Back to the menu
1855-08-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Hamburg
Date: 1855-08-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel letter; travel letters; Crystal Palace;
Comments: Extensive travel letter to Carl Jacobsen with descriptions of Crystal Palace in London (Sydenham), especially the department of natural history with many stuffed exotic animals. About the importance of learning languages.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; Crystal Palace;
Attachments: 1855-08-24 brev til Carl Jacobsen fra Hamburg, uden FA- nummer , F 3,1.pdf
Kommentarer: Langt rejsebrev til Carl Jacobsen med bl.a. beskrivelse af Crystal Palace i London. Specielt den naturhistoriske afdeling med udstoppede eksotiske dyr. Om vigtigheden af at lære sprog.
Transskribering:
Hamborg Fredag Aften
 d: 24de August 1855 i Strest's Hotel.
Min Kjære Carl!
Da jeg af det Brev fra Moder, som jeg idag modtog her, seer at du er en flink og artig dreng, vil jeg benÿtte en ledig Time til at opfÿlde det Ønske, du i dit sidste Brev udtalte, at jeg skulde skrive et Brev til dig istedenfor det, som Tante Frantzine havde beholdt.
Först vil jeg takke dig for dine 2 sidste Breve fra Hjörring og Carlsberg, hvoraf jeg modtog det förste i London, men det sidste i Löwen. Jeg kunde derfor ikke opfylde dit Ønske, at skrive dig til fra det dig saa kjære England. Det glæder mig at kunne sige, at jeg er bedre tilfreds baade hvad Indhold og Skrift angaar med disse siste end med de tidligere Breve fra dig, især er jeg meget fornöiet over den gode Beskrivelse du har givet af redningsbaaden og Raketten m: m:.- Du spörger om Glaspaladset i Sydenham er det samme, som i 1851 stod i Hyde Park? Ja, ganske vist. Da hele Bÿgningen bestod af jernsöiler og Jernbjælker, der vare skruede sammen og hvori Jernvinduerne vare indfattede, kunde det hele uden at beskadiges igjen skrues fra hinanden og stilles op et andet Sted. Du kan troe at jeg tænkte paa dig hvergang jeg var i Sydenham og ret ? önskede at have dig hos mig, thi der var meget som vilde have interesseret dig. Foruden selve Bÿgningen og de mange smukke Kunstsager den indeholdt, troer jeg især at du vilde havt Fornöielse af at see de naturhistoriske Afdelinger i Bygningen, hvor paa forskjellige Steder ere samlede en
s. 2
Mængde udstoppede Dÿr af alle Slags ligefra Elephanter, Nilheste, Giraffer, Isbjörne og lignende store Dÿr og ned til de smaae Fugle og Firbeen osv, som ere opstillede saaledes som de i Virkeligheden staae, sidde eller ligge, omgivne af virkelige Planter i fuld Væxtfra de Himmelströg hvor de have hjemme lige fra Palmer, Bananer og Brödfrugttræer til de smaae krÿbende Planter, der findes paa de höie Bjerge eller i de nordlige Regioner. Men desuden er der ved flere Himmelströgs dÿr og Planter opstillet Grupper af Menneskefigurer af Gibs eller brændt Leer, der er meget godt forfærdigede og malede med deres eiendommelige Hudfarver, f.Ex. de forskjellige Indianerstammer i Nord og Sÿd=Amerika, Negre og Hottentotter, Sÿdhavsbeboere, Malaier, osv, alle i naturlige Stillinger, nogle fiskende, andre jagende, atter andre arbeidende paa deres Vaaben og Redskaber, osv. Ligeledes er der i en Deel af haven opstillet en Mængde af Forverdenens Dÿr, det vil sige Dÿr som have levet paa Jorden för den blev beboet af Mennesker, f.Ex Mastodonter, Megatherier, Ichtÿesaurier, o.fl. som du har Afbildninger af i Bilder-Atlas. Nogle af disse Dÿr der ere forfærdigede at Steen og malede, ere saa store, at Börn paa din Alder kunde gaa opreist under Bugen af dem. Jaa det kunde have været "Grin" at være med dér! ikke sandt? Men for at du kunde have rigtig fornöielse af at komme der, maatte du rigtignok forstaae Sproget og tale det, thi ellers kunde du ikke faae rigtig Besked
s. 3
om alle de ting, du rigtignok vilde spörge om.- Den Erfaring gjorde jeg baade i England og Frankrig, at jeg vilde have havt langt mere Gavn og Fornöeilse af min Reise, dersom jeg havde kunnet tale engelsk og fransk bedre og jeg lovede derfor, at jeg nok skulde give dig Leilighed til at lære begge disse Sprog tilgavns, saa at du kan have rigtig Fornöielse, naar du engang kommer til at besöge de Steder, hvor jeg nu har været.-
Om min videre Reise kan jeg bedst fortælle mundtligt naar jeg kommer hjem paa mandag (med Obatrit fra Wismar), jeg vil derfor her blot anföre, at jeg i Tirsdags Aftes kom til Cöln efter at jeg paa reisen fra London havde seet mig om i Brÿssel og Löwen. I Onsdags Morges gik jeg opad Rhinen til Neuwied (veed du hvor det ligger?) for at see nogle mærkelige Steenbrud, hvori der midt om Sommeren ligger Iis, som dannes af sig selv dernede om Vinteren, ligesom en Drÿpsteensmasse af den fra oven nedrÿppende Fugtighed.- Disse Steenbrud benÿttes derfor som Ølkjældere, hvortil jeg gjerne vilde have Magen paa Carlsberg. Da det blev for seent after at have seet disse mærkværdige Huler, at komme tilbage til Cöln samme aften, maatte jeg overnatte i Neuwied og besögte derefter næste Formiddag Ehrenbreitstein ved Coblenz, hvilket ikke lönnede den besværlige Gang derop i den brændende Solhede, som ogsaa vedblev at være noget trÿkkende paa hele Touren tilbage til Cöln nedad Rhinen.
s. 4
Uagtet jeg som fölge af denne utaalelige Hede var dÿgtig udmattet da jeg kom til Cöln, kunde jeg dog ikke undlade at aflægge et Besög i Domkirken, der imidlertid ikke er rykket meget frem hvad Bÿgningsarbeidet angaar siden du var.- Derefter gik jeg i Aftes Kl 9 med Jernbanen til Harburg, hvor jeg först ankom i Middags Kl henad 2 og kom derpaa her til Hamburg Kl 2 3/4.-
Efter at have spist til Middag hentede jeg mine Breve som jeg læste paa staaende Fod paa Posthuset og saa deraf at Du har saa meget at bestille, at du er lovlig undskÿldt fordi du dennegang ikke har skrevet til mig. Senere har jeg spadseret omkring i Bÿen og seet Solens Nedgang fra Elbhöhe (hvor Vandbassinet er), derefter drukket Thee og læst danske Aviser i Alsterpavillonen, derpaa har jeg nu skrevet et Brev til Carolus og - nu vil jeg gaae iseng da Klokken er 11 og jeg er noget træt efter Reisen sidste Nat.-
God Nat min kjære Dreng! Hils Moder fra mig! Hils ogsaa Tante Faye, hvis hun er kommen til Kjöbhvn, Ligeledes beder jeg dig at hilse Vus, Rulff, Bosen og hvem du ellers seer og som du troer det kan fornöie at modtage en Hilsen fra mig, Andreas ikke at forglemme.
Naar du kommer fra Skolen paa Mandag, haaber jeg at kunne tage imod dig paa Carlsberg.
Din Fader
Jacobsen
Jeg maa ikke glemme at tilföie, at jeg siden mit forrige Brev afgik har befundet mig fuldkommen vel. J
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1