Back to the menu
1882-12-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-12-10
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Carlsbergfondets Direktion
Keywords: Carlsbergfondet; patronage;
Comments: About the use of the funds of the Carlsberg Foundation.
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1882-12-10 til Carlsberfondets direktion.pdf
Kommentarer: Om anbringelsen af Carlsbergfondets midler.
Transskribering:


Til
Carlsbergfondets Direction

I Anledning af Directionens ærede Skrivelse af 6te d.M om Frugtbargjörelsen af Fondets Midler maa jeg först bede om Undskÿldning for at jeg ikke i rette Tid har besvaret Directionens tidligere Skrivelse om samme Gjenstand. Jeg begjærte dengang strax paa Udkast til en Besvarelse, men da jeg savnede nogle Oplÿsninger, maatte jeg standse dermed og under det stærke Trÿk af uopsættelige Forretninger, blev min Svarskrivelse desværre liggende halvfærdig indtil nu.
Ifölge den til mig rettede Opfordring har jeg paanÿ overveiet Sagens Enkeltheder og skal nu meddele mine Anskuelser om den mest forretningsmæssige Ordning af det omhandlede Anliggende.

1. Om Opsamling af Reservecapital og dennes Anbringelse i solide rentebærende Effecter har jeg allerede tidligere udtalt, at denne formentlig bör begÿnde nu, efter at Fondets aarlige Indtægt regelmæssigt overstiger den aarlige Udgift. Hvorvidt en Deel af denne rentebærende Kapital allerede nu skal betegnes som et urörligt "Reservefond" og en anden Deel betragtes som "Sparepenge" maa jeg henstille til Directionens nærmere Overvceielse. Dette Spörgsmaal holder jeg altsaa udefor min Betragtning.
Afdeling A, Laboratoriet vil formentlig indtil videre kunne nöies med et Budget omtrent som det nugjældendeaf c 22000 Kr (incl Administration) og jeg antager altsaa at denne Afdeling, hvis Indtægt er 35000 Kr, kan oplægge c 13000 Kr aarligt.
Dersom Afdeling B, ligesom ii afvigte aar fremdeles kan nöies med c 25000 Kr (incl Administration) vil af dens Indtægt, 40000 Kr, kunne oplægges c 15000 Kr.
Da hver af disse Afdelinger desuden i de nærmeste 9 Aar erholde et aarligt Afdrag af 1100 Kr af deres Forskud til Afdeling C, ville de nævnte Overskud kunne stige til respect, c 14000 og 16000 Kr altsaa i Alt til c 30,000 Kr, voraf Halvdelen kan gjöres frugtbringende hver 25 Marts og 25 Septbr.

s. 2

Naar den ærede Direction imidlertid har ment, at der allerede nu i denne 11te Decbr Termin kunne kjöbes Effecter til Belöb 20,000 Kr for A og B, maa jeg bemærke at dette forekommer mig at være lidt for tidligt, da man endnu ikke kan beregne hvorledes Status vil stille sig til 25 Marts 1883 eftersom Udgifterne i hvert Halvaar langtfra ere ligestore. dersom der f.Ex i indeværende Halvaar skulde behöves ligesaa meget so i det forrige, nemlig 43000 Kr (hvilket de forlöbne 10 ugers Erfaring tÿder paa) vil der af Kassebeholdningen fra 1ste October, der var 56,252 Kr, kun blive c 13000 Kr tilovers til Indkjöb af Effecter. Jeg maa derfor tilraade, at man enten begrændser Indkjöbet til omtrent den nÿsnævnte Sum eller endnu bedre udsættes dette til Halvaarets Slutning d 25 Marts 1883, hvilketkan skee uden noget Rentetab, naar man vil overlade til mig for dette Halvaar at gjöre den til enhver Tid tilstedeværende Kassebeholdning frugtbringende i Banken i Forndelse med min egen Driftcapital. Derved vil der gives Afdeling C tid til at afvikle sit Hidtilværende Forhold til Fondets fælleds Kasse, hvilket neppe kan skee i dette Øieblik, da Museet ikke pludseligt kan indskrænke sine Udgifter i dette Halvaar, navnlig til tidligere bestilte Arbeider, saameget , at disse Udgifter kunne udredes af de 5738 Kroner som vare i Behold paa C's Konto d 1ste October 1882 x) og man ved jo endnu ikke med Sikkerhed hvormeget der vil tilfalde Museet af Foreviisningsindtægten saalænge Slotsforvalterens approberede Regnskab ikke foreligger.
En Kapitaloplægning for Afdeling C kan der for Øieblikket neppe være Tale om, da Museet sikkert i de nærmeste aar vil have brug for hele sin Indtægt til paatrængende Anskaffelser af Kunstværker og historiske Mindesmærker, men meget senere maa Afdelingen selvfölgelig oplægge "Sparepenge" til Anvendelse til extraordinaire Foretagender.-
2. Om Kassebeholdningen og dens Frugtbargjörelse. Med Hensÿn til denne tillader jeg mig at foreslaae, at man d 25 Marts 1883 tilbageholder 12000 Kr som Kassebeholdning hos Kasseren, hvoraf han indsætter det Meste i Banken paa "Folio", hvoraf han successsive hæver det Fornödne eller hvorpaa

__________

x) Der er paa denne Konto allerede indtil 9de Decbr udbetalt 7320 Kroner.

s. 3.

han udstæder Bankanvisninger om Betalingsmiddel. Af den til enhver Tid paa Folio staaende Sum erholdes 1 % Rente p A.
Dernæst vil jeg foreslaae at man d 25 Marts - og saaledes fremdeles hver 25 Septbr og 25 Marts - indsætter den til det næste Halvaars Udgifter fornödne Sum, lidt rundelig anslaaet, f. Ex 42000 Kroner som "Indlaan" i Banken i 6 Dele, hver paa 7000, som forfalde til Udbetaling til bestemte Tider, nemlig efter resp. 1,2,3,4, 5 og 6 Maaneders Forlöb, altsaa d 30te April, 31 Mai, 30 Juni, osv. Af disse Indlaan giver Banken 3 à 4 % p.A. i rente og den halvaarlige Indtægt deraf kan anslaas til 400 à 450 Kroner.

Ved denne Fremgangsmaade vindes ikke alene den störste Renteindtægt af Driftscapitalen, men derved simplificeres tillige Forretningsgangen idet Kasseren og Formanden fritages for til ubestemte Tider at söge og at give Udbetalingsordre og at holde Bog derover og alle Afdelingers Bestÿrelser vide til enhver Tid udenad, hvormeget der haves til Raadighed for hver af de fölgende Maander, hvorefter de da kunne indrette deres Dispositioner. Jeg har ovenfor anbefalet at holde 12000 Kr i Kasse og paa Folio, fordi jeg af Regnskaberne har seet at Udetalingerne i de enkelte Quartaler f. A. have udgjort 26000 Kr. hvilken Sum har kunne dækkes af Kasse og Folio i Forbindelse med forfaldne Indlaan for 2 Maaneder.-
resten af Halvaarets Renteindtægt, efter Fradrag af ovennævnte 42000 Kr (altsaa Rest 13000), i Fortsættelse med Overskudet af det forlöbne Halvaar kan strax efter d 25 Septbr og 25 Marts anvendes til Indkjöb af Effecter for vedkommende Afdelings Regning eller maaske simplere for Fondets Regning i hvis Böger Fordelingen af Kapital og Gevinst dog skal föres paa hver Afdelings Konto.

Med udmærket Höiagtelse
ærbödigst

J. C. Jacobsen

Carlsberg d 10de Decbr 1882.
Archive Reference: Carlsbergfondets arkiv