjöre 40,000 Kroner.-
Laboratoriet trænger, saavidt jeg kan skjönne, forholdsviis mindre, men ogsaa dér stiger Virksomheden og Udgifterne og naar begge Forstandere blive gifte, bör der i Laboratoriets Interesse om muligt skaffes dem bolig paa Carlsbergs Grund, hvortil der bör oplægges Sparepenge.-
Jeg mener derfor at der bör tillægges Laboratoriet en Forögelse af 10,000 Kroner, hvorved dets Totalindtægt vil stige til 35,000 Kroner

Alle 3 Tillæg ville saaledes udgjöre 50,000 Kroner aarlig eller 5% af en Million Kroner, som jeg agter at skjænke til Fondet fra d 25 September d. A at regne i Form af en ÿderligere Prioritet i Carlsberg med Tilliggende.
Derved stiger Fondets Prioriteter i denne Eiendom til 2,200,000 Kroner, hvilket paa det Nærmeste svarer til den Værdi, hvorfor den nu staaer til Bogs; efter at der aarlig er amortiseret c 3% af Anlægscapitalen.
Naar Eiendomen efter min Död overdrages til Fondet ved min testamentariske Disposition, bliver det saaledes ingen Gave i Kapitalværdi (af nogen Betÿdning) men Indtægten vil jo blive ikke ubetÿdeligt foröget, da en blot ordentlig Drift af en Fabrik, der er i saa god Gang altid maa give mere end 5% Udbÿtte.-

s. 3

För jeg formulerer det her omtalte Gavebrev, maa jeg selvfölgelig raadspörge Fondets Bestÿrelse, men uheldigviis er baade Formanden og de fleste andre Medlemmer paa Reiser og komme neppe tilbage, för jeg d 25 August reiser til Udlandet paa c 14 Dage og efter min Tilbagekomst er der kun 14 Dage til d 25de September, (Stiftelsesdagen) inden hvilken Gavebrevet skulde være i Orden. Jeg tillader mig derfor at sende Dem denne Meddelelse om min Plan og beder Dem at sige mig Deres Mening derom. Da De som Medlem baade af Fondets Direction og af Museets Bestÿrelse bedst kan bedömme Forholdet mellem de 3 Afdelingers Kra, vilde det være mig kjært særlig om dette Punct at höre deres Mening för jeg sender Sagen til Circulation mellem de andre Medlemmer af Directionen, saasnart nogen af Dem komme tilbage.-
Jeg vil heller ikke tale med Worsaae og Meldahl derom för jeg har hört Deres Mening.
Saavidt jeg skjönner vil der ikke behöves nogen Forandring i Statuterne, hvoraf jeg vedlægger et Exemplar.

Med særdeles Höiagtelse
Deres
J. C. Jacobsen.
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv