Back to the menu
1795-07-12
Language: Danish (Denmark)
Location: Dronninglund
Date: 1795-07-12
Author: Clausen, Christian Ulrich
Recipient:
Keywords: Family; ancestors;
Comments: Funeral sermon of Giertrud Clemmensdatter. Mother of Christen Jacobsen. In 1795 the 6th Sunday after Trinity was July 12.
Transcription:
Emneord: Familie; forfædre;
Attachments: Ligprædiken over Giertrud Clemmensdaatter 1.pdf
Ligprædiken over Giertrud Clemmensdaatter 2.pdf
Kommentarer: Ligprædiken over Giertrud Clemmensdatter. Christen Jacobsens mor. I 1795 var den 6. søndag efter Trinitatis d. 12. juli.
Transskribering:

Forside
 
1 Liig-Prædiken
2 over
3 Sal. Giertrud Clemmensdaat
4 -ter, Jacob Jensens Hustrue
5 fra Nörkiær
6 holdet
7 Dronninglunds Kirke
8 paa hendes Begravelses Dag, den
9 6te Söndag efter Trinitatis Ao 1795
10 af
11 Christian Ulrich Clausen
12 Sogne Præst for Dronning
13 lunds Menighed
s. 1
1 Saa ubehageligt, saa nedslaaende, saa
2 seelsomt som det er for letsindige Ver-
3 dens Börn, at tænke paa det tilkommen
4 de, at beskieftige sig med Betragtninger
5 over Döden, Dommen, Evigheden, da de der-
6 med vilde forstÿrres i .... Roelig-
7 hed, da deres Samvittighed dermed maat-
8 te bebreÿde Dem deres letsindige Tænke-
9 maade, og med deres tilsvarende Del lidet
10 overensstemmende forhold, da de hellere vil
11 .. glemme, at de have en udödelig Siel, hel-
12 lere opofre den lÿstelighed, som hisset i
13 Evigheden kunde blive dem til Deel, hellre
14 ville underkaste sig den for evig at for-
15 tabes ved at de skulde beslutte sig til at
16 aflægge deres onde Vaner .......... deres
17 onde Tilböieligheder og fra Grunden af for-
18 bedre sig for at blive Gud behagelige,
19 værdige til hans naade og ...til...
20 .......at lÿksageligjöres, Saa mod
21 bÿdeligt, sige ieg ??, saa frÿgteligt, som
22 det af disse Aarsager er for alle
s. 2
1 slige Verdens Mennesker /:der ingen forbe
2 dring ...om at sætte i Værk og ingen
3 lÿksagelighed og glæde finde i noget uden i det
4 som tildrager
5 de jordiske og dyriske drifter:/ at tænke
6 paa det, som hisset forestaaer, at tage ud-
7 gangen af Verden, og den derpaa følgen-
8 de Evighed i Betragtning at see.....
9 livet i udsædeligheds land, saa..., saa
10 fornöyelig, saa salig en Overveÿelse er
11 det derimod for alle..., for alle Dÿ-
12 dens sande Venner, for alle oprigtige Je-
13 su beti... og Efterfölgere, at see..
14 ..paa og betragte det, som forestaae os
15 ved enden af vor Löbebane her i Verden, 
16 at have ...Sind og attraae henvendte, til
17 det, som er foroven til, til Evighedens
18 Tilstand, til Himmelen, deres rette Hiem
19 og fædreneland. Det er ved disse
20 Betragtninger, de bestyrke sig i Lydighed 
21 og Troeskab mod Gud, i Dydens retskafne
22 Øvelse og mod alle Sindets og ... forförel-
s. 3
1 sen, men det er og derved, de tröste, opmun-
2 tre og oplive deres Hierter i alle nöden-
3 de indvortes og udvortes Lidelser og söge at
4 befæste en guddommelig Roe i Deres Hier-
5 te midt i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
6
7
Archive Reference: CM 295/1988