Back to the menu
1869-10-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-10-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: About the visit of young Sedlmayr of Munich and purchase of the land to 'Mellembryggeriet'.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1869-10-20 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1, afslutningen mangler.pdf
Kommentarer: Om besøg af unge Sedlmayr fra München og købet af grunden til Mellembryggeriet.
Transskribering:
 
Onsdag 20/10 - 69
 
Kjære Carl!
Först må jeg meddele Dig, at jeg i disse Dage har havt et kjærkomment Besög af den unge Sedlmayr (ikke den svagelige) han kom hertil i Löverdags og besögte mig strax.- Efterat jeg havde fört ham rundt i Brÿggeriet og vist ham Alt, indböd jeg ham til Middag til Söndag, hvor han traf sammen med Vogelius's, Linds', Kogsbölles og Fröken Pfeil. Han kom derpaa igjen Mandag Formiddag, for ret at iagttage min Brÿgning med Dampkogning, som interesserede ham særligt. Han blev hos os hele Dagen, baade til Middag og til Aften, og fik dermed tillige Leilighed til at see den förste Pröve med det nÿe, spiralformede Svaleapparat, som ganske svarede til min Forventning. Tillige saae han Vifterne over Svalebakkerne i Gang, m. m.
Igaar vilde han besöge nogle af vore Museer og idag gaae i Thorvaldsen's
På langs: Fru Lind var hans Borddame
s. 2
Museum. Jeg vilde overmaade gjerne have fört ham omkring dér og i Aften ledsaget ham i Theatret til Balletten Valkÿrien, men jeg har maattet opgive det, deels fordi jeg ikke har Tid, deels og især fordi jeg har lidt Tandpine, som jeg nödig vilde have foröget. Han lovede i hvert Fald at besöge mig forinden han reiser herfra, formodentlig imorgen.- Han har været et Par Maaneder paa Reise, deels i Humleegnene i Baiern og Böhmen, for at lære de forskjellige Humlesorter rigtigt at kjende - hvilket han med Rette siger, han ikke har kjendt för efter dette Besög - deels for at knÿtte Forbindelse med Humleproducenter, eller med Humlehandlere der gjöre directe Indkjöb paa Stedet. Dernæst har han besögt forskjellige nÿere Brÿggerier i Sachsen og Preussen og vilde nu see mit, hvorpaa han reiser tilbage over Hamborg og til Rhinen,
s. 3
beseer de bedste Brÿggerier i den Egn, derpaa i Strasbourg, saa til Paris og derfra til London og Burton, hvor han vil komme i Januar og forblive et Par Maaneder hos Mr. Bell. Han glædede sig meget til at træffe Dig der og jeg glæder mig paa dine Vegne over dette Samliv, thi han lader til at være en vakker ung Mand, med et gemÿtligt og aabent Væsen og meget solid og tænksom. Han taler ogsaa ret godt Engelsk, i hvilket Sprog han förte Samtalen med Fröken Berthelsen.-
____________________
 
Kjöbecontracten om den nÿe Jordlod er endnu ikke i Orden, da det har været noget vanskeligt, at finde en Form der i Fremtiden kunde betrÿgge den uhindret Benÿttelse af Veien over afgt. Thayssens Grund til Vesterbro. Jeg tror dog at et Udkast, jeg idag har sendt Bülow, vil være tilstrækkelig klart i juridisk
s. 4
Henseende og at denne Sag saaledes snart kan være i Orden. Fra Bülows' Side mödes der ingen Vanskeligheder. Jeg har nu begÿndt at rÿdde Leergraven, hvor Brönden skal sættes for den löse Opfÿldning, som er kastet deri og naar dette er skeet, skal der tages fat paa Bröndgravningen, Opmuringen deraf, og endelig paa Boringen. Et bestemt Resultat vil jeg saaledes næppe faae för Nÿtaar.- En Avis Dagstelegraphen, har allerede faaet fat paa denne Nÿhed og jeg sender Dig hermed det vedkommende Stÿkke af Bladet. Du seer deraf, hvad Publikum nu venter af Dig.-
De forskjellige Sager, som Du har indkjöbt til mig, ere nu ankomne i god stand og Ramsdens Pumpe er endeligen ogsaa kommen. Den kan dog nu ikke opstilles för til Foraaret.
Afslutningen mangler
Archive Reference: FA, uden eget nr. æske 13,1