Back to the menu
1880-08-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-08-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Lange, Carl Vilhelm, generaldirektør
Keywords: Taxation; tax;
Comments: Letter to Carl William Lange (1836-88), Director General of Inland Revenue on taxation of beer.
Transcription:
Emneord: Beskatning, skat;
Attachments: 1880-08-26 brev til generaldirektør Lange, kopi.pdf
Kommentarer: Brev til Carl Vilhelm Lange (1836-88), generaldirektør for skattevæsenet, om ølbeskatning. Scanning er lavet af fotokopi af det originale brev.
Transskribering:
 
Carlsberg d 26d. August 1880.
 
 
Höivelbaarne
Herr Generaldirecteur Lange.
 
Idet jeg fremsender de omtalte Skrifter, troer jeg at burde henlede Opmærksomheden paa nogle af de Oplysninger, som deraf kunne uddrages.
Af de forskjellige Analyser vil det sees, at Alkoholgehalten i det saakaldte baierske Øl varierer fra 2% og derunder og til 7 % og derover  og i det saakaldte hvidtøl fra 0,7 til 3,9, ja til 7%.
Heraf fölger, at hvor man end vil drage en Grændselinie, vil man træffe paa Öl af begge slags, som ligger paa begge Sider af denne Grændse og saa nær derved, at der fordres en meget skarp Analyse for at bestemme om det er skattepligtigt eller ikke.
Hvor forskjellig Alkoholgehalten af det samme Øl kan være efter faa Dages Forløb, sees af Analysen! Lintners Zeitschrift for 1879 pag. 485 og hvor uberegnelig Udviklingen af Alkoholmængden er, sees bl.a. af Schultzes Afhandling fra 1876 om Indflÿdelsen af Gjærens Beskaffenhed.
Heraf følger, at der maa foretages daglige Analyser af det Øl, der udleveres.
Hvor upaalidelig en Analyse alene med Ebullioskopet er til Bestemmelse af Alkoholgehalten, viser Waages Afhandling af 1879 pag. 143, idet Reductionen afhænger af en ubekjendt Størrelse, nemlig Extractmængden.
s. 2
Hvor falsk Waages Forudsætning er, at Alkohol og Extract Mængden i Øl omtrent staar i et bestemt Forhold vise Analysen i 1877 pag 231 og 233, hvorefter Forholdet varierer fra 1:3,5 til 1:1,04.-
For at bestemme den variable Reduction, maa man altsaa först med en egen Analyse bestemme Extractmængden.
Vanskeligheden ved at benytte Ebullioskopet til at bestemme Alkoholgehalten i klæbrige Vædsker, som Øl, sees af Maligands Brugsanvisning, som foreskriver at søde Likørvine skulle fortÿndes 4 Gange för de bringes i Ebullioskopet, hvis Resultat altså skal multipliceres med 4 og da man ikke med sikkerhed kan aflæse mindre end 1/4%, kan man ikke bestemme Alkoholgehalten skarpere end med en Heel pro Cente Mellemrum, selv forudset at Fortÿndingen med Pipelten er udfört med Nöiagtighed. Hvortil kommer at Vædsker, der, som Øl, ved Opkogningen danner stærk Skum, kræve en særegen Behændighed med Analysen, ligesom der ogsaa kræves stor Omhyggelighed for at iagttage det rette Moment til Aflæsningen naar Thermometret standser 2den Gang i nogle Secunder (Pohl, Denkschriften der L. L. Academie der Wissenschaften in Wien 1851. (D.d.k.A.d.W.i.Wien))
Disse Vanskeligheder ville bedst erfares, naar nogle Toldembedsmænd blive uddannede i Analyser af forskellige Ølsorter
Med sand Höiagtelse Deres ærbödige

J. C. Jacobsen
Archive Reference: 000031960/000007644