Back to the menu
1868-06-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-06-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: J. C. Jacobsen recommends Carl to visit the breweries in Dortmund and the 'strange' breweries in Neuwied. About copies of statues of Diana of Gabii and Venus de Milo.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1868-06-03 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen anbefaler Carl at besøge bryggerierne i Dortmund og de 'mærkelige' bryggerier ved Neuwied. Om kopier af statuerne af Diana fra Gabii og Venus fra Milo.
Transskribering:
 
Onsdag Middag 3/6-68
Kjære Carl !
Det fornöier mig meget, at Du har kunnet forandre din Reiseroute - som jeg antager uden at vække Misfornöielse hos dine Reisefæller - saa at Du allerede nu er i Paris, hvor jeg ikke tvivler paa at Du har gjort Linds en Fornöielse ved at overraske Dem og at det tidligere venskabelige Forhold til dem snart er blevet retableret.- Du har vel erindret, at jeg vilde sende dig Brev med Vexel paa Koenigswarter til Strasbourg poste restante og afhentet Brevet paa Gjennem-reisen ? - Medens jeg husker det, lad mig sige, at jeg af en baiersk Humlehandler har erfaret, at der skal være anlagt i den seneste Tid nogle fortrinlige Brÿggerier i Dortmund, hvor de nÿeste Forbedringer ere indförte og hvorfra der expor-teres en Mængde Øl til Holland.
s. 2
Det vil ogsaa interessere dig, at see de mærkelige Brÿggerier i Nærheden af Neuwied ved Rhinen, hvor man benÿtter de naturlige Iishuler i de gamle Basaltgruber baade til Lagerkjeldere og Gjæringskjeldere. Jeg besögte dem i 1855. Der er et dansk Hotel i London, som er meget rost, skjöndt det er af 2den Rang (Nicolai Ørsted har blandt Andre boet der). Dets Adresse er Mr J. Meyers Hôtel Jewry Street. London.
Jeg kan maaske senere faa Huus No at vide, men dette behöves neppe, da det er et gammelt Hôtel og meget bekjendt. Det ligger Bequemt  i Nærheden af London Bridge, Banken osv. Manden er Dansk og overmaade tjenstvillig.
s. 3
Hvad Diane de Gabies angaaer, da kunde jeg ganske vist have Lÿst til at besidde den i Bronze; thi den hörer til mine udvalgte Yndlinge blandt Antikerne og den kan ogsaa faae en værdig Plads hos mig, men den koster (von Mons' Priis) 4000 francs, hvilket egentlig er mere end jeg fortiden burde anvende til en Luxusgjenstand. Men da jeg ikke veed om eller naar enten Du eller jeg atter kommer til Paris, troer jeg dog ikke at burde lade Leiligheden ubenÿttet, dersom den nu kan faaes i ligesaa fortrinlig en Afstöbning som Venus fra Milo, men dette maa Du nöie undersöge, thi efter de Photographier at dömme som V. Mons sendte mig af hans Gibsafstöbninger, sÿntes det som om Afstöbningen af D. de Gabies ikke var aldeles skarp, men det laae maaske i Photo-graphien.
s. 4
Skulde den ikke staae færdig i Bronze (naturligviis i fuld Störrelse) saa at den först skulde bestilles og altsaa först blive færdig efter din Afreise, troer jeg ikke at det er værd at indlade sig derpaa, da det jo ikke længere er V. Mons, der driver Fabriken.- Du maa endelig sörge for, at Fru Julie Djörup nu kan faae de omtalte bronze Armstager, Mage til mine, eller nogle ligesaa smukke, da hun atter og atter har spurgt om dem. -
Hermed maa jeg slutte i en Fart, da din Moder er færdig med sit Brev og det strax skal paa Posten. Hils Lind og hans Kone venligst fra mig. Ligeledes Mr og Fru Bourgeois. Naar jeg skriver igjen för jeg faar en nÿ Adresse eller Bekræftelse paa den gl. sender jeg brevet til Linds gjennem Bogladen.
Lev vel!
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1