Back to the menu
1868-04-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-04-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg
Comments: About wedding gifts and Tischbeins malt kiln in Augsburg. J. C. Jacobsen says that he uses the excavated soil from the construction of the new store rooms to a mountain in the garden at Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg
Attachments: 1868-04-30 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om bryllupsgaver, Tischbeins kølle i Augsburg. J. C. Jacobsen fortæller at han bruger den opgravede jord fra anlæggelsen af de nye lagerkældere til et bjerg i haven på Carlsberg.
Transskribering:
 
d 30 April 1868
 
Kjære Carl!
Det fornöiede mig meget, at vore Tanker dog mödtes i eet Punct, om det ogsaa kun var en Kaffekande.- Jeg har ikke kunnet finde den Guldsmed, hos hvem jeg kjöbte Vogelius's, men jeg har saaofte Rigsdagen har tilladt det, seet mig om hos andre Guldsmede og har idag fundet flere smukke Exeplarer hos forskjellige, af en ædel Form og med smuk Ciselering.- Jeg tænker at det er bedst at sende den, jeg vælger, henimod Brÿllupsdagen (d 9 Juni) til din Adresse poste restante i Strasbourg, da det vel ikke er værdt at adressere den til Dig au pêcheur.- Lad mig vide om Du vil have en Dedication graveret paa Foden og i saa Fald hvorledes den skal lÿde.- Jeg har kjöbt paa Porcelains-fabriken Christus og de 4 Apostle samt Daabsenglen til Sedlmayer, men afsender den ikke för Du har meldt din Afreise.- At Du ikke omtaler den Present, naar Du tager Afsked med
s. 2
Sedlmayr er en Selvfölge, men Du maae bringe ham en venlig og forbindtlig Hilsen og Taksigelse ogsaa fra mig med Udtalelse af mit Ønske om engang endnu at kunne personlig hilse paa min Lærer og Mester.
Skjöndt min Forventning er glippet om at Du skulde faaet Leilighed til jevnlig at tale med ham, maae vi dog være ham meget taknemmelig for den Leilighed, han har givet dig til at lære Alt hvad Du med dine Forkundskaber kunde lære i hans höit anseete Etablissement, hvoraf jeg ogsaa, gjennem de Meddelelser jeg har modtaget og snart venter fra Dig, har havt Gavn.-
Da han har været i England og kjender Brÿggeriet dér bedre end jeg , vil jeg anbefale Dig, forinden Du reiser fra München, at raadspörge ham angaaende dine Studier og Arbeider i de engelske Brÿggerier. Om Anbefalinger skal Du ikke bede ham hvis han
s. 3
ikke selv giver Anledning dertil, da jeg troer at kunne skaffe dig tilstrækkelige og de mest virksomme af Folk i England selv. Simon Groth, fra hvem jeg skal hilse Dig, sagde forleden at det kun var den förste Introduction, der havde havt lidt Vanskelighed; siden havde den Ene introduceret ham hos den Anden og det var gaaet af sig selv.- Det forundrede mig, at Du ÿttrede Tvivl om Du og Eugène vare skikkede til at reise sammen, da jeg troede at I i höi Grad sÿmpathiserede, men det bliver jo i hvert Fald ikke for lang Tid, at han kan fölge Dig.-
Tak for din Meddelelse om den Tischbeinske Kölle i Augsburg, hvorom jeg har læst en Beskrivelse, dog uden Tegning, hvorefter jeg har dannet mig en Forestilling derom, som jeg nu seer var temmelig correct.-  Jeg er imidlertid nu bleven saa indtagen af den langsomme Törring i 48 Timer, at jeg neppe vilde gaae ind paa den nödvendigviis temmelig hurtige Törring paa
s. 4
en mechanisk Kölle, selv om jeg havde en passende Plads til denne, hvilket jeg vanskeligt kunde faae nu.- I England vil Du vist ogsaa faae Smag for langsom Törring. Vi have intet Udtrÿk paa dansk, der svarer til det tÿdske "abdarren".- Jeg troer at have sagt Dig, at Luftens Temperatur under de nederste Flager hos mig i Begÿndelsen er 60-65 grader R og til Slutning stiger til 70-75 Grader.- Jeg frÿgter for at jeg i Sommer kommer til at bringe Maltet fra mine Maltkamre paa Köllen for at törre det endnu engang, da Kornene ere omgiv-ne af lutter nyt Muurværk, som endnu indeholder Fugtighed, uagtet de hele Vinteren have været i Beröring med tört og halvvarmt Malt. Dette vil dog beroe paa Sommerens Beskaffenhed om den bliver tör eller fugtig.
II
s. 5
I mine Maltmagaziner ligger Maltet nu umiddelbart op til Muren.- Jeg maatte nemlig, da de Ydermure, der kunde blive staaende efter Branden, vare endeel svækkede, befrie dem for dem for den svære Last af Maltdÿngerne og derfor opföre en Række af Tværmure i c 7 Alens Afstand, hvorpaa Maltkamrenes Gulvbjelker og Lofter (af Jern og Muur) hvile. Som Fölge deraf ere Maltkamrene nu aldeles murede Cisterner i 2 Etager over hinanden, hvis længste Udstrækning er Bÿgningens Bredde, c 20 Alen, og med 18 " tÿkke Sidmure i 7 Alens Afstand. 
Alle disse Mure ere opförte i og pudsede med Cement, dere hærder hurtigt men törrer langsomt.- Maltet indsuger derfor ikke alene Fugtighed paaa Overfladen men ogsaa paa alle Sider, hvor det berörer de udstrakte Side - og Endevægge.- Bÿgning af de nÿe Lagerkjeldere, har jeg maattet drive
s. 6
lidt langsomt af Hensÿn til Jordfÿldningen som maa foregaae i Forbindelse med Anvendelsen af den overflödige Jordmasse til Dannelsen af det store "Bjerg" af 15-16 Alens Höide i det nÿe Anlæg, som Du vel husker jeg havde paatænkt nedenfor Urtelands- Terrasserne.- Dette Bjerg har i den sidste Tid Beskjæftiget mig i alle mine Fritimer, da det kun er ved mit stadige Tilsÿn at der kan tilveiebringes smukke "Bjerglinier", hvilket jeg troer er lÿkkedes. Nu er jeg paa det Nærmeste færdig dermed. Beplantningen med Naaletræer kan först finde Sted til Efteraaret, og dette Parti vil da om nogle Aar, som jeg haaber, blive en væsenlig Prÿdelse for Carlsberg.-
Hermed maa jeg slutte. Lev vel!
Hils dine Venner!
Din Jacobsen
 
Vil Du saa have nogen Inscription paa Kaffekanden ?
 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1