Back to the menu
1878-04-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-04-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Worsaae, J. J. A.
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the kings rescript and the foundation of The National Museum of Danish History.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1878-04-15 brev til Worsaae. FMJ.pdf
Kommentarer: Om kongens rescript og oprettelsen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederikborg Slot.
Transskribering:


Carlsberg d 15de April 1878

Höivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae.

Da jeg ikke var saa heldig at træffe Dem hjemme i Middags, tillader jeg mig hermed at meddele Dem Anledningen til mit Besög.
Jeg antager at De veed, at Hs Majestæt ved allerhöiste Rescript af 5te d.M. har bifaldet samtlige i mit Andragende gjorte Indstillinger og derfor udnævnt Etatsraad Meldahl til i Forbindelse med Deres Höivelbaarenhed og et af Videnskabernes Selskab valgt Medlem af Carlsberg Fondets Direction af denne Bestÿrelse for de nÿe Museum, samt paalagt Indenrigsministeren at foranstalte det videre Fornödne i Overensstemmelse med Rescriptet.

I denne Anledning har Herr Generaldirector Schou talt med mig, hvorefter jeg antager at Sagen vil blive ordnet saaledes, at Museet kommer til at sortere under Indenrigsministeriet og at dette Ministerium, saasnart det nÿe Gavebrev er indsendt (hvilket vil skee paa Löverdag) vil anmode Dem og Etatsraad Meldahl om at sammentræde med det tredie Medlem af Bestÿrelsen, som Videnskabernes Selskab udnævner, for at gjöre Forslag til de nærmere Bestemmelser om Museets Dannelse, Bestÿrelse, m.m.- Samtidig vil Ministeriet opfordre Videnskabernes Selskab til for sit Vedkommende at foretage det Fornödne, derunder

s. 2

Affatelsen af Tillæg til Statuter for Carlsberg Fondet.
Uagtet dette Statut-Tillæg nu ikke vedkommer mig, troer jeg, at Konferentsraad Madvig önsker at jeg forelægger et Udkast dertil, i hvilket bl.A. maa optages en Bestemmelse om Udbetalingen til Museets Bestÿrelse af det aarlige, faste Tilskud af 10,000 Kroner. I denne Henseende önsker jeg at erfare Deres Mening om det vil convenere Museet at denne Udbetaling finder Sted i 2 halarlige Terminer (25 Marts og 25 Septbr), hvergang med 5000 Kroner eller om De maatte önske at have Belöbet paa Anfordring med Anvisning der tilstilles Carlsberg Fondets Kasserer (for Tiden min Kasserer paa Carlsberg). Dernæst maa der formentlig i Carlsberg Fondets Statuter optages en Bestemmelse om, at der gives dette Fonds Directeur en aarlig Meddelelse om Museets Udvikling ved Hjælp af de af Fondet tilskudte Midler, hvilken Meddelelse, hvilken Meddelelse da vil blive at optage i Directionens Beretning til Videnskabernes Selskab. Dersom Museet, som jeg formoder, vil sende en aarlig Indberetning til vedkommende Ministerium, kunde der vel sendes en Gjenpart deraf til Carlsberg Fondets Direction

Hvad en Plan eller et Program for Museet angaaer, har jeg jo i min Forestilling til Videnskabernes Selskab, hvoraf en Gjenpart var vedlagt mit Andragende til Kongen, i korte Træk anget hvad jeg har tilsigtet, hvilke "Grundtræk" af Hs. Majestæt ere approberede, men jeg tillader mig at henstille om det ikke, navnlig med Hensÿn til Fremtiden, vil være af

s. 3

Vigtighed at Museets Formaal og Beskaffenhed bliver nærmere defineret i en Slags Statut, som indstilles til Kongelig Approbation.

Etatraad Meldahl har meddelt mig, at han tiltræder en Badereise sidst i næste Uge og ÿttrede i den Anledning at han gjorde Regning paa, at De vilde gjöre Udkast til Bestÿrelsens Indstillinger og conferere derom med det 3die Medlem (som vistnok bliver valgt i næste Uge). Naar De da vilde sende Deres Udkast til Marienbad, kunde Meldahl svare skriftligt, saa at Sagen ikke behövede at hvile til han kommer tilbage.

Med sand Höiagtelse
ærbödigst

J. C. Jacobsen

Carlsberg 15 April 1878
Archive Reference: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, FMJ 1-1877-78