Back to the menu
1875-10-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-10-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Fabrikant Jørgensen, Faxe
Keywords: Columns; Carlsberg; Pompeji;
Comments: J. C. Jacobsen complains about a delivery of stone from Fakse Kalkbrud for Pompei. From copy book.
Transcription:
Emneord: Søjler; Pompeji; Pompei;
Attachments: 1875-10-30 brev til Fabrikant Jørgensen, Faxe, kopibog.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen klager over en leverance af sten fra Fakse Kalkbrud til opførelsen af Pompeji. Fra kopibog.
Transskribering:

Carlsberg 30 Oktober 75

Herr Fabrikant Jörgensen
Faxe

Jeg blev meget ilde tilmode ved at see de igaar og idag ankomne Sten til Karnappen, thi der er mellem de enkelte Stykker til Pillerne og endnu mere, til Gesimsen saa grel en Modsætning fra den normale rene Stenfarve, til den hæsligste, gule Rustfarve, at jeg ikke kan begribe hvorledes det kunde falde Stenkunstneren ind at tildanne slige Steen til de samme Piller og til den samme Gesims.- Dersom leveringen ikke var trukken saalænge ud, at vi staar ved Begyndelsen af November, vilde jeg, ikke mindre i Faxe- Fabrikens end i min egen Interesse, have tilbageviist disse rustfarvede Sten, som vilde skamskjiende hele Bygningen.- Nu er jeg des-værre nödsaget til for dog engang at faa Bygningen lukket för Vinteren, at lade Stenene indsætte som de er leverede, men det bedes erindres at det saa ikke er min Skÿld om denne "Prøvebygning" bliver en daarlig Anbefaling for Faxe Fabriken.
Da jeg af Beskaffenheden af denne Levering maa slutte, at man i Steenbruddet ikke har kunnet finde ensartede Steen til dette lille Arbeide, synes der jo aldeles ikke at være nogen Sandsynlighed for at Faxe vil kunde levere de tidligere om-talte 20 doriske Söiler, med Kapitæler, af ensartet Farve, men förend jeg bestiller disse Söiler af et andet materiale vil jeg dog endnu engang forespörge om Faxe troer at kunde paatage sig denne Leverance efter Steenprøver, som vise Maximum af Forskjelligheden i Farven og Qualiteten og paa den Betingelse at alle 20 Söiler ere leverede her senest d 15 April næste Aar samt at jeg ikke er forpligtet til at modtage dem, dersom det hele Antal ikke er leveret til den nævnte Dag og dersom det da behindre at Söilerne ikke alle svare til de leverede Steenprøver, hvilken Bedömmelse da vil blive overladt Architect Bönecke som Opmand dersom Faxe's Bestyrelse og jeg ikke derom bliver enige.- Jeg har Detail-tegningerne til Söilerne liggende færdige, men da disse ikke væsenlig afvige fra den tidligere sendte Skizze*), anseer jeg det for overflödigt at fremsende dem paa Sagens nuværende Standpunct.
Deres ærede Svar haaber jeg at modtage i löbet af 8 Dage.-
Med Höiagtelse
J. C. Jacobsen

*) Söilerne skulle være 5 Alen 8 Tommer Höie, inclusive Kapitælet og have en Diameter af 18 Tommer foroven og 24 Tommer forneden. De skulle canneleres som græske doriske Söiler.
Archive Reference: FA. Kopibog. Kasse F 18