Back to the menu
1873-06-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Wien
Date: 1873-06-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel letter; travel letters; Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: J. C. Jacobsen is in Vienna to a brewery conference and writes home about what he has heard and learnt. The letter is not included in Kirsten Glamanns book.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1873-06-22 brev til Carl Jacobsen.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen er til bryggerikongres i Wien og skriver hjem om hvad han har hørt og lært. Brevet er ikke medtaget hos Kirsten Glamann
Transskribering:
 
Søndag Aften 22/6. 73

Kjære Carl!

Da jeg mod Sædvane er kommen Hjem i Aften Kl. 11 og saaledes har en Time tilovers, vil jeg benÿtte den til at optegne noget om den forløbne Uges Indhold og da dette nærmest interesserer dig, retter jeg Brevet til dig, skjöndt det naturligviis ogsaa er bestemt for din Mama, Kogsbölle og hvem Andre det kan interessere.- I Torsdags Morges hörte vi först paa Congressen et interessant, orienterende Foredrag af Dr. Sindo i München Lærer i Physik og Mechanik over Principperne for Tilvirkning af kunstig Iis, hvoraf det fremgik at Ammoniak Maskinen ?? endnu ere billigste, men han ventede at man vilde opnaae endnu gunstigere Resultater med Methÿlæther som er noget flygtigere end Suovlæther; men uheldigviis saa letantændelig og udsat for Explosioner ved mindste Uforsigtighed, at det bliver betænkeligt at anvende det. Derefter holdt Windhousen et langt og kjedeligt Foredrag om sin Maskine med comprimeret Luft, som drev de fleste Tilhörere bort, og Fortsættelsen af det Causerie ? blev derfor udsat til næste Dag. Da man derpaa havde spist Frokost begav man sig til Klein Schwechat, for at besee Bryggeriet. Til min og Manges Forundring saae vi der, ligesaalidt som i ..., Noget til Hr. Dreher, som sÿnes at være bleven meget fornem. Der var heller ingen Orden eller Plan i Omvisningen. Ved Hatt's Hjælp fik jeg dog omtrent Alt at see, men det var ikke meget opbyggeligt. Utroligt svineri overalt, det var Billedet vi modtoge. Intet Nÿt eller Interessant.
2
Til Slutning bleve vi förte til Beværtningshaven, hvor vi fik Mad og Øl, men hverken Dreher eller Nogen paa hans Vegne fungerede som Vært. Schwartz og Hatt gjorde en Afstikker til Goldenen Hirschen for at hilse paa Familien dér og noget efter kom Hatt tilbage og bad mig endelig gaae derover, da Familien længtes efter at see " den Vater der Herrn Carl". Jeg gik da med og det fornöiede mig at see de 2 unge Piger, som begge ere smukke og meget vakkre, navnlig har Louise et höist indtagende Væsen.- Jeg lovede at sende dem begge mit Photographie, hvilket fornöiede dem meget. Dette har jeg gjort idag med Hatt, som tog derud for at sige Farvel og da han i Aften kom tilbage med deres Hilsner leverede han mig et Photographie af Louise som "Noget der vilde glæde mig", hvilket jeg forstod som om det var til mig, men det viste sig, at Photographiet var til ham, hvilket jeg dog ikke vilde lade gjælde og truede med at beholde det, osv, hvilket gav hele vor lille Kreds stor Moro. Omsider fik han det dog.-
I Onsdags gik vi efter Foredragene til Liesing, hvor Faber selv modtog os og deltog i at føre os omkring paa den ælskværdigste Maade. Jeg saae dér ogsaa flere ting af Interesse. Alt var ogsaa smukt og saa reenligt, som man seer det andetsteds, men intetsteds er der saa propert som paa Carlsberg. Til Slutning bleve vi beværtede i Haven, hvor Faber selv fungerede som Vært. Modsætningen til Modtagelsen hos Dreher var saa stor, at jeg og Flere fandt at han burde have en Tak og jeg tog Mod til mig og
3
udbragte som Udlænding en Skaal for ham, som sÿntes at gjöre almindelig Lykke og hvorfor han takkede mig hjerteligt.- Derefter tog en Deel af os til Brunnen, hvor jeg ogsaa saae Noget, som jeg kan bruge, og derpaa tilbage til Wien.
Om Torsdagen holdt Dr. Lintner fra Weihenstephan et meget interessant Foredrag og derefter gav en Hr. Schwarz fra New York en ret interessant Skildring af Brÿggeriets Udvikling i Amerika. Da han deri omtalte Dampkogning som meget  upractisk, kunde jeg ikke lade det gaae uimodsagt, men jeg havde dog ikke Mod til paa staaende Fod at holde et tydsk Foredrag for en talrig Forsamling og bad derfor Præsidenten (den dag Stein) at anmelde en skriftlig Fremstilling fra mig om denne Dag med Begjæring at den maatte blive optaget i den trykte Beretning om Forhandlingerne hvilket med Acclamation blev modtaget. Efter et Besög i Forening i Udstillingen tog Alle til Schwenders "Neue Welt" i Hutzing?? hvor der til vor Ære var, foruden en fortræffelig Musik og pragtfuld Belysning, et stort Liedertafel af en Sangforening som sang en Række Sange ganske fortrinligt. Hvilke deilige Stemmer af Dilettanter!.
Den største Deel af Fredagen til Kl. 4 anvendte jeg til at skrive min lille Afhandling om Dampkogning, som synes at have vakt stor interesse. Jeg besögte derefter Fr. Djörup eller rettere hans Kone, thi han er hele Dagen paa Arbeide og har uhÿre meget at bestille og
4
har det særdeles godt.* Frantz besögte mig næste Morgen, men da vare Wolfhagen, Grön og Lemnitz?? hos mig til en Konference, saa at jeg kun fik lidet talt med ham. Han bekræftede hvad hans Kone havde sagt, at det gik ham meget godt. Da jeg kom hjem derfra fik jeg omsider noget at spise, hvorpaa jeg modtog en billet fra Wolfhagen som 2 Gange havde sögt mig i en Sag af almindelig Interesse. Jeg kjörte derfor strax ud til ham i Peuzing, ved hvilken Leilighed jeg mundtlig bragte ham og hans Kone Indbydelse til en dinér hos mig i Hotellet. Han kunde uheldigviis ikke komme Söndag, og det blev derfor opsat til Mandag. Jeg har desuden indbudt Theophilus Hansen og hans Söster, begge Brødrene Bech, Alfred Benzon, Capt Levinsen, Grosserer Graa og P. Halkjer, Prof. W. Schmidt, Brenkopf med Kone. (Velten og Lefevre kunne desværre ikke komme, da de reiste idag) Stein, (Faber kan ikke komme) Taartelle, Johan Sedlmayr (gl. S. reiste igaar) Hatt, Schmitz og Schmidt fra Strassbourg, Foltman fra Rotterdam, Hau..... af Barth, og endnu et par Franskmænd. Jeg haaber det skal blive et behageligt Selskab.- Bourgevis har været her men reiste ogsaa idag.
Löverdag var der atter Foredrag, ikke videre interessante derfter i Udstillingen og saae bl. A Kraphs Ammoniakmaskine gjöre Iis i store Quantiteter. Derefter med Hatt's i Operaen til Propheten. Frøken Brandt var Fida og gjorde fortjent stormende Lÿkke. Hun spiller ligesaagodt som Frøken Pheil, storslaaet og gribende og synger som de bedste i Paris, ja bedre. Derpaa gik vi til Have selskabets Ga..., hvor vi toge Afsked med de Venner
Afslutningen på brevet mangler
Archive Reference: Uden FA-nummer; kasse 13,1