Back to the menu
1882-11-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-11-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Friendship;
Comments: Congratulations on the 70-th anniversary with thanks for sending a book.
Transcription:
Emneord: Fødselsdag; venskab;
Attachments:
Kommentarer: Lykønskninger på 70-årsdagen og tak for den tilsendte bog.
Transskribering:


Carlsberg d 22d. Novbr 1882

Kjære Fru Heiberg

For det Tilfælde, at jeg ikke skulde faae Leilighed til at hilse paa Dem idag, bringer jeg Dem ved disse Linier min oprigtige og hjertelige Lÿkönskning i Anledning af Deres 70 Aars Födselsdag. Jeg veed at De idag vil modtage mange Lÿkönskninger, der have större Betÿdning end min, men De maa troe, at der gives Faa, som mere dele den Glæde, som De maa föle ved at skue tilbage paa de henrundne 70 Aars rige Indhold og skjönne Frugter og ved at vide i hvilken Grad disse paaskjönnes af Höie og Lave i alle Samfundets oplÿste Kredse. Idet jeg i al Beskedenhed slutter mig til den rige Ström af Hÿldest, som denne Dag vil bringe Dem, bringer jeg Dem tillige min egen hjertelige Tak for det Venskab, hvormed De har beæret mig og for de mange Indholdsrige Timer, jeg har nÿdt i Samtaler med Dem, hvilke höre til mit Livs skjönneste og dÿrebareste Erindringer.

Naar jeg hertil föier en varm Tak for den Bog, De nÿlig var saa god at sende mig,

s. 2

da tænker jeg ikke alene paa det nÿe Bevis paa Deres Venskab, som De dermed har givet mig, men end mere paa Bogens Indhold, paa Deres Röst deri, som jeg under Læsningen hörer, som om De talte til mig og hvoraf jeg atter, som saa ofte tidligere, modtager Vækkelse og Belæring. Et Billede, som det, De opruller af gode og hæderlige Mennesker, der som alle Dödelige forene Fortrin og Skröbeligheder og som derfor kunne begaae Feil, der före til sörgelige Konflicter, men hvis ædlere Egenskaber dog ikke gaae til Grunde, saa at Fornuft og Hjerte efterhaanden seire og före til fred og Forsoning, maa uvilkaarligt vække til Selvprövelse og virke advarende og frelsende paa Mange, som staae i Fare for at kuldseile i Livets Storme og Mange ville derfor sikkert i Deres stille Sind takke Dem for denne Bog og for Deres advarende Röst. Tillad mig her at være Talsmand for de Mange.

Til Takken for hvad De har været og virket for Samfundet knÿtter sig det

s. 3

inderlige Ønske, at De endnu længe maa kunne nÿde Glæden over Frugterne af Deres Gjerning og bevare den sjældne Aandrighed og Harmoni i Deres hele Væsen og Virken, som Alle med Beundring see op til.

Fra min Hustru skal jeg bringe Dem de hjerteligste Hilsener og varmeste Ønsker for deres Sundhed og Lÿkke i de kommende Dage.

Deres hengivne og
ærbödige

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet