Back to the menu
1869-12-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-12-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Quality;
Comments: About export of beer to England.
Transcription:
Emneord: Kvalitet;
Attachments: 1869-12-26 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om eksport af øl til England og om de høje krav til kvalitet.
Transskribering:
 
Söndag Aften
Kl 11-1
 
Kjære Carl!
Tak for dit Brev, som vi modtoge Juledagsmiddag.- Jeg vil dennegang ikke tale om Bÿggeplanen, da jeg först maa höre dine Tanker om de sidst sendte Tegninger og see dine egne Udkast. Derimod vil jeg sige et Par Ord om Theilmann's Raad - hvilket han har givet nÿ vægt ved en nÿ Bestilling for Messr W & J. Russell paa 50 Tdr af samme Slags med tilhörende Labels-. Jeg begÿnder at troe paa Muligheden af, at gammelt aflagret baiersk Øl virkelig kan gjöre sine uomtvistelige Fortrin, selv for Bass' pale Ale, gjeldende i England og at dette Øl, netop som noget nÿt, maaskee kan finde lettere Indgang dér, end en nok saa fuldkommen Efterligning af det engelske Ale. Jeg vil derfor i Vinter brÿgge nogle hundrede Tönder deraf - hvad jeg allerede har begÿndt paa - for det engelske Marked.
s. 2
Der kan saaledes i det kommende Aar blive Leilighed til at höste Erfaring om dets Afsættelighed. Giver denne da lovende Udsigter, bliver Spörgsmaalet om Du eller jeg skal lægge an paa at bemægtige os denne Indförsel og jeg maa da gjentage, at jeg troer at Du bör gjöre det.- Du har fuldkommen Ret i, at det er bedst, naar man kan concentrere sin egen og Folkenes Opmærksomhed paa en enkelt eller dog en eensartet Fabrication og at det kræver en stor Omhÿggelighed i Tilsÿnet at faae 2 væsentlig forskjellige Fabricationer i det samme Brÿggeri til at gaae lige godt og til Fuldkommenhed; men paa den anden Side er Vanskeligheden ved at faae begÿndt med Afsætningen af et nÿt Product fra et nÿt Etablissement, der ikke har en courant Afsætning at stötte sig til, saa stor, at Du maa være meget betænkelig ved at skÿde en Af-
s. 3
sætning fra dig, som tilbÿder sig.
I dit Sted vilde jeg langt hellere söge at komme i Gang med at brÿgge almindelig Kjöbenhavnsk Hvidtöl.- Den Maade, hvorpaa Du foreslaar, at jeg skulde udvide min Bedrift for at kunne paatage mig större Leverancer til England, stemmer aldeles ikke med mine Anskuelser. Navnlig vil jeg paa ingen Maade gaae over til at levere Øllet til Hjemmebrug ÿngre, d.e. mindre forædlet end hidtil; tvertimod vil jeg lægge an paa at levere det nÿe Øl om Efteraaret bedre aflagret end i Aar og i de nærmest forgaaende. Det er vel sandt, at det bliver drukket uden Indsigelse, ja, jeg kan sige med Begjærlighed, men det tilfredsstiller ikke mig selv; jeg ved at det er ikke saa godt som det kunde og burde være og mit Maal er og skal altid være, at
s. 4
præstere det Bedste, selv om det i Øieblikket er mere fordelagtigt at levere det mindre gode.- Jeg billiger ikke den Maade, hvorpaa man flere Steder i Tÿskland og i Strasbourg er slaaet ind, at levere halvt aflagret baiersk Øl hele Aaret om, thi man vænner dermed Publikum til at nöies med det mindre gode og billigste, d.e. det ganske friske raa Øl, der brÿgges idag og drikkes i Overgmorgen. Denne Udartning af Ølproductionen er eengang foregaaet i Tÿdskland og Nederlandene, hvor det fordums gode Øl efterhaanden sank ned til det jammerlige Pöit, der brÿggedes i disse Lande og som tabte al Agtelse indtil den baierske Methode atter bragte Øllet til Anseelse
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1