Back to the menu
1879-03-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-03-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Københavns Universitet
Keywords: Honorary doctorate; doctor honoris causa
Comments: Drafts to two letters about J. C. Jacobsens appointment to 'doctor honoris causa'.
Transcription:
Emneord: Æresdoktor; doctor honoris causa;
Attachments: 1879-03-14 og 16 brev til Københavns Universitet, 2 udkast, FA 02-005-00025, kasse F2.pdf
Kommentarer: Udkast til to breve om J. C. Jacobsens udnævnelse til æresdoktor.
Transskribering:
Gjenpart

Til
Universitetets mathematisk-naturvidenskabelige Facultet
Det höie Facultets meget ærede Skrivelse af 12 Marts med Tilbud om at tildele mig den philosophiske Æresdoctorgrad har jeg modtaget med dÿbtfölt Taknemmelighed og megen Glæde.
Den mig tiltænkte Ærestitel er for en Mand i min Stilling saa stor og sjelden en Udmærkelse, at jeg ikke noksom kan paaskjönnes Facultetets hædrende Tilbud og forsaavidt jeg i dette tör see et Bevis paa, at der tillægges min beskedne Virksomhed til bedste for Videnskabens fremme nogen Betydning for Aandslivets Udvikling i mit Fædreland, er et saadant ........ fra det danske Universitet den höieste Belönning jeg kunde önske.
Idet jeg saaledes föler Trang til at bringe det höie Facultet min ærbödige og dÿbtfölte Tak for dets opmuntrende og hædrende Anerkjendelse, maa jeg dernæst besvare dets ærede Skrivelse med den Meddelelse, at jeg ikke kan modtage den mig tiltænkte offenlige Udmærkelse som Æresdoctor, da jeg ikke finder det rigtigt at modtage nogensomhelst Titel, hvorved jeg vilde faa Skue af at være Andet end jeg virkelig er - og jeg veed selv altfor godt, at jeg er langt fra at være værdig til at bære Præget af en Videnskabsmand.
Med Forsikringen om at min varme Paaskjönnelse af det höie Facultets smigrende Tilbud ikke bliver mindre, fordi dette ikke træder offenlig frem og at den mig beviste Ære stedse vil blive bevaret i kjær og taknemmelig Erindring af mig og mine Efterkommere undertegner jeg mig
Med höiagtelse og Ærbödighed
 
J. C. Jacobsen
Brygger
 
Carlsberg d 14 Marts 1879
 
s. 2
 
Gjenpart

Til
Universitetets mathematisk-naturvidenskabelige Facultet
Efterat jeg havde afsendt min ærbödige Svarskrivelse til det höie Facultet af 14 d M er jeg af Hr Conferensraad Madvig bleven gjort opmærksom paa, at der ved Meddelelsen af Æresdoctorgraden ikke tilsigtes et betegne den dermed hædrede som Videnskabsmand, forsaavidt han ikke iforveien har vundet et Navn som saadan, og at de af mig nærede Betænkeligheder ved at modtage den mig tiltænkte Udmærkelse altsaa vare ugrundet.
Som fölge af denne oplÿsning og med ærbödigt Hensyn til et af Universitetets höitærede Rector udtalt Ønske, anseer jeg det for min Pligt nu at tilbagekalde det i min ovennævnte Skrivelse meddelte nægtende Svar paa Facultetets meget ærede af 12te d. M. og hermed at udtale, at jeg med Taknemmelighed vil modtage den mig tilbudte Hædersbevisning og at jeg ikke skal undlade at indfinde mig til Promotionen d 5te Juni.
 
Med höiagtelse og Ærbödighed

J. C. Jacobsen
Brygger
 
Carlsberg d 16de Marts 1879
 
 
Archive Reference: FA 02-005-00025, Kasse F 2