Back to the menu
1868-04-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-04-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: J. C. Jacobsen urges Carl to go to England as soon as possible and there study the brewing of the English beer types: Porter, India Ale and Pale Ale. About Bissen funeral and Hartmann's music.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1868-04-02 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen opfordrer Carl til at rejse til England så hurtigt som muligt og dér studere brygningen de engelske overgærede øltyper: Porter, India Ale og Pale Ale. Om Bissens begravelse og Hartmanns musik.
Transskribering:
 
d 2 April 1868!
 
Jeg har i den sidste Tid været saa optaget - og er det endnu - af Rigsdagsdebatter, osv, i Forbindelse med min daglige, løbende Forretninger, at jeg ikke har kunnet finde et ledigt Øieblik til at skrive. - Ogsaa i Aften maa jeg gjöre det kort, thi det er nær Sengetid. Du spörger om min Mening om Tiden, da Du kan forlade München. Derom kan jeg kun gjentage, hvad jeg för har sagt, at Du bör see Fÿldningen af Sommerkjeldrene lige til Enden, navnlig af de Kjeldre, hvori Øllet skal gjemmes til Efteraaret, observere Attenuationen til den Tid, Varmen i Fadene og i Luften i Kjeldrene, Øllets Skum i Fadene, med eller uden "Hat" i Spundshullet osv. Derimod er det jo ikke nödvendigt at see alle Kjeldrenes Fÿldning lige til de sidste, der formodentlig blive tömte tidligere paa Sommeren.
s. 2
Den derpaa projecterede Reise til de bedste nÿere Brÿggerier, som Du omtaler, maa jeg fuldkommen billige, da Du nu maa have saamegen Indsigt i Brÿggeriets Drift, at Du kan see hvad der i de forskjellige Indretninger er Hensigtsmæssigt og værd at lægge Mærke til og
benÿtte. "Men hvad saa" spörger Du. Ogsaa herpaa maa jeg henvise til havd jeg tidligere har sagt: Du bör gaae til England jo för heller; da det er dér Du alene kan lære den Fabrication at kjende, som det vil blive din Opgave at bringe til Anvendelse herhjemme: Brÿgningen af forædlet overgjæret Øl til Udförsel og Skibsprovision samt til Hjemmedrik, altsaa Porter, India-Ale og pale Ale, naturligviis i Forbindelse med den eiendommelige Maltning hvorpaa disse Ølsorters Brÿgning er baseret.- Som jeg för har sagt dig,
s. 3
vil Studiet af det engelske Brÿggerie bedst ja, vistnok alene kunne drives frugtbringende ved at tage en underordnet Plads i et Brÿggerie saasnart Du har orienteret Dig noget. Jeg haaber ogsaa at jeg med mine Forbindelser i England skal kunne være Dig behjælpelig dermed, da jeg kan skaffe dig Anbefalingsbreve til mange baade danske og Englændere rundt om i Landet.- Om og hvornaar jeg kan faae mit længe nærede Ønske opfÿldt, selv at komme til England, kan jeg endnu ikke have nogen Mening om, da Rigsdagen atter i Aar trækker stærkt i Langdrag og mange af mine egne Forretninger, derfor staae paa Expectancelisten. Det vil derfor ikke kunne blive för længere hen paa Sommeren, hvilket ogsaa for saavidt vil være heldigt, som Du da med egne Øine vil have overbeviist Dig om, hvor overordentlig meget, der er for Dig at lære dér som Brÿgger og practisk Mand, saa at Du vil
s. 4
indsee, at min Plan for din Forberedelse til en selvstændig Virksomhed er rigtig. Dertil hörer ogsaa, at Du selv maa have Leilighed til Øvelse i "at være om Dig" for at opnaae hvad Du önsker, en passende Plads, hvori Du forövrigt vil finde Stötte i de Anbefalinger jeg kan skaffe Dig. Jeg glæder mig ved Tanken om saaledes i Dig at see realiseret, hvad der for mig selv kun blev et fromt Ønske: en fuldstændig og alsidet Indsigt i Brÿggeriets Theorie og Praxis, saa at Du i denne Henseende kan komme til at staae i förste Klasse blandt Europas Brÿggere og blive til Gavn for dit Fædreland og til Ære for det Navn, Du bærer.
__________________________
 
Bissens Jordefærd foregik uden anden Hoitidelighed end at Hartmann spillede den gribende Sörgemusik for Thorvaldsen medens Kunstnere bare kisten ud af Kirken, de bare den til Nörreport, hvor den sattes i Liigvognen og hele Fölget fulgte med til Kirkegaarden
s. 5
Kisten var rigt smÿkket med Krandse, blandt hvilke een fra os, af Laurbær, Stenege, Ilex, Oliven, Cypresser, osv. Desuden havde jeg af mine store Cypresser - der trængte til Beskjæring - afskaaret 10 lange Grene, der bleve lagte rundt om Kistens Fod. I Söndags var der en meget smuk Sörgefest i Antiksalen paa Academiet, hvor Hoÿen holdt en varm og værdig Tale og Studenterne sang Cantate af Ploug til Musik af Heise. Jeg skal sende Dig et trÿkt Referat deraf. -Udstillingen er aabnet. Den indeholder, saavidt jeg ved et flÿgtigt Gjennemsÿn kunde see, ikke Sÿnderligt af Betÿdenhed udenfor Bissens Statue a Marmor af Fru Heiberg og Blochs' Billede, samt et Par Portraiter af Marstrand. Derimod saa jeg i Marstrands Atelier et höist interessant Billede under Arbeide: den rige Mand, som kalder Folk fra Gaden til sit Gjæstebud. Det er en riig Komposition i Poul Veroneses Stiil. Det bliver kjöbt til Galleriet. Mens jeg taler om Kunst, vil jeg bede dig itide at sige mig
s. 6
din Mening om presenten til Sedlmayr.- Det er kjedeligt at sende Folk noget, som de ikke forstaae at sætte Priis paa.-
Hvad Thorvaldsens 2 Basreliefer i München angaaer, har jeg efterseet begge Thieles Værker, men deraf kun erfaret at de 2 Billeder ere leverede af Thorvaldsen som Prövestÿkker til en lang Frise som Kong Ludvig havde bestilt til en Kirke i München, hvilken Frise dog aldrig blev udfört. De 2 Basrelifer findes derfor vistnok i Kongens Privatsamling.
Hermed maa jeg slutte. Din Moder beder mig at hilse Dig. Hun har travlt med hele Husets Foraarsrengjöring og kan derfor ikke skrive selv i denne Tid. Baade hun og vi andre og vore Bekjendte -undtagen Falkenberg- ere fuldkommen raske.
Lev vel !
Din
Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1