Back to the menu
1869-10-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-10-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembryggeriet;
Comments: J. C. Jacobsen tells that the purchase of the land to 'Mellembryggeriet' has been agreed orally. About the feast of the 'lady deputation from Schleswig'.
Transcription:
Emneord: Mellembryggeriet;
Attachments: 1869-10-xx brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen fortæller at købet af grunden til Mellembryggeriet er aftalt mundligt. Om festen for den slesviske damedeputation.
Transskribering:
 
Tirsdag aften & Nat
 
Kjære Carl !
Jeg vilde gjerne have ventet med at tilskrive dig et Par Dage endnu for at kunne meddele Dig det endelige Resultat af en Sag, som i höi Grad vil interessere Dig, men da Du bör have dette Brev, för Du forlader Edinburgh  x) (P.S. Jeg seer at jeg har regnet en uge feil) kan jeg ikke udsætte det længere.- Jeg staaer i Underhandling med min Nabo Bülow om et Grundstÿkke af et Par Tönder Land umiddelbart ved Siden af min Eiendom, fra Foden af Bakken og op til min Vei, og jeg troer at vi vilde blive enige.- Det er i de senere Aar blevet stærkt omkalfatret af hans Sandgrave og har nu en meget uregelmæssig Overflade, som gjör det meget vanskeligt at benÿtte det til Brÿggeri-Anlæg af nogen
s. 2
Udstrækning og af en nogenlunde regelmæssig Form.- Dog troer jeg at det kan benÿttes og det förste Anlæg, der jo ikke kan blive af store Dimensioner vil i alt Fald ikke frembÿde betÿdelige Vanskeligheder.
Jeg antager, at der ved Boring vil faaes tilstrækkeligt Vand af samme gibsholdige Beskaffenhed som i min dÿbe Brönd og der er et bekvemt Sted hvor en Brönd kan graves lige ved Siden af den Plads, hvor Brÿggeriet forventlig bör ligge. Dersom Kjöbet kommer istand, skal der strax optages et fuldstændigt nivellement derover, som jeg da skal sende Dig Copie af. Du vil da vistnok forfærdes over den uregelmæssige Overflade og vil faae Hovedbrud nok med at udfinde en Plan til at bebÿgge det.
På langs: Har man begÿndt at malte hos Younger ? og i saa Fald, hvorledes spirer det gl Bÿg fra ifjor ? Her er man meget bange for fjorgammelt Bÿg og jeg har aldrig seet det maltet.
s. 3
Det förste Anlæg antager jeg at kunne skaffe dig Midler til at gjöre af omtrent samme Störrelse som Vogelius's förste Anlæg, nemlig til at malte 3000 Tönder Bÿg i c 7 Maaneder og til at brÿgge 12 Tdr Malt ad Gangen.- Jeg har tænkt mig, at Grundplanen omtrent kunde blive saaledes:
x) Tegning
Anlægget kan saaledes udvides naar det behöves i alle 3 Retninger, Malteri, Brÿggeri og Gjæring
 
Onsdag Middag.
Handelen er nu afsluttet mundtligt. Gid jeg nu har truffet det Rette!- Frisk Luft er der nok af; Plads er også tilstrækkelig til en eventuel Udvidelse; en bequem Vei bliver anlagt ved Foden ag Bakken til Forbindelse med Vesterbro ved "Sorte Hest"; men - Eeet er endnu et X--, er der Vand paa det Sted hvor Brÿggeri med Maskine helst bör anlægges? nemlig midt paa Bakkeskraaningen, eller er der idetmindste Vand at finde ved Foden af Bakken?
s. 4
Slaaer begge disse Forudsætninger feil, kan Grundstÿkket ikke bruges og jeg maa da sælge det igjen. Der vil hengaae vistnok et Par Maaneder för jeg ved Bröndgravning og Boring kan faae Vished derom. En piinlig Tid.
En Deel af den Grund jeg har sluttet Handel om, heelt nede i Dalen, er bestemt til at afhændes til Kogsbölle eller rettere til hans Firma "Alliance" til Liqueurfabrikation, Sodavand, Gjærtilberedning og til Ølaftapning, den sidste har jeg nemlig tænkt at kunne sættes i directe Forbindelse med dit Ale Brÿggeri.
_________________________
 
Idag kan jeg ikke skrive mere, da jeg skal, som Medlem af Festcomiteen, deltage i en Fest for den slesviske Damedeputation som har bragt Brudegave til Kronprindsessen.-
Jeg skriver snarest muligt igjen og besvarer dine Spörgsmaal. Læg nöie Mærke til Alt hvad der angaaer Forsending og Aftapning af Øl; baade Behandling og Priser.
Hilsen fra din Moder Hermed Brev fra Anna
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden eget FA-nummer