Back to the menu
1865-08-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Paris
Date: 1865-08-07
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Laura
Keywords: Travel letter; travel letters; Versailles;
Comments: About the breweries in Alsace. He regrets that he did not have enough time to study these more carefully because of his political work in the parliament. About the fountains at Versailles.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; Versailles;
Attachments: 1865-08-07 brev til Laura Jacobsen fra Paris FA 2-021-00057.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen beklager at han ikke havde tid nok til at studere bryggerierne i Alsace bedre på grund af sit politiske i Rigsdagen. Om springvandene i Versailles.
Transskribering:
Paris d 7 August 1865.
Kjære Laura!
Allerförst maa jeg melde, at det Brev jeg forgjæves havde ventet paa i Genf, nu er kommet tilstede. Det var blevet eftersendt til en Mand med et for mig ulæseligt navn, men som begynder med J, og var, efterat være aabnet, blevet tilbagesendt og derpaa expederet hertil, hvor jeg ved ankomsten i Fredags Aftes modtog det, tillige med det senere Brev fra i Mandags.- Jeg erfarede saaledes först her den Ulÿkke, der er overgaaet Valby og er fuldkommen tilfreds med at I strax have indsendt mit Bidrag, ligesom også med dets Störrelse. Det er vel sandsÿnligt, at jeg, hvis jeg havde været tilstede, vilde have tegnet mig for mere, men Hoved-sagen er at Hjælpen kom strax, for at afhjælpe den förste Trang. Forsaavidt Beboerne have assureret, lide de jo intet Tab, endnu mindre Nöd, naar den förste Forstÿrrelse er overstaaet og skulde det senere vise sig, at nogle virkelig ere blevne forarmede, vil man nok söge mig og jeg vil da ogsaa være at finde, naar trangen er godtgjort. Först og fremmest maae vi erkÿndige os om vore egne Folk have havt fuldt assureret og i manglende Fald hjælpe dem, thi mod dem har jeg jo en særlig Forpligtelse. Beed Kogsbölle at söge underhaanden Oplÿsning derom, men ikke i mit Navn. Jeg vil ingen Forhaabningen vække, för jeg veed om jeg vil gjöre Noget.-
s. 2
Jeg seer af de sidste breve, at Varmen har været meget stor i Kjöbenhavn, men jeg kan ikke bare mig for at smile lidt over denne Klage over Varmen, thi den har dog sikkert været en heel Deel mindre end den, jeg i de sidste Par Maaneder har prövet og hvori jeg, med faa undtagelser har færdedes hele Dagen og midt i Solheden, men det er Vanen og Bevidstheden om, at det maa saa være, der gjör at man ikke trÿkkes deraf. Naturligviis indretter man sig derefter, man klæder sig  næsten i "Keiserens Klæder", gaar langsomt - især nar det er opad Bakke - og naar Sveddraaberne falde altfor strömmende fra Hatteskÿggen, slaar man Vandet af den, som i Regnveir, törrer Ansigtet og- slentrer videre. Paa den Maade kan man gaa langt uden at trættes. Man spiser kun lidt og drikker heller ikke meget, kun lidt Seltzervand, frossen Kaffe - ja slig en raffineret Nÿdelse kjender man neppe derhjemme - og saa det fortræffelige - baierske Øl, som jeg har fundet overalt og som jeg for en stor Deel troer jeg skÿlder, at jeg har befundet mig saa vel.- Mærkeligt nok, har min Vægt i den sidste Maaned, som dog har været den mest smeltende, ikke aftaget mere end 2 Pund. Jeg veier nu 138 Pund, hvilket er 18 Pund mindre end da jeg reiste. Formodentlig er der ikke sÿnderlig mere Fidt i mig. Jeg antager at jeg nu bestaar af Knogler og Sener og Muskler, som ikke kunne smelte. Saaledes vilde jeg önske at jeg altid kunne holde mig.- Men de 3 Maaltider om Dagen hvorledes skal en nu vænne sig af med dem?
Her er en særdeles behagelig Temperatur, aldeles ikke for varm.
s. 3
Om min reise er der kun meget lidt at fortælle. Jeg troer at jeg sidst skrev fra Basel, hvor jeg maatte overnatte. Derpaa ilede jeg til de med Rette roste Bryggerier i Elsass, hvoraf jeg besögte de vigtigste, som fremböd ikke saa lidt Interessant og nÿe Puncter for Overveielse og Prövelse - gid jeg var fri for Rigsraadet! Ogsaa gjorde jeg höist behagelige Bekjendtskaber med nogle fortræffelige Brÿggere og deres elsværdige, opvakte Sönner. Jeg önskede vel at Carl havde været med, men i Mangel deraf introducerede jeg ham forud, naar han om forhaabentlig ikke lang Tid kan gjöre sin Iagtagelsesreise som Brÿgger igjennem Europa. Jeg havde umaadelig Lÿst til at smÿge tilhöire fra Rhinen og besöge mine Venner Bryggere i Stuttgart, München og Wien, med hvem jeg har saa meget at discutere, men dertil var der i Aar ikke Tid, da jeg har altformeget at gjennemgaae her i og ved Paris.- Fra Strasbourg gjorde jeg, som paatænkt en Omvei ad Rheims, for dog at se den berömte Domkirke, hvortil Erindringen om Jeanne d'Arc saa nöie knÿtter sig; men jeg tilstaaer, at det var med Vanskelighed og kun ufuldstændigt at jeg kunde faae det - jeg kunde sige romantisk eventÿrlige - Skuespil af Jeanne d'Arc med sin Fane ved Siden af Carl d 7de foran Höialtret til at træde frem for min Phantasie. Jeg er nu langt borte fra Romantikken, jeg lever nu i det Reelle, som nu engang er mit egentlige Element. Kan jeg svömme godt omkring dér som en rigtig Fisk, saa faaer det ( KG skriver alt!) blive godt om jeg ikke kan flÿve i luften som en Fugl. Hver har sit.
s. 4
Den förste Dag i Paris anvendte jeg deels til at ordne mit Huus og fordele alle mine Sager i Kommoder og Skabe og gjennemgaae og notere hvad jeg her skal tale med Vedkommende om, besee, anskaffe, osv, osv; deels recreerede jeg mig i Louvre og om Aftenen i Theatre francais.- Igaar, Söndag, gjennemgik jeg först den rige Modelsamling af Maskiner o desl i Conservatoire imperial, som maa sees flere Gange, deelvis. Derefter tog jeg til Versailles, saae Horace Vernet's Arbeider og det ÿpperlige Portait af min Yndlingshelt Abd-el Kader, og derefter de store Vandspring. Derpaa tilbage til Paris og i Mangel af Bedre, gik jeg i Cirque del'Imperatrice en brillant Beridercirkus, som mod Forventning holdt mig næsten til Enden, skjøndt der naturligviis var adskillige halsbrækkende Kunster, som jeg havde ond ved at döie uden at gjöre Skandale. Jeg kunde mærke paaa min Sidemand at jeg maa have knurret, men det har bestemt kun været indvendig, jeg har raisoneret! - I dag har jeg været hos en Fabrikant og bestilt forskjellige Apparater, "en heel Skibsladning"! og senere besögte jeg min vakre Ven Bourgeois, med hvem Passiaren gik fortræffeligt. I morgen har jeg inviteret ham til Middag og derefter ville vi tilbringe Aftenen med at discutere. Han lovede en af de förste Dage at före mig sammen med hans Medarbejder Esquiron, som er en fortrinlig Chemiker, som jeg glæder mig til at gjöre et nöiere Bekjendtskab med.- Haxthausen maa jeg ogsaa vise nogen Opmærksomhed til Gjengæld for hans Artighed. Major Ankjær er her ogsaa, men ham har jeg ikke megen Tid tilovers til.
På tværs:
Hermed maa jeg slutte. Hils Carl og tak ham for hans Breve. Hils alle paa Carlsberg og alle Venner fra din hengivne Jacobsen. Til Zachariae haver jeg denne Gang ikke Tid at skrive.
Archive Reference: FA 2-021-00057; F7