Back to the menu
1869-02-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-02-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Education;
Comments: About Carl's stay with Alsopp at Burton and his recommendations.
Transcription:
Emneord: Uddannelse;
Attachments: 1869-02-09 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om Carls ophold hos Alsopp i Burton og de nødvendige anbefalingsskrivelser.
Transskribering:
 
Tirsdag Middag 9/2-69
Kjære Carl !
Paa Veien til Rigsdagen modtog jeg dit Brev, hvoraf jeg seer, at Du paa Söndag reiser til Burton og at du dér vil lægge an paa at komme ind hos Alsopp; hvorfor Du snarest muligt önsker den omtalte Introduction fra Etatsraad Suhr.- Idag er det nu for silde men imorgen Formiddag skal jeg strax gaae til ham og minde ham om hans Löfte, som jeg haaber at han kan holde; men jeg kan jo ikke drive paa en hurtig hurtig Expedition i denne Sag hvor jeg kommer som den der beder og ligesaalidt kan han presse paa Tiden hos Baron Hambro eller hvem det nu er han skal sætte i Bevægelse, saa at Du
s. 2
maa være belavet paa at der vil hengaae nogen Tid - jeg gjætter paa et Par Uger - för Du kan faae Anbefalingen. Var det derfor ikke bedst at Du benÿttede Leiligheden til at gjöre en Sviptour til London og selv gjöre Dig bekendt med Forholdene dér og tillige selv tale med Westenholz hvis Anbefaling hos Alsopp - lagt til den forventede fra Suhr dog altid kunde være til nogen Nÿtte? Du bör, naar Du vil trænge ind paa et vanskeligt Sted, altid rÿkke frem med hele din Stÿrke paa een Gang.- Thi et engang givet "Nei" forandres saare vanskeligt.
Glem ikke Adressen til den gamle Brÿgmester, nu Hotelvært eller Værtshuus-
s. 3
holder i Burton, som Du fik fra Haagensen.- En saadan Mand kan ofte udrette mere end man troer, i alt Fald med sine Raad og Vink. Det var vistnok en ganske heldig Ordning, dersom Du kunde dele Opholdet paa hvert Sted i 2 halve Semestre, men om det kan lÿkkes er et stort Spörgsmaal og da vanskelighederne med at faae Adgang ere saa store, bör Du ikke forvikle Sagen ved at lægge altfor stor Vægt paa denne Deling, hvis man ikke sÿnes med Lethed at ville gaa ind derpaa.- Men hvorledes gaaer det din Ven Hatt i Burton ? Har han nogen Anbefaling til Alsopp ? og Sedlmayr
s. 4
Saasnart jeg faaer Vished om at Suhr's Brev er afgaaet til London hvilket som sagt let kan tage nogle Dage, skal jeg underrette Dig derom samt om hvor Du skal henvende Dig for at faae Anbefalingen.- Det er derfor vistnok bedst, at Du i hvert Fald bliver i Burton indtil mit næste Brev, for at jeg da kan sige Dig, om Du behöver at tage til London og præsentere Dig for Hambro og da til hvilken tid.
I Hast Din Jacobsen
Hilsen fra mange gode Venner
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1