Back to the menu
1867-04-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-04-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; fire;
Comments: About the fire at Carlsberg and its development. J. C. Jacobsen has already decided to rebuild the brewery with new materials. He has ordered iron bars in Paris for the rebuilding.
Transcription:
Emneord: Brand; industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1867-04-08 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om branden på Carlsberg og genopførelsen med nye materialer. J. C. Jacobsen har allerede bestilt jernbjælker i Paris.
Transskribering:

Carlsberg d 8 April 1867

Kjære Carl!
For at Du ikke skal være i Uro, vil jeg lade Dig vide, at jeg fortræffeligt har overstaaet de to sidste Dages Anstrengelser. Jeg har sovet udmærket godt hele sidste Nat, da Alt i Aftes var fuldkommen slukket, og jeg föler neppe Spor at Træthed og kan med Sandhed sige at jeg befinder mig fuldkommen vel. Din Moder har det ligeledes over al Forventning godt, ja næsten bedre end sædvanligt.- Vi havde ogsaa igaar en Mængde Besög ikke alene af alle vore Venner, men af en Mængde Bekjendte Mænd, som vilde vise deres Deltagelse. Hvad der fornöiede mig mest derved, var at see den Tillid de nærede til min Fasthed og Energi som jeg virkelig ogsaa föler at være stærkere end nogensinde.- Jeg har allerede givet de fornödne Ordrer til Kayser om Gjenopförelsen af det nÿe Kornmagazin, hvis Mure
s. 2
ikke have lidt og hvor det altsaa kun blive Tömmerarbeidet der skal erstattes. Tabet paa denne Bÿgning bliver altsaa ikke saa stort som jeg strax troede.- Hvormeget af Murene i de övrige Bÿgninger, der maa nedbrÿdes, veed jeg endnu ikke, men de ere i alt Fald assurerede, saa at Spörgsmaalet for mig kun har Interesse med Hensÿn til Tiden. I Malthuset, Brÿggeribÿgningen og Svalehuset skulle alle Bjelklagene nu construeres af I-Jern med murede Buer imellem og de enkelte Afdelinger afsondres ved Brandgavle med Jerndöre saa at det Hele ogsaa kan blive et Mönster paa en Brandfri Bÿgning.- Ilden er ikke, som nogle af Dagbladene angive opstaaet i Köllen, men paa Loftet over Maskinrummet, rimeligviis ved en ubetÿdelig Uforsigtighed. Der laa et Par Sække
s. 3
med Bomuldsaffald til at pudse Maskinen og maaske nogle af Folkenes Klæder, som de gjerne vilde törre der, naar de vare Blevne vaade, fordi der var varmt. Derfra gik Ilden för den blev opdaget (medens Folkene vare beskjæftigede med at tappe Øl af i Lagerkjelderen) op ad Trappen til Taget og da hele Taget paa alle Bÿgningerne gik ud i Eet uden Brandgavle, forplantede den sig paa Tagloftet rundt om og derfra nedad. Rögen var strax saa stærk at man ikke kunde komme paa det överste Loft og benÿtte Brandhanerne dér og da Ilden strax regnede ned paa Dampmaskinen, kunde denne med Pumpen ikke bruges. Derimod gjorde Maskin-pumpen i Haven stor Nÿtte og ved dens Hjelp frelstes alle Lagerbÿgningerne.- Jeg har idag skrevet til Dupont og Dreyfus og bestilt en Deel af
s. 4
Jernbjelkerne til Malthuset, og bebudet en stor ÿderligere Bestilling til idetmindste 6000 Mètres Jerbjælker. Der bliver flere Bestillinger at gjöre i Paris og jeg vil derfor bede Dig ikke at gaae til Marseille för efter nærmere Aftale, da jeg vistnok vil faae brug for din Virksomhed i Paris i den förste Tid.-
Jeg har saa travlt med hundrede Ting at jeg ikke idag kan skrive mere, men Du skal snart höre fra mig. Maaskee vil jeg bede Dig skaffe mig Oplysning om Et og Andet fra Brÿggerierne i Strasbourg.- F. Ex jeg har seet smukke Valseværker helt omgivet af Jern, kan Du sige mig hvorfra de ere? ogsaa Rensemaskiner har jeg seet, som sÿntes hensigtsmæssige. osv, osv!
Hermed et Brev fra Michael Lunn (som i længere Tid assisterede under Branden). Hilsen fra Alle
Din Jacobsen
På langs: Tak for dit Brev, som jeg modtog under Branden, men först fik læst om Aftenen.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1