Back to the menu
1868-07-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-07-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Thorvaldsen; dress; behaviour; industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: About the journey to England which begins on the 15th of July. About the importance of dress and behaviour. Harsh criticism of Carls hand writing.
Transcription:
Emneord: Opførsel; optræden; påklædning; industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1868-07-14 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: Om rejsen til England der er fastsat til 15/7. Om Vigtigheden af en ordentlig påklædning og en god holdning. Voldsom kritik af Carls håndskrift der mangler fasthed. Om negativ kritik af Thorvaldsen.
Transskribering:
 
Carlsberg 14 Juli 68
 
Kjære Carl!
Det glæder mig af dit Brev, som vi modtoge i Söndags, at se at Afreisen nu definitivt er bestemt til d 15d., thi Du vil faae saameget at bestille i England og Skotland, at det er önskeligt at Du kan komme til at begÿnde jo för jo heller og der vil jo nödvendigviis medgaae en ikke ganske ringe Tid til at orientere Dig - ikke at tale om den nödvendige Øvelse i Sproget - forinden Du kan bedömme hvor Du bedst kan begÿnde en stadig Virksomhed. Jeg kan jo desværre ikke i England som i Frankrig og Tydskland sige Dig forud hvorhen Du helst bör gaae, men det er paa den anden Side maaskee ret godt, at Du nu faaer Leilighed til at gaae ganske efter dit eget Indicium og faaer Øvelse i at "være om Dig" for at skaffe Dig Oplÿsninger. Jeg haaber at Du vil kunne faae nogle saadanne hos min Ven i Rotterdam og
s. 2
at Manden i Burton, som Du har Brev til, ogsaa kan være Dig til god Nÿtte. Maaskee vil Westenholz ogsaa kunne give Dig nÿttige Oplysninger.- Du veed at Maltningen i England i Almindelighed er en særegen Næringsvei, men saavidt jeg veed gives der ogsaa Brÿggerier, der have deres egne Maltgjörerier om ogsaa i afsondrede Etablissementer. Det var jo önskeligt, om Du kunde komme i et saadant Bryggeri.-
I England spiller ikke alene det Ydre i Klædedragt, osv, en betydelig Rolle men ogsaa den hele Holdning. Med de Introductioner Du vil faae og ligeoverfor dem Du er og vil blive anbefalet til, er det nödvendigt, at Du optræder med en vis Anstand og Selvfölelse, som en Mand, der har Krav paa Opmærksomhed. Dette hörer efter Englændernes Opfattelse nödvendigt med, for at ansees for en "gentleman".
Dette vil Du snart blive opmærksom paa ved at observere Folks noget kneisende Holdning med Hovedet og sikkre Mine. Ingen Forlegenhed eller Undseelse men Freidighed; ingen Tvivl om at man kan komme ind og frem. Det vilde ikke passe for den, der kommer med Pontoppidans, Suhrs og Hambro's Anbefalinger.
Naturligviis udelukker dette ikke en beleven Höflighed i fransk Stiil. Apropos om Suhr's Tilsagn om at skaffe Dig ind hvorsomhelst Du vil, da skal Du ikke omtale dette til Westenholz; det kunde maaskee vække Jalousie; heller ikke til Andre, thi hvad Suhr gjör som en Undtagelse for Dig, vil han ikke holde af, at Andre skulde faae Anledning til at anmode ham om.-
Medens jeg taler om det Udvortes, maa jeg ikke glemme at minde Dig om en stor Mangel, som Du lider af - tillige som practisk Forretningsmand - nemlig din Haandskrift der ganske
mangler Fasthed og som er alt
s. 3
Andet end businesslike eller gentlemanlike og som ikke er skikket til at vække gunstige Forestillinger om Dig. Du maa gjöre Alvor af at öve Dig i en fast og flydende Haandskrift!
____________________________
 
Boye - fra hvem jeg skal hilse Dig - besögte os igaar og fortalte Bl.A. at Gjede allerede vilde reise idag og jeg skyndte mig da strax ind til ham for at faae hans Reiseroute og traf ham ogsaa i Aftes. Han blev meget glad ved Udsigten til at kunne mödes med Dig.- Imorges sendte jeg Dig et Telegram til Strasbourg , som jeg antager i dette Øieblik er i dine Hænder.-
Sandsÿnligviis vil Du ikke kunne naae ham för i Antwerpen, men jeg har dog angivet Dagene, da han kommer til Amsterdam, Haag, osv, for at Du om Du vil kan skrive ham til poste restante og lade ham vide hvilken Route Du fölger. Han vil paa hvert Sted forespörge paa Posthuset og för Du forlader Brüssel, maa Du ligeledes forespörge, da han vistnok sender Dig et Par Linier poste restante til denne Bÿe.---------
På langs:
Jeg har sagt ham at Du formodentlig er i Brüssel fra 17de til 19de -
II
s. 5
Jeg behöver neppe at sige, at jeg finder det meget smukt, at Du gjör Din Ven den omtalte Present, thi Du har visselig saamegen Grund til at glæde Dig over den Modtagelse Du har fundet i det Erhardske Huus, at det maa være en naturlig Trang for for Dig, at give Din Erkjendtlighed et Udtryk i en Souvenir.- Gid Du nu maa finde noget rigtig smukt, der kan fornöie ham.-
Skulde Du ikke finde noget, der tilfredsstiller Dig i Brüssel, kan det maaskee skee i London.- Glem ikke at lade mig vide om Du troer at Forældrene efter fransk Skik vente et skriftligt Svar paa Deres Meddelelse om Fröken Sophie's Giftermaal.
Jeg mangler ikke Lÿst til at bringe dem min Lÿkönskning samt Tak for deres Venlighed imod Dig, men den slags Breve har jeg ingen Færdighed i at skrive paa Fransk og lader det derfor helst fare, naar dette ikke er uhöfligt.- Jeg haaber at Du bragte dem Alle en venlig Hilsen fra os för Du
s. 6
reiste og Du maa ved Leilighed fornÿe Forsikkringen om den Hengivenhed som din Moder og jeg föle for de fortræffelige Mennesker, der i saa lang Tid have været Dig i din Families Sted. Vi vilde være meget glade dersom vi engang kunde see Nogen af Dem hos os og faae Leilighed til at vise dem Gjæstevenskab. Portraiterne have, supplerende med din Skildring af Personlighederne, glædet os meget.-
Tak for Plon's Værk om Thorvaldsen. Jeg har seet lidt i det i Athenæum, men er glad ved at eie det og kunne læse det ordentligt i Mag.- Jeg er siden Nytaar Abonnent paa Revue des deux mondes, som nu udgjör min daglige Lecture paa Fransk og har naturligviis læst den besÿnderlige, skjæve næsten hadefulde Opfattelse af Thorvaldsen i Juni Heftet - Hvorlidet har Forfatteren dog været istand til at opfatte en Aand
s. 7
riig paa Poesi og Fölelse som Thorvaldsens og hvorlidt har han forstaaet det jevne, barnlige Sind, hvormed hans Skröbeligheder hang saa nöie sammen!
__________________
 
Vi have i Aar det deiligste Sommerveir, jeg kan mindes herhjemme, ganske som i Rom i Foraaret 1862. Noget mere Regn var rigtignok önskelig for Markerne. Vi benÿttede dette herlige Veir i Söndags til en Udflugt med Lind's og Vogelius's til Frederiksborg, hvorfra vi kjörte en lang Tour omkring til de smukkeste Steder i Gribs Skov og langs Esrom Söe tilbage til
Frederiksborg, hvor vi ved en glödende Solnedgang - atter som ved Rom -betragtede det deilige Slot fra den ærværdige Slotshave og fra Jægerbakken. Det var en olÿmpisk Dag! - Fru Lind sagde at hun havde skrevet til Dig i Mandags, men at hun havde Meget endnu at tale med Dig om
s. 8
og snart maatte skrive igjen, om Du ogsaa var kjed af at læse det, hvilket jeg forsikkrede at hun ikke behövede at frÿgte for.-
Dersom jeg kan faae Tid dertil, vil jeg gjerne gjöre en lignende Udflugt med M. Lunn og hans qvikke norske Jente samt med "min Perle" Fröken Lunn og Bache. Det er Mennesker i hvis Selskab jeg föler mig forÿnget og det trænger jeg til, thi mit Temperament er ikke af Naturen livligt nok til uden Hjælp udvortes fra at give Aanden den Spændskraft, hvormed de svagere udviklede eller slumrende Anlæg vækkes til Virksomhed hvorved Livet selv först kommer til sin fulde, harmoniske - modsat den eensidige - Udvikling. Dette er jo det Ideal, som Enhver skal
stræbe at nærme sig saameget som muligt - ganske naaes det af Ingen-.____________
 
Og nu farvel! Lad mig ikke vente paa Eders Reiseplan;- Med venlig Hilsen fra din Moder, fra Lind's, Vogelius', Fr Djörup's og Etatsraad Rothe's
Din hengivne Jacobsen
 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1