Back to the menu
1869-02-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-02-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel; education;
Comments: About J. C. Jacobsens journey to England.
Transcription:
Emneord: Uddannelse; rejse;
Attachments: 1869-02-25 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens planer om at rejse til England og forventningerne til Hambro.
Transskribering:
 
Torsdag Aften 25/2
 
Kjære Carl!
Siden vi modtoge dit sidste Brev fra forrige Torsdag, har jeg gaaet i spændt Forventning for at erfare Udfaldet af Hambro's Bestræbelser hvortil jeg endnu har betÿdelig Tillid, da jeg veed hvilken Indflÿdelse et stort Navn og store Forbindelser have i England.-
Skade var det at Mr Smith sendte sit Brev iforveien og fik et Afslag, thi et saadant foröger altid Vanskeligheden ved senere at faae det forandret til et Ja!
Jeg kan nu ikke vente længere paa Resultatet, naar dette Brev skal naae Dig paa din Födselsdag.- Mit förste Ønske paa denne dag er, at den maa see Dig som Pupil i Allsopps Brÿggerie. Det næste er, at Du i hvert Fald maa faae tilstrækkelig Leilighed i det Aar, der nu begÿnder, til at samle de Kundskaber og Erfaringer som Du endnu trænger til for med et grundet Haab om heldigt Udfald at kunne grundlægge din selvstændige
s. 2
Virksomhed, naar Du kommer hjem. Mit tredie Ønske er at jeg selv i det tilstundende Aar maa have saameget Held, at jeg kan blive istand til at skaffe Dig de fornödne Midler til dit Foretagende. Mit fjerde og kjæreste Ønske er, at Intet maa komme til Hinder for at jeg kan besöge Dig i Sommer.- Der er jo Gudskelov Intet, som kan kaste en Skÿgge paa min Glæde ved Tanken om at trÿkke Dig i mine Arme og jeg behöver ikke at sige, at jeg med hver Dag længes mere derefter.- Hvornaar dette kan skee, kan jeg endnu ikke sige. Det allertidligste vilde være i Juni, men det er muligt, at det ikke vil lade sig gjöre för i Juli. Jeg har endnu ikke talt et Ord derom til din Moder og vil heller ikke gjöre det, för jeg kan foreslaae hende at reise med den kortest mulige Frist. Thi jeg veed at Tanken derom vil beskjæftige hendes Sind i en saadan Grad, at hendes Nervesystem vil lide altformeget derunder
s. 3
og aldeles beröve hende den Smule Sövn, hun nu har.- Hendes Utaalmodighed, naar hun var parat til at reise og jeg ikke, vilde ogsaa blive piinlig for os Begge. Altsaa: den fuldstændigste Taushed indtil Øieblikket er forhaanden. Heldigviis drömmer hun ikke i fjerneste Maade om min Reiseplan.- Jeg vilde naturligviis gjerne benÿtte Leiligheden medens jeg er i England til at see mig om i endeel af de interessanteste Brÿggerier dereovre og at gjöre den Rundreise med Dig, som Du har talt om, men dette lader sig jo ikke gjöre, naar din Moder er med, thi vel taler Fröken Berthelsen, som jo i hvert Fald maa ledsage hende, ret godt Engelsk, men 2 Damer kunne dog ikke boe derovre alene, medens vi to reise omkring. Jeg tænker derfor at jeg maa indskrænke mig til en passant at see Brÿggerier i London, Burton og Edinburgh og saa forresten gjöre de Udflugter som din Moder
s. 4
kan taale at deeltage i til nogle maleriske Egne i Skotland og i Lake District.
Jeg tænker at kunne anvende en Maaned eller 6 Uger paa denne Reise. Naar Du er kommen i Plads det ene eller andet Sted, saa at du kan overskue Forholdene, vilde jeg gjerne vide din Mening om, hvorledes denne vor Reise bedst kunde passe med din Beskjæftigelse og dine Planer. Men naar Du skriver til mig derom, maa jeg bede Dig at sende samtidigt et langt Brev til din Moder i Konvolut til mig, thi hun er ikke fornöiet, naar jeg faaer Brev fra Dig, som jeg ikke vil vise hende og vil neppe engang lade sig tilfredsstille naar jeg forsikkrer, at det kun er Brÿggerirapporter. Glem ikke det.-
____________
 
Jeg har sendt en Frugtskaal med Bacchantinden til Theilmann, med et hjerteligt Brev som jeg skÿldte ham for hans Gjæstfrihed og Venlighed mod Dig.- De omtalte Pröver af skotsk Malt og Bÿg ere endnu ikke ankomne.
s. 5
Dersom Du kan faae Tid, vilde jeg gjerne have en Fortsættelse af din Beretning om det Youngerske Brÿggeries Brÿgnings- og Gjærings Praxis og om dets Indretning, men dersom Du kommer i Allsopp's eller et andet Större Brÿggeri vil det jo være naturligt at Du beskriver dette. Dog vilde jeg gjerne vide hvorledes Localet er hos Younger, hvori Porter og Ale til Export ligger paa Lager, hvor dÿbe Kjelderne ere og hvilken Temperatur de have paa de forskjellige Tider af Aaret, samt hvorledes Fadene stables deri, om man til enhver Tid kan komme til hvilkensomhelst Fad for at undersöge det osv.- Dette Punct om Lagret af Ale er ogsaa et af de förste, som jeg önsker Oplÿsning om fra Burton.- Jeg beskjæftiger nemlig jevnligt min Tanke med Forestillinger om hvor og hvorledes et Brÿggeri for Dig kunde anlægges eller skaffes tilveie, men jeg har aldeles ingen Forestilling om hvorvidt det f Ex kunde ligge paa et lavt Terrain i Nærheden af Havnen eller Söen osv. eller om Anvendelsen af Iis spiller nogen Rolle og om der altsaa maa tages
s.6
Hensÿn til en nogenlunde billig Iis-transport eller maaske mere til en rigelig Forsÿning med koldt Bröndvand.- fra Vogelius skal jeg hilse Dig, han sender Dig selv nogle Linier. Kogsbölle og Magnella have skrevet Dig til poste restante og sendt Dig , ligeledes poste restante, nogle Peberkager og Liqueur, som jeg haaber at Du har modtaget. Din Moder har sendt Dig nogle Böger og et Par Strömper. Jeg selv har ikke Noget at sende Dig, men jeg troer ikke heller at det gjöres nödigt, for at vise at jeg med Kjærlighed tænker paa Dig paa din Födselsdag.-
___________
 
Fredag Middag
Jeg modtog nu dit Brev fra Mandag, som desværre aldeles nedslog mine Forhaabninger. Det er öiensÿnligt at Hambro har ikke taget sig af Sagen paa den Maade som Suhr gjorde Regning paa, men derved er jo nu Intet at gjöre og det er ikke værd at tænke mere derpaa. (Har Du anmodet Westenholz om en Anbefaling? det havde været værd at forsöge. Det var jo muligt at han havde personligt Bekjendtskab
s. 7
til Firmaet Allsopp osv.)-
Du spörger om mit Raad, med Hensÿn til hvad der nu er bedst at gjöre, og jeg kan derpaa ikke svare Andet end - som Du selv formoder - "döm selv". Kun nogle Betragtninger, som paatrænge sig, vil jeg meddele Dig. Du bör i hvert Fald opholde Dig nogen Tid i Burton, selv i et mindre betÿdeligt Brÿggerie, hvor Du sikkert vil see det Væsentlige i den Burtonske Methode og tillige faae Leilighed til at höre Et og Andet om deres Indretning og Fremgangsmaade i de store Brÿggerier, maaske ogsaa kunne besöge disse imellem og observere og maaskee gjöre Bekjendtskaber med f.Ex den pupil, der viste dig om og af ham eller Andre, der höre til Brÿggeriet faae vigtige Oplÿsninger. (Husk ogsaa paa den Mand som Haagensen gav Dig Adresse til).
Men at blive i Burton et halvt Aar under disse Forhold troer jeg med Dig at være uhensigtsmæssigt og da Du mener, at kunne lære endnu
s. 8
endeel ved et fortsat Ophold hos Younger, troer jeg, at det vil være mest frugtbringende at vende tilbage dertil for at faae et fuldstændigt Overblik over den hele Forretning.- Hvorvidt det vil være mest gavnligt 
at Du lægger et Ophold i Burton ind imellem nu, eller at Du udsætter det til Efteraaret, kan jeg aldeles ikke have nogen Mening om.- Noget Hensÿn maa der jo ogsaa tages til om Du ligesaagodt og for samme Priis kan komme tilbage til Younger til enhver Tid.- Jeg veed ikke om der kan være noget "flaut" i, at Du strax vender tilbage til Edinburgh med uforrettet Sag og umiddelbart efter at man dér har gjort Afskedsselskaber for Dig osv. Det kan nok være at Du i Sammenligning med denne sidste nÿdelsesrige Tid vil föle Dig noget skuffet i din Forventning om det Liv Du vilde före, naar Du kommer dertilbage efter 14 Dages Fraværelse. Men derpaa kommer det jo ikke an.-
Der er idag kommen Brev fra Theilmann (som dog ikke kan være Svar paa mit Taksigelsesbrev til ham) men dette er gaaet til Carlsberg medens jeg var paa Veien til Kjöbhavn, hvor jeg har modtaget dit Brev med Morgenposten og nu skriver disse Linier.- Skulde hans Brev imod Formodning indeholde Noget, der har Interesse for Dig, skal jeg skrive Dig til imorgen til Burton.-
Der er idag anmeldt en Pakke med Dampskibet fra Leith, som formodentlig er de omtalte Pröver af Malt og Bÿg.-
_______________________________________
 
Det falder mig ind, at det maaskee kunde være ret heldigt, om vi paa min paatænkte Reise indtraf medens Du var i Edinburgh, hvor din Moder maaskee kunde faae saa meget Selskab af vore derværende Landsmænd, at hun kunde tilbringe Tiden behageligt medens jeg gjorde en lille Brÿggerireise med Dig.
Lad mig höre din Mening derom ved Leilighed- det har jo ingen Hast- men for alting glem ikke at det maa være privatissime ogsaa for dine Venner i Edinburgh, da det igjennem
s. 10
en Reisende eller Halkjær kunde komme Din Moder for Øre, at Du ventede os.
_________________
 
Jeg maa nu slutte, da jeg skal træffe din Moder hos Freunds, hvor vi ere indbudne til Middag.-
Fra Linds skal jeg hilse Dig og lÿkönske Dig venligt. Fru Lind venter kun paa Brev fra Dig for at fortsætte Brevvexlingen. Lind havde forleden et lille Anfald af sit nerveuse Onde, men er nu ganske rask.
____________
 
Jeg har i Formiddag været med Höyen og den övrige Komitee hos Marstrand og kjöbt hans store udmærkede Maleri i Paul Veronesis Stiil af den rige Mands Gjæstebud efter Parablen i Lucas Evangelium. Marstrand skal udföre de store Malerier i Universitetets Solemnitets Sal, hvortil jeg faae fortræffelige Skizzer. Opgaverne ere heldigt valgte for malerisk Fremstilling. En anden Gang mere derom.-
Lev vel! vær glad og lÿkkelig!
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1