Back to the menu
1869-03-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-03-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: About brewery technology the export of beer to Scotland and Rasmus Nielsen's health.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; helbred;
Attachments: 1869-03-11 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om bryggeriforhold og afsendelse af øl til Skotland og Rasmus Nielsens sygdom.
Transskribering:
Torsdag Middag
d 11/3-69
Kjære Carl!
Jeg sender Dig hermed en Banknote paa 100 £st, som modtages overalt i England.-
jeg maa ile med at melde Dig, at Prof Nielsen er i god Bedring. Der blev skaaret Hul paa Bÿlden igaar, hvis Edder saaledes kan uddrages ved Omslag og ikke kan gribe videre om sig. Faren kan dermed betragtes som overstaaet og han befinder sig ogsaa bedre idag, men det vil vistnok vare en Tid, för han kommer ganske til Kræfter.-
______________________________
Jeg har med stor Interesse betragtet de Pröver af Bÿg og Malt Du sendte mig det er altfor sandt, at det danske Bÿg er meget ituslaaet, men jeg har dog herhjemme ved at gjöre et strængt Udvalg kunnet faae det noget mere fri for knækkede Korn.
Jeg har i den senere Tid givet mit Bÿg en længere Udblödning, indtil 90 Timer
s. 2
ved en Temperatur i Stöbkarret af 7 (gradtegn) R (= 8,75 C, red.), og derefter ladet det lige i 20-24 i tÿk Bunke, uden Kastning, hvorved jeg har opnaaet at Bladspirens Væxt ikke, som i Januar Maaned, standsede den 7-8d Dag, men vedblev at skÿde frem til 3/4 af Kornets Længde ved en Temperatur af ikke over 14 (gradtegn) R (= 17,5 C) derved at "Gröden" vedbliver med kraftig Lugt og Sved lige til Slutningen, er Dannelsen af grön Muggenhed i de brudte Korn ogsaa aftagne betÿdeligt, ja udebliver undertiden ganske.- Jeg forstaaer virkelig ikke hvorledes den korte Udblödning i Skotland kan være tilstrækkelig, især for det deilige, svære Bÿg no. 1, som mine Tænder löbe i Vand efter.
Og Maltet deraf, hvor skjört og Lÿst!
Jeg vil tale med nogle större Landmænd og spörge om de ikke ville pröve nogle Tönder til Udsæd, hvis de i næste Maaned kunne faaes fra Leith.- Hvad kaldes dette prægtige Bÿg no 1 ? Er det Annal Bÿg ? eller hvad ? Er det fra en bestemt Egn eller eller fra en særegen
s. 3
Jordbund ?- De andre skotske Bÿgsorter forekom mig ikke bedre end vore, tildeels mindre smukke.- Det smalle Chili Bÿg maa være billigt, naar det skal betale sig at bruge.- Men hvilken Slags Bÿg og Malt var i de 2 Daaser, mærkede F B og F M. ? No 9 og 10.- Du havde glemt at sende en Nummerliste med.-
Jeg fortalte Dig nok, at jeg havde kun sendt Theilmann 6/2 istedetfor de forlangte 6/1 Tönder og skrevet ham til med Bön om at overveie om han vilde gjöre mit Øl bekjendt i en videre Kreds, saalænge Du er i Edinburg. Jeg sender ikke mere för jeg faaer hans Svar, men det er til Tjeneste naar han önsker mere. Der bliver paa Löverdag sendt med Snowdonn via Christianssand, 50 Halvflasker til Dig i en Kasse. Jeg tænker vel at Theilmann har forstaaet at Prisen paa mit Øl er exclusive Foustg og at jeg venter dem tilbage som Retourgods.
s. 4
Der var ingen Frugtskaal at faa strax paa Porcelainsfabriken med Gulddecoration paa röd Grund, mage til Erhards. Jeg tog da den smukkeste, der var, som imidlertid ikke ganske efter min Smag, men i hvert Fald smukt udfört, især Undersiden af selve Skaalen. Troer Du at den falder i Th's Smag ?
For idag har jeg intet Videre at tilföie end en kjærlig Hilsen fra din Moder og fra Din
Jacobsen
P.S.
Jeg har endnu ikke modtaget det Nummer af Journal des Brasseur med din Afhandling om Kölletörringen. Dersom jeg finder Noget at indvende derimod, kan jeg have stor Lÿst til at aabne en Discussion med dig i den franske Journal. Det var unægtelig morsomt! Men isaafald maatte jeg nok lade dig oversætte den paa Fransk, thi det tager temmelig lang Tid for mig naar jeg skal gjöre det nogenlunde correct og taalelig fransk.

 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1