Back to the menu
1868-05-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-05-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: About family Lind's trip to France. J. C. Jacobsen blames Carl for not having spoken to the Danes he met in the museum in Dresden. About fermentation in Sedelsmayrs brewery in Munich
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1868-05-26 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om familien Linds rejse til Frankrig. J. C. Jacobsen klandrer Carl for ikke at have talt med de danskere han hørte i museet i Dresden. Om gæring hos Sedlmayr i München
Transskribering:
 
Carlsberg d 26 Mai 1868.
 
Kjære Carl!
Tak for dit Brev fra Dresden. Jeg lader altsaa Kaffekanden være uden Indskrift men sender den ikke för henimod Brÿl-luppet. Lad mig vide om den kan og skal sendes poste restante eller adresseres til et Hotel eller til au pecheur eller til Hatts. Da værdien maa angives paa Fragtbrevet, (235 francs) sÿnes jeg ikke at den burde sendes til au pecheur, hvor Erhards kunde modtage den i din Fraværelse!
Det er nu afgjort at Linds reise herfra paa Torsdag Aften over Cöln til Paris, hvor de ankomme paa Söndag d 31 te og blive i 14 Dage (neppe længere). Dersom Du tager til Paris for at træffe sammen med dem, vil Du faae deres Adresse hos Boghandler Haar & Steinert Rue Jacob. 9. (paa den söndre Side af Seinen.) Lind var meget glad ved Tanken om at Du kunde træffe sammen med dem, da han var vis paa, at Du vilde være en fortræffelig Ledsager for hans Kone, der maa gaae meget paa egen
s. 2
Haand, medens han besörger sine Forretninger. Frantz Djörups og Augustas paatænkte Reise er udsat til Sommer-ferien og de vakle imellem at tage til Hellebæk, Bornholm, Jylland, Dresden eller Schweitz!-
_________________________________________________
 
Tak for Meddelelsen om Gjærings Karrene. Du har altsaa ikke seet nogen Fernis anvendt til at overstryge dem med ?
At det baierske Øl, selv i de bedste Brÿggerier kan blive suurt, vidste jeg godt, men det har dog overrasket mig at Tabene have været saa enorme store, selv hos Dreher, med hans kolde Gjæring og kolde Lagerkjeldere!-
Sedelsmayr's Maltning seer jeg har forandret sig siden min Tid. Dengang varede den kun i 5 Dage og Bladspirene blev kun ½ Kornets Længde.- Han "törrede af" ved en höi Temperatur, men ikke saa höit som nu og dog var Øllet temmelig brunt.- Det er klart, at der ved hans nuværende Methode dannes endeel Röstgummi og vistnok endeel
s. 3
brunede Æggehvidestoffer, som give Øllet den fÿldige Smag og trainere Eftergjæringen paa Fadene.-
__________________________________________________
 
Jeg kan ikke forstaae at Du kunde see og höre Danske i Galleriet i Dresden uden at tale med dem, da jeg troede, at Du nu havde vundet större Frihed og Bevægelighed i Omgang med Andre end fordum.- Jeg kan ikke noksom anbefale Dig at lægge Dig derefter, da din medfödte Tilbageholdenhed og Indesluttethed vil blive Dig til stor Skade i Livet.-
_____________________________
 
Hvad London angaaer, da er der sikkert endnu, ligesom tidligere, et dansk Hotel, hvortil Du kan sende din Bagage forud og bestille Logis. Herom skal jeg itide söge Oplÿsning og meddele Dig den, saavel som om Alt, der kan være dig ag Interesse med Hensÿn til Opholdet i England og Holland.- Kan Du forövrigt ikke nu reducere dit Bibliothek endeel hvorved Du kunde gjöre det muligt, at före det
s. 4
med Dig paa dine Reiser, som maaskee i den förste Tid kunne blive hÿppige i forskjellige Retninger indtil Du har fundet det rette Sted.- Medens jeg husker det, lad mig sige, at de Klæder Du kjöber i Frankrig för Du gaaer til England, maa Du have brugt för Du passerer Grændsen, saa at der er sÿnligt, eller at Du kan beedige det. I modsat Fald bliver du betragtet som Smugler.-
Da jeg ikke veed hvilken Dag, du kommer til Strasbpourg og om din Kasse da ikke er udtömt, vil jeg imorgen afsende den omtalte Vexel paa Koenigswarter til din Adresse poste restante Strasbourg.
Hils Hafner i Nürnberg hvis Du seer ham. Jeg er godt forsynet med Humle til Efteraaret. Jeg kunde önske en Humlepresse, men den faaes vist bedst i England.- Fra Nürnberg lader Du os vel vide hvorhen vi skulle sende det næste Brev.- Lev vel !
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1