Back to the menu
1867-09-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-09-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: About the new brewery buildings at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1867-09-30 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om forholdene i de nye bygninger på Carlsberg.
Transskribering:
Carlsberg 30 Septbr 1867.
Kjære Carl!
Endelig er jeg da saavidt, at jeg kan faae nogle Øieblikkes Ro til at skrive til Dig. Da jeg begÿndte at brÿgge den 1 Septbr havde jeg vel det egentlige Bryggerilocale, samt det ene Svalehuus og Gjæringskjelderen med alt Tilbehör i complet Stand, men alle de övrige Dele af Maskineri og Apparater havde jeg maattet lade hvile halv færdige og ved Bÿgningerne stode endnu en Masse af Detailer tilbage, samt hele Tagbeklædningen. Alle disse Ting have i denne Maaned givet mig fuldt op at bestille, men jeg har dog ogsaa dennegang faaet min Tidsberegning til at slaae til, saa at Dobbeltbrÿgningen, Nat- og Dag, nu er i fuld Gang, samtlige Bygningers Tagdækning er istand og hele Maltgjöereriet paa det Nærmeste færdigt, saa at jeg om 8 Dage kan begÿnde at Malte, men der vil endda være en Mængde smaae Efterarbeider tilbage för Alt er i den Orden
s. 2
der kræves, for at Arbeidet kan gaae fuldkommen bequemt, saa at jeg ikke vil blive Haandværkerne qvit för i den sidste Halvdeel af October.- Bÿgningernes Ydre er ganske som tidligere med Undtagelse af at Trapperummet mellem Köllerne og Brÿggeriflöien er forhöiet et Par Alen over Tagrÿgningen som et Slags Taarn med Platform og muret Brÿstværn og den lille Forbindelsesbÿgning mellem Maltgjöereriet og Kornmagazinet, hvori Stöbkarrene staae, er ligeledes forhöiet i Niveau med Trappehuset. I den överste Deel af disse Taarne ere 2 mindre Vandbeholdere af Jern opstillede paa 120 Tdr hver, medens de 2 större Vandbeholdere paa 440 Tdr ligesom för staae nærmest under Tagbjælkerne. Desuden er der i Kjelderen ved Siden af det nuværende Maskinrum en muret Cisterne paa 500 Tdr, hvori Vand(e)t oppumpes fra Brönden i Haven og hvorfra Vandpumpen i Brÿggeribÿgningen  bringer Vandet op i
s. 3
Beholderne paa Lofterne. Foruden denne daglige Pumpe er der endnu i Forbindelse med selve Dampmaskinens Hovedaxe anbragt en stor 9 " dobbeltvirkende Pumpe der skal tjene som Dampspröite og som vil kunne sende en straale paa 1 " op over enhver af Bÿgningerne. Der er fremdeles anbragt flere Brandhaner paa Ledningerne under Gaardspladsen for öieblikkeligt at kunne skaffe Spröiter en rigelig Forsÿning overalt.- Paa denne maade troer jeg at have sikkret de ældre Bÿgninger (der ikke som de nÿe ere uforbrændelige) saa godt som det staaer i menneskelig Magt, men desuagtet kan en Ildsvaade meget vel opstaae og blive ödelæggende naar den ikke opdages itide; det har d 6te April lært mig foruden meget Andet.-  I det Indre af Bÿgningerne er der foretaget adskillige Forandringer. Under Köllerne ere Varmekamrene flÿttede til den nordlige Ende, hvor Folkestuen för var og paa Varmekamrenes tidligere Plads ere nu de 3 Dampkjedler anbragte. I Brÿggeriet staae Mæske- og Siekar paa deres gamle Plads, men det tidligere Maskinrum er lagt til Brÿggeriet og dér staae nu Brÿggerkjedlerne, medens disses forrige Plads er benÿttet til Maskinrum og et Laboratorium, hvorunder den för omtalte Cisterne findes.
Maskinrummet har et Gulv af Marmorfliser og Væggene skulle beklædes med Fajanceplader. Over Dampmaskinen staaer Kolb's Valseværk. Dette har forvoldt mig nogle Brÿderier, uagtet det i det Hele er fortræffeligt udfört, men Forsÿningsapparatet med de 4 Vinger har ikke vist sig brugbar. Dette frÿgtede jeg strax da jeg saae Tegningen, men jeg vilde dog ikke foretage nogen Forandring för jeg havde prövet det, da jeg meente, at naar man i Frankrig kunde bruge denne Konstruktion, saa maatte jeg vel ogsaa. Men det viste sig, som jeg ventede, at Tilströmningen ikke lod sig regulere fiint nok. Efter adskillige Forsög
s. 5
med smaae Ændringer, maatte jeg  endelig skride til at borttage Vingerne og i deres Sted at anbringe en Forsÿningsvalse som den tidligere med mange smaae Rifler og nu gaaer det fortræffeligt og Maltet knuses overmaade smukt.-
 Valseværket er rigtignok colossalere end jeg behövede og önskede, men jeg fik, som Du veed, hans Tegning saa seent, at jeg ikke turde forandre Bestillingen. Det gjör heller ingen anden Skade, at det er for stort, end at det er noget dÿrere. I Maltgjöreriet er der kun foretaget den Forandring i Stueetagen, at Kogsbölles Værelser med Contoir, Kjökken etc. indtage hele den sÿdlige Side og den vestlige Ende og at Maltpladsen er bleven langagtig, nemlig 3/4 af Længden og 2/3 af Breden mod Nord.- I samtlige Etager er den stÿgge Kasse eller Rör for Opheisningen bortfalden idet Maltkornene nu heises op paa et lille Lad, der glider
6.
mellem 2 Stolper, saa at hele Rummet nu er aldeles frit, da Stöbkarrene ogsaa staae udenfor. Jeg har derved vundet saamegen Plads, at jeg kan have det nÿe Stöb 1 à 2 Dage paa Loftet ved Siden af Maltstÿkkerne, hvorved jeg kan udstrække Maltningsprocessen til 9 à 10 Dage. Udseendet har ogsaa vundet meget og baade Malteriet og Brÿggeriet og Svalerummet ere nu saa smukke, at jeg ingensteds har seet dem smukkere. Hvad der mindst behager mig ved de nÿe Bÿgninger er de næsten hvide galvaniserede Tagplader, der især i Solen skinne meget stærkt, men de ville jo inden föie Tid blive temmelig graae. Derimod tage de omtalte 2 Taarnpartier sig godt ud og der er en deilig Udsigt deroppe og bequem Opgang dertil.-
Efter det höist anstrængende Byggeri i Sommer kunde jeg nok have önsket nu at
s. 7
have noget Pusterum men Udgravningen til de paatænkte nÿe Lager- og Iiskjeldere var allerede för Branden saavidt fremskreden at jeg i höi Grad er generet af Mangel paa Plads til Kul og til Begning og, hvad der er det Værste, Udkjörselen fra den nordre Ende af Lagerbÿgningen er aldeles forhindret af Udgravningen. Jeg har derfor maattet bestemme mig til endnu i Efteraaret at söge at faae de nÿe Kjeldere opförte idetmindste til Jordhöiden, uagtet jeg i finantsiel Henseende har nogen Betænkelighed derved. Udgravningen drives nu igjen med fuld Kraft og saasnart Murene om 14 Dage ere aldeles færdige i de nÿe Bÿgninger, begÿnde de paa Kjelderne. Heldigviis har jeg alle Tegninger dertil liggende færdige med alle Detailer saa at dette iövrigt simple Arbeide ikke vil kræve megen Tidsanvendelse for mit Vedkommende.
s. 8
Imidlertid vil dette Bÿggearbejde vistnok atter i Vinter forhindre mig i at tage fat paa de microskopiske Undersøgelser af Gjæringen, som jeg har stor Lÿst til og som have faaet foröget Interesse ved de forskjellige Theorier og Hÿpotheser om Gjærsvampenes Natur, som i de senere Aar stærkt beskjæftige Naturforskerne. Det er en Skam for Europas Brÿggere, dersom de ikke levere væsentlige Bidrag til disse Spörgsmaals Lösning.- Hvad Brÿggeri-Lecture angaaer, vil jeg anbefale dig at læse Habichs "Schule der Bierbrauerei", hvori der foruden det bekjendte findes Adskilligt, der er værd at tænke over og at undersöge nærmere. Dersom Du ikke hos din Principal kan faae Habichs Maanedsskrift "Der Bierbrauer" og Lintners "Der Bayerische Bierbrauer" at læse, vil jeg anbefale dig at abonnere paa
disse Tidskrifter, da der hÿppigt findes Artikler deri, som ere skikket til at vække Eftertanke. Iövrigt vil Du sikkert fra Bibliothekerne i Wien kunne faae techniske Værker og Tidsskrifter tillaans som kunne forskaffe Dig en gavnlig Beskjæftigelse
s. 9
III
i dine Fritimer.- Dertil ville de Bekjendtskaber, som Japetus vil forskaffe Dig, i hvert Fald være Dig nÿttig, ligesom Du i det Hele med Glæde burde gribe Leilighed til at komme i Beröring med dannede Videnskabsmænd, i hvis Kreds Du jo desuden kunne gjöre Bekjendtskab med Jevnaldrende.- For din hele Udvikling er det jo af stor Vigtighed, at dit Liv i dine Læreaar bliver saa rigt og fÿldigt som muligt for at de Evner, som Gud har givet dig og de Kundskaber Du har faaet Leilighed til at erhverve Dig - fremfor saa mange Andre - kunne komme til at bære tilsvarende Frugter. Glem ikke, at af den, hvem meget er givet, fordres ogsaa meget og at det efter d  6te April i endnu höiere Grad end tidligere vil komme til at afhænge af din egen Udvikling og af din egen Driftighed hvorledes din Fremtid vil blive.- Saavidt jeg mindes udviklede jeg dette for dig for et Aar siden
s.10
i anledning af Van /Mons ' Ruin, men dengang forstod Du det neppe saa godt, som Du nu vil forstaae det.
____________________________________________________________
Tirsdag Eftermiddag
Her blev jeg afbrudt i Formiddags og nu kan jeg ikke skrive mere. Til Slutning en kjærlig Hilsen fra din Moder og fra vore Nærmeste. Lev vel!
Din Jacobsen

 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1