Back to the menu
1869-04-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-04-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Social life;
Comments: About Laura's health and the many theatre visits and concerts where they a.o. have heard Niels W. Gade's "Kalanus", Mozart's "Requiem" and "The Magic Flute" and Meyerbeer's "Les Huguenots" (opera in five acts) with Doris Pfeil.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv;
Attachments: 1869-04-22 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om Lauras helbred og de mange teaterbesøg og koncerter hvor de bl.a har hørt Niels W. Gades 'Kalanus', Mozarts Rquiem og Tryllefløjten samt Meyerbeers "Les huguenots" (opera i fem akter) med Doris Pfeil.
Transskribering:
 
d 22 April 1869.
 
 
Kjære Carl!
Dersom Du har Vanskelighed ved at faae Tiden til at slaae til paa Grund af Baller og Steeple-chases og Flower shows, osv,osv, saa gaaer det os ikke stort bedre paa Grund af et Overmaal af musikalsk Nÿdelse m m
I Löverdags hörte vi förste Gang Gade's nÿe Komposition "Kalanus", som roses overordentlig og som tilvisse er riig paa deilige Chor, höist characteristiske og vældige og har flere smukke Solopartier, men Alexander har han ikke kunnet magte og jeg synes heller ikke at Kalanus er heldigt fremstillet i Compositionen, hvilket efter min Mening ligger i, at selve Sujettet ikke egner sig for musikalsk Behandling. Denne Composition blev gjentaget paa den store Koncert i Tirsdags.- Uagtet den stærke Varme i Salen og Anstrengelsen ved at fölge saa mægtig en Musik, havde din Moder dog Lÿst til at höre Trÿlleflöiten i Aftes, Onsdag, hvilket hun dog idag maa betale med lidt Hovedpine, hvorfor hun troer at ville give
s. 2
Afkald paa Mozart's Requiem i Aften i Cæcilieforeningen.- I Söndags vare vi til Middag hos Linds, saa at din Moder med Undtagelse af i Mandags har været paa Farten hver Dag siden i Löverdags. (Jeg var alene i Theatret i Mandags for at höre Fröken Pfeil i Huguenotterne, fortræffeligt)- og i morgen skal vi have et lille Selskab.- Jeg har derfor god Tro til at hun nok vil kunne taale Reisen, kun med lidt Moderation i Nÿdelserne. Da hun som sagt, har lidt Hovedpine, skriver hun ikke idag og jeg faaer heller ikke Tid til at skrive meget, da jeg har tilbragt hele Morgenstunden, ligesom hele de 2 sidste Dage, med at lægge den sidste Haand "paa mine Bjerge", der nu skulle besaaes med lavtvoxende Græs, hvilket er paa den ÿderste Tid. Dog maa jeg her idag lade det hvile, da jeg skal til Bÿen, Bl. A. for at besee Jerichaus Arbeide paa Ørsted, hvilket jeg lovede Fru Jerichau i Fredags Aftes eller rettere Nat, da jeg var der til Soiree. Hun er for faa Dage siden kommen hjem fra Rom,
s. 3
har reist Nat og Dag i 6 Dage derfra hertil og imorgen reiser hun igjen til Tydskland og London! Det er en vidunderlig Kraft hun besidder! Til Efteraaret reiser hun over Athen til Constantinopel. Dér bliver noget for hende at male! Hendes Phantasie og Farvesands kan dér faae Leilighed til ret at udfolde sig!
Du sÿnes maaskee, at jeg taler temmelig meget med Udraabstegn, men det kommer tildeels af at Fröken Berthelsen sidder i Havestuen og spiller den ene Melodie efter den anden af Trÿlleflöiten som lÿde ind til mig, saa at det er umuligt at være nögtern.-
Om Brÿggerie har jeg ikke Tid til at skrive idag, kun vil jeg fortælle at den förste nöiagtige Maaling af en Brÿgning forleden Dag viste at Resultatet af 60% Extrait af Maltets hele Vægt. Dette Forsög maa dog gjentages oftere för jeg tör udgive det for paalideligt.
Hermed sender jeg Dig en Vexel til M & Theilman til at betale Bÿgget med. Da jeg har saa
s. 4
uhÿre travl idag, beder jeg ham undskÿlde at jeg ikke skriver ham til för paa Löverdag, men Vexlen vil jeg ikke opholde saalænge, da jeg har maattet vente paa den i flere Dage, fordi Banken ikke vilde sælge Sterling för Coursen var stegen, hvilket ganske rigtigt blev Tilfældet.
Bÿgget er nu paa Maltpladsen og begÿndte i Aftes at pippe. Det er uheldigvis saa mildt i Veiret, at det selv i Maltkjælderen neppe vil være muigt at drive Maltningen saa langsomt, som jeg önskede det; Maltet vil derfor næppe kunne blive "Standard".
Hermed maa jeg slutte. Hilsen fra din Moder og fra din Jacobsen
 
P.S. R. Nielsen er nu saa rask, at han gaaer ud og begÿnder i næste Uge sine Forelæsninger.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1