Back to the menu
1869-02-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-02-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; famili life; social life;
Comments: About yeast, fermentation and ice supplies. About the disposition of Carl's time in England and bout the dinner party which according to J. C. Jacobsen's own opinion was the most beautiful he had held.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv; Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1869-02-01 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om gær og gæring og forsyningen af is. Om fordelingen af Carls tid i England. Om middagsselskabet, der efter J. C. Jacobsens egen menings var det smukkeste han havde afholdt.
Transskribering:
 
d 1 Februar 1869.
 
Kjære Carl!
Tak for dine Meddelelser om Fremgangsmaaden ved Gjæringen. Den kom forsaavidt post festum, som Forsögene med den skotske Gjær nu ere opgivne, men jeg haaber henad Foraaret at kunne gjentage dem med Gjær af Bittert-Øl fra Kongens Bryghus, der nu drives ved 13-14 R.- Jeg kjendte ikke den engelske Methode, at omröre Gjæren gjentagne Gange med Øllet og den blev heller ikke "hergeführt".-
Med Hensÿn til Rump's Forsÿning med Gjær, da vil der hengaae nogen Tid, thi der afgaaer intet Skib herfra til Færöerne i denne Maaned.-
Om min Iisforsÿning har jeg allerede sagt Dig, at jeg har fuldkommen tilstrækkeligt for i Aar, Efteraarets Behov inclusive, men for Tiden er Iisningen standset af Töveiret, og jeg maa vente (og haaber) paa ny Frost for at faae den store Beholder heel fuld, der skal
s. 2
sikkre mig for 2 Aar. Der behöves kun nogen östlig eller nordlig Vind i denne og næste Maaned. Dersom jeg i Aar skulde have taget den nödvendige Iis fra Norge, vilde det have forvoldt mig en Merudgift af mindst 20,000 rdl hvorfor jeg nu er sluppen. Jeg kan derfor föle dine Venners détresse i Strasbourg. Det er ingen Spög.-
Hvad der mest beskjæftiger min Tanke, er Fordelingen af din Tid mellem Burton og London.- Jeg tvivler paa, at det er rigtigt at der  ikke skulde brÿgges Porter i London om Sommeren, thi da jeg var der, brÿggedes der baade hos Barclay og hos de Andre i August Maaned. I hvert Fald antager jeg at Du maa opholde Dig paa det ene Sted fra nu i Februar til ud paa Efteraaret og derefter paa det andet i Slutningen af Efteraaret og hele Vinteren. Da jeg nu, med al Respect for Porteren, dog troer at Ale er den vigtigste Artikel og da Brÿggerierne i Burton ere de nÿeste og vistnok de fuldkommenste og da der derfor i Burton
s. 3
gjöres Malt, hvilket neppe er Tilfældet i London, er jeg tilböielig til at antage, at Du havde mest Nÿtte af at tilbringe næste Vinter i Burton og altsaa först gaae til London, hvor Du ogsaa bedst vilde kunne anvende dine Fritimer, dersom der ikke stadigt skulde være fuld Beskjæftigelse.- Men jeg kan ikke give Dig noget bestemt Raad.
Jeg veed ikke hvad Betydning Betÿdning det Worthingtonsk Brÿggeri har, men antager det dog for önskeligst at Du kom til de bedste, dvs Bass eller Alsopp.- Mr. Smith omtalte her, at han maaskee kunde introducere Dig hos en af disse. Tal med ham derom og husk forresten paa Suhr's Tilsagn om at aabne hvilkensomhelst Dör for Dig.-
A propos. Jeg har smagt Brown-stout Porteren fra Younger, som forekommer mig meget god. Har Du fulgt hans Porterbrÿgning med Opmærksomhed ? og har Du studeret Törringen af brunt Malt og Blandingen af Malt til Porterbrÿgning? Hvilken Stÿrke og til hvilken Priis er den Porter, der leveres til Skibsprovision paa korte og lange Reiser?
s. 4
Ved mit Middagsselskab i Fredags blev din Sending af Portvin og Sherry benÿttet. Portvinen blev især rost. Af Sherry Sorterne fandt den lÿse mindst behag. Er den "dry" eller ikke "Dry".? Iövrigt var det ikke stor Leilighed til at tale om Viin og Mad, thi jeg bragte mit Selskab godt i Aande ved en heel Deel Skaaltaler, hvori jeg assisteredes af Lehmann, Bille, Hall, David, Bruun, Clausen, Höyen, Jonquières og Hammer. Jeg troer, at det var det smukkeste Rigsdagsselskab, jeg endnu har havt.- Der var, som sædvanligt, smuk Taffelmusik fra Galleriet, og Væxthuset var i Maaneskin tilligemed den lukkede Veranda, hvori der spadseredes efter Bordet.- Det er en heldig Forandring jeg har gjort, at indskrænke Antallet af Rigsdagsmænd og at inddrage andre Elementer, hvorved den eensformige politiske Tale og Tone undgaaes. Der blev ogsaa kun talt meget lidt om Politik.-

På langs: Gloxin's Postei var fortræffelig
___________
 
Hvad Tycho Brahes Statue angaaer, da er den for det Förste ikke beregnet paa at
s. 5
staae frit paa en Plads, dertil er den ikke colossal nok.- Den vil ogsaa faae en smuk og værdig Plads foran Observatoriet, der jo ligger paa en af vore mest ÿndede Spadseregange, paa Volden og denne vil blive endnu mere besögt naar den nÿ Botaniske Have bliver anlagt tvers over Graven og paa Glaciet paa den anden Side og selve Volden bliver omdannet til et Park-Anlæg.
______________
 
At jeg har læst dine fortsatte Meddelelser om Maltningen med Opmærksomhed og Interesse behöver jeg ikke sige, men jeg vil opsætte, at gjöre mine Bemærkninger derved til en anden Gang, naar jeg har bedre Tid--
Jeg har ogsaa læst din Artikel i Journal des Brasseur, hvormed jeg er meget tilfreds.
Jeg formoder dog at Bourgeois har sat lidt fransk Snit paa Stilen ?.
Din Moder har ikke Tid til at skrive idag, da hun endnu har Efterarbeider efter Selskabet.
Vi have nemlig været i Selskab baade igaar
s. 6
og iforgaars, först hos Vogelius til Barnedaabsfest og igaar hos M. Steenstrup.-
Lad mig ikke glemme, at fortælle at Fr. Djörups Familie i Löverdags er bleven foröget med en Sön. Moder og Barn ere raske
Lev vel! Med Hilsen fra Mama!
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1