Back to the menu
1869-02-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-02-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel; education;
Comments: About Carl's stay in Burton and his introduction to C. J. Hambro and how he should be addressed.
Transcription:
Emneord: Rejse; uddannelse;
Attachments: 1869-02-11 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om Carls forestående ophold i Burton og hans møde med C. J. Hambro og hvorledes denne skal tiltales.
Transskribering:
 
Tirsdag Middag d 11/2-69
 
Kjære Carl !
Etatsraad Suhr imödekom strax med stor Beredvillighed min Begjæring om hans Bistand til at introducere dig hos Allsopp ved Baron Hambro's Hjælp.
Han har nu skrevet egenhændig til Hambro og anmodet ham om at gjöre hvad der staar i hans magt for at aabne Dörene for Dig og Suhr tvivler ikke om at han vil gjöre det, da Suhr er meget sparsom med at trække den Slags Vexler paa ham; kun i ganske særlige Tilfælde. Han troer ogsaa nok at Hambro's Indflÿdelse er saa stor, i alt Fald ved at sætte andre, endnu stærkere Kræfter i Bevægelse, at Maalet skal kunne naaes.- det er nödvendigt at Du selv tager til London og gjör Hambro din Opvartning hvorvom han ved Suhr's directe Skrivelse
På langs: Jeg sender med næste Dampskib Frugtskaalen til Theilmann med et Taksigelsesbrev
s. 2
er orienteret. Som Introductions- eller "Creditiv" skrivelse for Dig hos Hambro medfölger hoslagte ligeledes egenhændige Brev til ham fra Suhr, som Du altsaa maa overlevere ham personligt.-  Da Hambro er dansk af Födsel formoder jeg, at han taler dansk med Danske; men sög dog, at faa at vide om han hellere vil tiltales paa engelsk eller fransk; isaafald maa Du vel bruge det sidste. Veed Du hvorledes en Baron tiltales eller omtales paa Engelsk ? En engelsk Baronat benævnes "Sir" med Tilföining af Fornavnet; men hvorledes en Viscount, Marquis osv. benævnes veed jeg ikke; jeg troer de kaldes "Lordship". Som jeg i mit sidste Brev sagde Dig, vil jeg raade Dig tillige at söge at faae en Anbefalingsskrivelse fra Westenholz hvilket altid giver en foröget Vægt og Westenholz vilde maaskee ikke engang sÿnes om, at Du forsmaaede hans Anbefaling. Derimod
s. 3
skal Du ikke tale til Hambro om at Du vil söge Westenholz's Bistand.
__________________
 
Men dersom dine Venner Hatt og Sedlmayr nu ikke kunne komme ind hos Alsopp, skal Du saa alligevel forsöge det? Jeg svarer ubetinget Ja! thi dér kan Du bedst erfare ikke alene hvorledes det bedste Ale i Verden Brÿgges, men ogsaa hvorledes Handelen dermed drives, hvilket er ligesaa vigtigt som det förste. Du gaaer dermed ganske vist Glip af den Fordeel, at arbeide hele Dagen sammen med dine Vener, hvorpaa Du med Rette lægger stor Vægt, men Du kan dog conferere med dem om Aftenen og udvexle Iagttagelser og Betragtninger med dem. Dersom det ikke kan lade sig göre, at dele Studietiden hos Allsopp i 2 dele, vil et Halvaar fra 1ste Marts ikke naae længere end til ult. August, hvilket ikke vil være tilstrækkeligt og der bliver da ikke Andet for end at betale for et heelt Aar. At tale om kortere Terminer, f Ex 3/4 Aar vil vistnok betragtes som smaaligt og gjöre et uheldigt Indtrÿk.
s. 4
Skulde Du bestemme Dig til at gaa til et Porterbrÿggeri i London först, maa Du alligevel gaae til Hambro og udrette dit Ærinde og bede om hans Intervention, men sige ham, at Du har forandret din plan og först vil benÿtte hans Anbefaling senere. Du maa da lade ham selv bestemme om han vil give Dig den strax eller lade dig komme igjen for at faa den til den Tid, da du har brug for den.- Maaskee var det dog bedre, ikke at tale til Hambro om Opsættelsen og at benÿtte hans Anbefaling strax til at faae Allsopps Tilladelse til at komme som Pupil hos ham til Efteraaret.
Nu ligger Suhr's Brev frisk foran Hambro og dette Øieblik er det vist bedst at benÿtte. Har Du saa, ved Hjælp deraf faaet Allsopp's Tilladelse til at komme, er det jo en Slags Kontract, som han neppe senere brÿder.
Dette vil vel kræve en Frem- og Tilbagereise, men dette kræver jo ikke lang Tid eller stor Udgift. Da jeg ganske maa billige din Hensigt at benÿtte Leiligheden til Sommer til at reise omkring og
s. 5
besee forskjellige Brÿggerier i England og da jeg troer, at en saadan Feriereise bedst kan skee medens Du er pupil i et Porterbrÿggeri hvor Vanskeligheden sikkert ikke er saa stor som hos Allsopp, forekommer det mig heldigst om Du kunde komme til London först og have det sidste Halvaar samlet hos Allsopp. Men Du maa jo selv bedst kunne dömme derom.
_____________________
 
Om de Ølpröver, Du sendte mig, troer jeg at have sagt at jeg sÿntes meget godt om Youngers Brown stout-Porter. Derimod behager den anden Porter-Pröve med Mærke "Imperial" paa Proppen mig ikke sÿnderligt. Hvorfra er den?------ En Ale Pröve (strong Ale) mærket "Rutherford" (hvorfra?) finder jeg meget behagelig, naar man kun drikker lidt deraf. Den ligner Youngers strong Ale, men er klarere. Bass's pale Ale har jeg kun smagt een Gang og da forekom den mig ikke at svare til hvad jeg har drukket i Udlandet at dette Mærke, den sÿnes ikke saa liflig.- Jeg skal naturligviis gjentage Smagspröverne.
s. 6
Jeg kan bringe Dig en Hilsen fra Fritz Hartmann, Cand jur med 1ste Characteer, hvem jeg i Aftes traf i Middagsselskab hos den elskværdige General Jonquières. Fritz H nu en meget vakker ung Mand er nemlig forlovet med en Datter af Generalens Broder Justitsraad J.
Det gaar rask med Middagsselskaberne i denne Tid. Paa Torsdag skal jeg til Professor Clausen, hvortil jeg glæder mig.
_______________
 
Jeg haaber at Du har moret Dig godt i Aftes paa Ballet i Edinburgh og at Du ikke har truffet paa altformange "Brolæggerjomfruuer" saa at Du har kunnet medtage et behageligt Afskedsindtrÿk fra Skotland. Af den Slags Fornöielser kan Du vel neppe vente mange i England, men det vil dog maaskee beroe paa, om Du benÿtter leiligheden til at gjöre Bekjendtskaber itide.
fra din Moder skal jeg hilse Dig. Hun har ikke Leilighed til at skrive idag. Lev vel!
Din Jacobsen
På langs: Glem ikke saasnart Du kan at sige os hvorhen vi skal sende det næste Brev, thi nu veed vi jo ikke hvor Du er.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1