Back to the menu
1869-12-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-12-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: About the organisation and furbishment of Mellembryggeriet.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;.
Attachments: 1869-12-02 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om indretningen af Mellembryggeriet.
Transskribering:
 
Torsdag Aften
d 2 Decbr 69
 
Kjære Carl !
Der er et Par Puncter i Brÿggeriplanen som jeg har underkastet en omhÿggelig Overveielse, siden jeg sidst skrev. Det ene er Spörgsmaalet om Muur- eller Jern-construction i Lagerkjelderen.- Ved en nöiagtig Beregning, som her vilde være for vidtlöftig, har jeg fundet, at Jern-constructionen vilde blive betÿdeligt dÿrere end Muurværk, naar man vil være fuldkommen sikker paa, at Loftet over Kjelderen skal kunne bære et fuldt Lager af Øl paa större Fade (10 Tdr) i 2 Lag, hvilket vil være nödvendigt naar der paa det givne Rum skal være Plads til alt det Øl, der skal lagres af den forventede, udvidede Drift (15000 Tdr Malt.).- Jeg har derfor gjort et Udkast til Kjeldere med Muur-construction. Da Du kommer til at brÿgge flere Slags Øl af forskjellig Lagringsalder, vil Du ikke, eller kun i ringe Omfang, kunne stuve Kjelderne som de baierske, heelt fulde af Fade, men maa have Gange mellem Rækkerne.
s. 2
Disse Gange kunne ikke have mindre end 2 Alens Brede og da den mest passende Længde for Lagerfade paa 10 Tdr indtil 20 Tdr er 3 Alen, bör hver Kjelderafdeling have en Brede af 2 + (2x3) = 8 Alen mellem Murene. Skille-Murene maae være 2½ Sten = 22½ " eller c 1 Alen tÿkke, men kunne være gjennembrudte f. Ex af 3 Alen brede Aabninger mellem hver 2 Piller af 3 Alens Brede (eller rettere Længde (tegning).- Mellem disse Skillemuure og Ydermurene kan i 8 Alens Brede spændes Hvælvinger med 1½ à 1 3/4 Al Bue. Da 2 Lag af de större Fade have en samlet Höide af 4 3/4 Al og da Fadene for at kunne aftappes, maae ligge 1 Alen over Gulvet i Gangen, faaes en Höide fra Gulvet til Hvælvingen af c 7½ Al.- Der kan saaledes ikke blive Tale om 2 Etager Kjeldere under 0 Punctet, men naar Hvælvingens Overkant lægges i Höide med Nul-Linien, vil der, hvad ogsaa ubetinget bör foretrækkes, blive tilstrækkelig Dÿbde og Fald under Kjeldergulvets hele Længde til underjordiske Kloakaflöb.- Ovenpaa disse Hvælvinger kan der
s. 3
da med Sikkerhed anbringes et Store Room i Stue Etagen til 2 Lag större (10 Tdr) Fade eller til 3 Lag Porterfade.- Da Porterfade ere 1½ Al Lange, kan der paa hver Side af den 2 Alens Gang, baade i Kjelderen og i Stuen, lægges 2 Rækker Porterfade istedetfor 1 Række 3 Alens lange Fade. Iövrigt antager jeg, at Du for den ensformige Temperaturs Skÿld vil finde det tilraadeligt, at anbringe Unions i Stue Etagen og kun have Fermenting og Cleansing Squares (til det ÿngre Øl paa 2 Maaneders Lagring ) paa 1ste Sal. Dette Øl kan da fades i Stue Etagen, hvorimod det Øl, der udgjæres paa Unions i Stuen kan Fades i Kjelderen.- Naar Kjelder og dermed de övrige Etager faae 3 Afdelinger, hver paa 8 Al og 2 Mellem-muure, hver 1 Al, bliver Bÿgningens Brede mellem Ydermuurene 26 Alen (som mit Malthuus).-
Et andet Punct, som jeg först nu har tænkt alvorligt over, er Stedet hvor Du kan og sikkert maa anbringe en ikke for lille Iisbeholder for at kunne svale med Iisvand.
I denne Henseende föler jeg daglig Ulempen ved at jeg ikke har kunnet anbringe mine Iisbeholdere ligeved eller under Svale og Gjæringslocalet. Dette maa der sörges for. Jeg har derfor i den medfölgende, fuldstændige Plan tegnet et svale og Gjæringshuus i Midten af Stores og under Gjæringslocalet 4 Kjelderafdelinger af sædvanlig Form, hvoraf saamange, som behöves, kunne fÿldes med Iis og Iisvandet derfra pumpes lige op til Refrigerator og Altemperator (dersom disse sidste behöves).- Store Bÿgninger paa begge Sider af Svalehuset har jeg tegnet med flade Platformer, uden Tag, for at give fri Svale. Fremdeles har jeg forsögt at realisere din Tanke at tilkjöre Bÿgget franeden og ikke ad Carlsberg Veien og har derfor lagt Malthuset længst mod Øst, hvorved tillige vindes at Store og Cleansing Rum komme til at ligge i det höie Terrain og saaledes kunne bedst beskÿttes af den omgivende Jord.
Kjelderen under Malthuset bliver kun tildeels omgiven af Jord og foran den, imod Øst,
s. 5
II
har jeg fremskudt 2 Forlængelser c 5 Alen höie af Kjelderen til Øl Oplæg eller Bottling, hvis Hvælvinger kunne dækkes med Asphalt og belægges med Jord til smaae Terrassehaver, og mellem disse Terrasser troer jeg at et fremtidigt Vaaningshuus kan faae en smuk Plads og over Terrassen ved en Bro en bequem Forbindelse med Carlsbergs Have.-
Du sÿnes maaskee, at jeg beskjæftiger mig formeget med Fremtidsplaner, men jeg har lært hvor önskeligt det er, at man ved det förste Anlæg er saa fremskuende som muligt og at man begÿnder saaledes, at man uden en kostbar Om-kalfatring kan udvide det Begÿndte til et velordnet Hele, eller med andre Ord, at man först construerer det supponerede Hele og deraf efterhaanden bÿgger enkelte Dele.-
Hvad nu det förste Anlæg angaaer, da har jeg tegnet dette med dobbelte Linier, som Du let forstaaer.- Jeg tænker mig det förste Svalehuus paa Toppen af det oprindelige Gjæringshuus og man maa da senere borttage det, naar i Tiden Svalehuset faaer den paa Hovedplanen anviste Plads hvor det saavel for den fri Beliggenheds Skÿld som af architectoniske Hensÿn helst bör være.
6.
Det forelöbige Iismagazin tænker jeg at anbringe i en Deel af Store Kjelderen, indtil det viser sig om og i hvilket Omfang Iis vil være nödvendig eller hensigtsmæssig X)
Da Stuetagen i Store Room bliver meget rigelig i Begÿndel-sen og maa have en anseelig Höide, vil jeg foreslaae, at anbringe dit Contoir og Værelse dér, istedetfor i Malthuset, hvis Etager jeg derfor kun har tegnet 4½ Al höie, for ikke at give det hele Komplex af Bÿgninger en ufornöden Höide
_______________________
 
Saavidt var jeg kommen, da jeg maatte kjöre til Rigsdagen og nu ved Hjemkomsten derfra, viser Mama mig dit Brev, hvoraf jeg seer, at det er paa höie Tid, at Du faaer denne nÿeste Forandring i mine Ideer at see, for at der ikke skal spildes Tid paa den forrige forældede Udgave.
___________
 
Det glæder mig meget, at Du fik Leilighed til at vise Younger Opmærksomhed og at Du forstaaer at være en god Vært; men endnu mere glæder det mig, jeg tilstaaer det, at Du er kommen i nærmere Beröring med Mr. Brown og Mr Kemp og jeg
__________________________________
 
X) Kogsbölle paastaaer og jeg troer med Rette, at det Koster mere at nedsvale de sidste Grader, nærmest Luftens Temperatur, med Vifterne end med Iis.-
s. 7
haaber at Du vil forstaae, at udvikle for dem hvad Du veed og har erfaret og som er dem fremmed, saaledes at du kan faae dem paa Gled til at udvikle hvad de veed og Du önsker at vide, uden at lade dem mærke, at Du er begjærlig efter at aflokke dem Oplÿsninger.- Hvorvidt det er til Gavn eller Skade, at Folk derovre Troer, at din Fader er Millionair, maa Du vel overveie.
I förste Fald kan Du  finde Dig i at man ikke vil troe din Benægtelse; i sidste Fald maa Du med Bestemthed sige dem, at hele min Formue staaer i Brÿggeriet og Inventarium og at jeg - efter Branden - maa laane hele Kapitalen, der udfordres til Driften, hvilket jo er en betÿdelig Sum
da Pengene först komme ind igjen efter 3/4 à 1 Aars Forlöb.-
_____________
 
Dersom Du finder det klogt ved en eller anden Leilighed, at slaae om dig med fornemme Forbindelser kan Du jo med Sandhed sige at jeg staaer paa en fortoelig Fod med Grev Moltke Huitfeldt og at jeg tæller Baron Rosenörn-Lehn og Zytphen Adeler samt flere af Mininistrene osv blandt mine Omgangsvenner osv.-
_________
 
Den rensemaskine, jeg har anbragt i Kornmagazinet er ganske simpel en Tromle, 6½ Al lang med et dobbelt cirkelrundt Sold, hvoraf det inderste tilbageholder
s. 8
Steen, Rottesnavs og Ukrud etc. og det ÿderste lader alt Stöv og fiint Smuds falde igjennem, saa at Kornet löber meget Reent ud ad Enden. Et eget Sold til at fjerne halve Kjerner, vil jeg vistnok tilföie til Sommer
____________________

At mit Svaleapparat, i Form med Allsopps er meget virksomt og tillige sparer Iis, er ganske vist og det lader sig meget let holde reent ved altid at lade en Ström Vand löbe derigjennem strax efter Urten og dernæst at udblæse det med Damp een Gang ugentlig. Jeg renser alle mine fortinnede Kobberrör til Øl og Urt paa denne Maade og undersöger jevnligt enkelte Stÿkker deraf, som altid befindes complet rene.- Saasnart jeg faaer en Smule Tid, skal jeg atter experimentere med mit Apparat til at smelte Beeg med heed Luft. (Jeg tænker forövrigt, at Begen snart har udspilt sin Rolle og forsvinder af Brÿggerierne). - Tak for Afsendelsen af Øllet.- Jeg har lovet Flere Pröver deraf, bl.A. Moltke Huitfeldt, hvem jeg lovede at han om 1½ Aar skulde faae det ligesaagodt og billigere hos Dig.- Har jeg vel lovet formeget...
Afslutningen mangler
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1