Back to the menu
1866-04-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1866-04-21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Family life;
Comments: J. C. Jacobsen thanks Carl for a letter and is very happy about now also having him, not only as a son, but also as a good friend. Carl Jacobsen is in Paris. J. C. Jacobsen promises to write to Carl every Sunday while he is abroad.
Transcription:
Emneord: Familieliv;
Attachments: 1866-04-21 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen takker Carl for et brev og glæder sig over at han i ham nu også har fået ikke blot en søn men også en fortrolig ven. J. C. Jacobsen lover at skrive til ham hver søndag mens han er i udlandet.
Transskribering:

Carlsberg Löverdag Aften
d 21 d. April 1866

Kjære Carl!

Uagtet jeg anseer det for at være rigtigt og tjenligt for os begge, at vi saalidt som muligt dvæle ved Fortiden og udelukkende rette Blikket paa det Nærværende og Kom-mende föres min Tanke dog med uimodstaaelig Magt tilbage til de sidste uvurdeerlige Timer, jeg tilbragte sammen med dig og jeg föler Trang til endnu engang at takke dig for den ærlige Frimodighed og aabne Fortrolighed, hvormed du besvarede og gjengældte min. Jeg gjenfandt i denne Time, hvad jeg længe havde troet at savne i en kjærlig Sön og fik hvad jeg i Grunden aldrig har havt: en fortrolig Ven. Jeg har det tillidsfulde Haab, ja, jeg kan sige: den faste Tro, at denne Lÿkke aldrig skal blive mig berövet og stÿrket med dette Haab og denne Tro vil jeg faae fornyet Kraft til at bære Livets Prövelser med Taalmod og Resignation og til at kjæmpe mod det Onde i mig som Skjæbnens Ugunst har udviklet. Og ligesaalidt som jeg nogensinde vil kunne glemme denne Time, ligesaalidt vil den kunne udslettes
s. 2
af din Erindring og den vil ogsaa for dig være til Velsignelse paa din eensomme Vandring fjernt fra Hjemmet.- Hjemmet! ja, dette Ord kan desværre ikke for dig have denne skjönne, melodiske Klang, det burde have, men naar du seer det i Afstand, vil du dog sikkert deri see ikke saa lidt, som vil virke velgjörende paa dit Sind og sætte dig istand til at glemme eller dog tilbagetrænge Erindringen om det der helst bör glemmes: Skyggen. Lad os haabe, at naar du atter betræder det, da vil Skÿggen være svagere og Lyset klarere!
_______________
 
Hvorledes vi have det i dette Hjem er sikkert dit förste Spörgsmaal. Jeg kan sige: Gudskelov over Forventning. Din Moder har været paafaldende Rolig; hun föler sig öiensÿnligt lettet ovenpaa den foregaaende Spænding og Uro og befinder sig ogsaa psykisk meget vel.
Jeg selv har havt noget vanskeligt ved at holde mine Tanker samlede, de svæve bestandigt ned til Korsöer, hvor jeg blev gaaende ved Bolværket indtil Dampskibet, som förte dig bort, forlod Havnen og forsvandt i Mörket. Styrmanden med hvem jeg talte, forsikrede mig at I havde god Medbör og at Söen var
s. 3
rolig undtagen en Timestid mellem Kl 2-3. og at I vilde være i Lübeck Kl 9 næste Dag.
Et Par Reisende, som næste Morgen kom til Korsöer fra Lübeck, sagde ogsaa at de havde sovet rolig hele Natten, saa at jeg haaber du har havt en god Overfart. Jeg har heldigviis fuldt op at bestille med Forberedelser til Bÿgningsarbeiderne og i Riigsraadet og Forsvarscomissionen, men naar jeg sidder Hjemme ved Skrivebordet eller Tegnebrædtet har jeg endnu ofte en knugende Fölelse af Tomhed som ofte bringer Taarer i Øiet. Værst er det naar jeg jevnligt seer ind i dit Værelse, men jeg kan dog ikke lade være at besöge det x) Jeg befinder mig forresten fuldkommen vel. Jeg skal i Regelen skrive dig til hver Söndag. Dog, det gaaer nok over, naar vi have havt Breve fra dig og derved ledes til i Tanken at fölge dig paa dine Vandringer paa Boulevards og i Louvre, til Rue des Bouloi og Puteaux. osv. -  Din Moder, som har begÿndt at skrive til dig, har nok sagt dig at Fru Rotwitt Geheimeraad-inde, Enke efter Konseilspræsident R.) er i Paris. Du kan sikkert faae hendes Adresse hos Gesandt-skabet. Det er en vakker, meget dannet Kone, jevn, ligefrem og venlig, som du vil have megen
s. 4
Fornöielse og Gavn af at omgaas og hun vil ogsaa være glad ved at see dig og tale med dig om Rom osv. Forsöm det ikke! Hvis du ikke kan skjule for hende, at dit Ophold bliver af længere Varighed, maa du helst sige, at du og jeg i Stilhed have talt om en Forlængelse af Reisen, som sandsynlig men ikke have villet tale derom til din Moder for at lette hende Afskeden.- För hun reiser hjem, maa du sige mig hvad du har sagt hende for at vi kunne rette vor Tale derefter naar vi mödes med hende.- Jeg sender ikke Creditiv til Königswarter for det förste saalænge du har Penge nok, da jeg först vil tale med Gjedde om hvormeget en ung Mand behöves.- Det var godt dersom du kunde före en Kassebog over din Udgift, men det vil maaskee falde dig for vanskeligt. I saa Fald maa du, som jeg, indskrænke dig til at notere de væsentligste Udgifter og hver Uge en bestemt Dag Söndag f. Ex eftertælle din Kassebeholdning for at see hvormeget du har forbrugt. Ogsaa maa du i Hotellet forlange din Regning til hver Löverdag Aften og betale den. Det er Regelen og ellers kan man ikke huske om man har faaet hvad der staar paa Regningen. Feiltagelser finder ikke sjældent Sted. Og nu Farvel, Kjære Carl! Herren være med dig! Imorgen eller Mandag venter jeg dit Brev.

Din hengivne Fader Jacobsen.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1