Back to the menu
1872-09-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1872-09-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Botanical Garden; patronage;
Comments: Second letter this day to Japetus Steenstrup. About the composition of board of trustees of the botanical garden.
Transcription:
Emneord: Botanisk Have; mæcenvirksomhed;
Attachments:
Kommentarer: 2. brev til Japetus Steenstrup denne dag. Om sammensætningen af 'komiteen for Den botaniske Have'.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)

Kjære Ven!
 
Jeg seer desværre af en Paategning paa Omslaget om d'Arrest's Brev at Nellemann ikke mere er Medlem af Komiteen - hvilken Meddelels Form iövrigt er noget usædvanlig og mindre correct end man kunde vente af en juridisk Professor.- Vi maa altsaa vælge en midlertidig Formand eller bede Ministeriet om at udnævne en Anden til Formand, i hvilken Anledning vi jo maa holde et Möde, hvortil Du maa indbÿde, men forinden var det rigtigt at tale med Lange om han vil modtage Posten enten som midlertidig eller som virkelig Formand. Skulde han ikke være villig til det sidste, antager jeg at Ministeren ikke vilde have Noget imod at Komiteen vedbliver sin Virksomhed under en midlertidig Formand, men det maatte da siges ham, at Komiteen mente at det kunde gaae paa denne Maade. Vil Du nu tale med Lange eller skal jeg ? Da jeg ikke er vis paa at kunne træffe Dig idag paa Grund af Valghandlingen, beder jeg Dig med et Par Ord - sendt til Brolæggerstræde i Aften - at sige mig din Mening. Det er muligt at jeg træffer Lange idag ved Valghandlingen og i saa Fald vil jeg Forlöbig tale med ham
 
s. 2
 
derom og derefter i Aften meddele Dig Resultatet af Samtalen.-
 
_______________
 
 
Hvad Opgangen til Observatoriet angaaer, fik jeg tilfældigviis ugaar Middags - för jeg modtog Klagen - Leilighed til at see den uforsvarlige Tilstand, hvori Appareillen, trods Borgmesterens gjentagne Löfter, befandt sig og jeg gav da strax den fornödne Ordre til at bringe Gangstien i Stand. Det var ikke besÿnderligt at Professsorene vare blevne utaalmodige.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen
 
d 20 Septbr 1872
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek