Back to the menu
1870-01-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-01-28
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembryggeriet; Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: J. C. Jacobsen has been busy with parlamentary work and the preparation of his lectures on barley in the Agricultural Society. Have writes about the work with the well digging and about the progress of the construction of Mellembryggeriet. He also describes the itinerary of his travel.
Transcription:
Emneord: Mellembryggeriet; Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1870-01-28 Brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen har været travlt optaget af sit rigsdagsarbejde og forberedelsen af sit foredrag om byg i Landhusholdningsselskabet. Har skriver om arbejdet med brøndgravningen, arbejdet med opførelsen af Mellembryggeriet og om sin rejseplan.
Transskribering:
 
Fredag og Löverdag
28-29 Januar
 
Kjære Carl!
 
Jeg har denne Gang tövet Noget med at skrive fordi min Tid har været stærkt optaget af forskjellige Ting (hvoriblandt Rigsdagen, som dog er Stedbarn). Jeg har saaledes været beskjæftiget med at samle og ordne mit Materiale til min förste "Forelæsning", nemlig et Foredrag om Fordringerne til Maltbÿg i England, som jeg skal holde paa Onsdag i Land-huusholdningsselskabet, uagtet Analyserne i det chemiske Laboratorium ikke ere tilendebragte endnu.
Et Rigsdagsselskab, som jeg skal have paa Mandag, har ogsaa taget nogen Tid til Forberedelserne. Men hvad der især har taget min Tid, er Brönden, paa hvis ene Side der har fundet en stærk Sænkning Sted i Jorden, som Fölge af det fra oven nedtrængende Vand, der har forrÿkket Planke og Tömmerafstivningen, under hvis Beskÿttelse Murerne skulde arbeide og i
på langs:
Faaer jeg Labels fra Bass?
s. 2
et Par Dage var der Fare for, at Bröndens Sider skulde stÿrte sammen. Denne Fare er nu overstaaet og Muurværket er fört op forbi de Jernbjelker, hvorpaa Pumperne skulle staae og om et Par Dage eller 3 ere vi i Nærheden af det fremtidige Kjeldergulv, hvor vi forelöbig ville standse.- Brönden skal da tömmes for den Mængde Overfladevand der er samlert deri og naar den er renset, kan Boringen begÿnde, forhåbentlig inden Udgangen af næste Uge.- Omtrent samtidig haaber jeg at blive færdig med Modtagelsen af Iis og jeg vil da anvende al den Arbeidskraft jeg faaer disponibel til at tage fat paa Udgravningen til Bÿgningen.- Dersom Frost og Snee ikke standser dette Arbeide, antager jeg at det kan være færdig inden Udgangen af Marts, saa at jeg paa ethvert Punct kan bestemme hvor dÿbt og hvorledes
s. 3
Fundamenterne skulle lægges. Dette Arbeide kan Beckmann da godt udföre uden min Nærværelse og naar jeg til den Tid har Arbeidstegningerne færdige til Kjelderetagen, kan han ligeledes godt udföre Kjeldermurene indtil Jordhöiden medens jeg er borte.- Jeg antager saaledes ikke, at der skal være Noget til Hinder for at jeg kan reise midt i April saa at jeg kan være i Burton d 18de.-
Den eneste Hindring jeg endnu kunde frygte for, er en Generalforsamling i Brandforsikkringen, hvor jeg som Directeur maa være tilstede, men jeg skal imorgen i et Möde med Directionen gjöre opmærksom paa at jeg maa reise midt i April. Hvad Reiserouten angaaer x), nægter jeg ikke at jeg gjerne vilde tage Porterbrÿggeriet i Dublin med og det forekommer mig ogsaa at Du selv har lagt Vægt paa at blive bekjendt med Behandlingen af det brændte Malt dér, men
 
x) bör vi ikke besöge Malterierne i Omegnen af London ?
 
s. 4
behöver det at tage en heel Uge ?
Til Paris behöver vi derimod ikke at gaae for Jernbjelkernes Skÿld. Jeg har skrevet til Dupont og Dreÿfus og forespurgt om Prisen og i löbet af 14 Dage eller 3 Uger antager jeg at kunne afsende Bestillingen paa den allersidste Deel af Bjelkerne og det hele Quantum skal være bestilt för jeg reiser for at de kunne ligge paa rede Haand naar vi kommer hjem.- Jeg vil nemlig lægge an paa, at realisere min Plan i 1867 fuldstændigt og bÿgge hver Etage færdig med Loft og Gulv efterhaanden som Murene reise sig. Maaskee var det godt at tale personligt med Nanet om den billigste Maade at sende Bjelkerne hjem
At Du gjerne vil til Strasbourg kan jeg forstaa og jeg vil Intet indvende derimod. Ved Routen gjennem Tydskland har jeg heller Intet at bemærke, men vi maae i hvert Fald til Chemnitz og maaskee Mannheim.
s. 5
II
Jeg vilde gjerne have seet mig noget mere om, navnlig i Wien, men dette maa opsættes til en anden Gang.- Vi ville dog ikke komme hjem før i Begÿndelsen af Juni og til den Tid ville Murene formodentlig have naaet Jordhöiden og saa maae vi være tilstede. Til hvad Tid Bÿgningen kan være færdig til Brug, tör jeg ikke sige, men det vilde være for sangvinsk at vente at Maltningen kunde begÿnde medio September, hvilket ogsaa er for tidligt af Hensÿn til vor sildige Höst.- Kan Maltgjöreriet være færdig til Brug medio October, maa vi være tilfredse og da jeg kan overlade Dig endeel Malt, hvoriblandt Saale og Oderbruck Maltet, vil Du kunne begÿnde at brÿgge saasnart Alt er i complet Stand, lad os sætte til Udgangen af November. Dette kan ogsaa være tidligt nok, thi Du kan i löbet af Vinteren faae brÿgget saameget, som det er raadeligt at brÿgge til Forsög - thi det förste Aar maa betragtes som Forsögs-Aar.-
s. 6
Alt det tydske Malt er maltet langsomt og törret saa lÿst som muligt og Saale Maltet er bleget ved at brænde lidt Svovl i Varmekammeret. Naar jeg malter mere til dit Brug, skal jeg da svovle det ? - At gjöre Malt til Porter - ravfarvet - kan jeg ikke paatage mig, da mine Köller ikke ere beregnede paa en höiere Temperatur og sort Patent Malt maa du jo anskaffe en Maskine til. Apropos. Hvilken Slags Kölleflager vil Du have? Jeg troer at mine gjennemhullede Jernplader ere de billigste og varigste, men jeg önsker at höre din Mening.- Brændte Fliser, som i England ere ufornödne hvor man har dobbelte Flager og lægger Maltet tÿndt derpaa.-
Har Du nogen Bemærkning at gjöre ved min Plan om Kjedler med halvcirkelformet Bund ? - denne Form er næsten nödvendig, naar der skal brÿgges baiersk Øl med Mæskekogning for Rörapparatets
s. 7
Skÿld.- Jeg har tegnet 2 Kjedler, begge af 8 Fods Længde og den ene af 6' Diameter, den anden af 5 ' Diam.- Förstnævnte vil til Centrum af Halvcirklen rumme 26½ Tdr og der vil kunne koges 37½ Tdr deri, naar den fÿldes til 1 Fod fra Overkanten.
Den mindre Kjedel vil til Centrum rumme 18½ Tdr og der vil kun koges 27-28 Tdr deri.- Disse Störrelser sÿnes mig passende til et Brÿggeri paa 12 Tdr Malt til Ale's, baiersk Øl og Table beer. Siig mig din Mening derom.-
______________

Havd vil "painting" af Humlen sige ? Er det en Emballage af malet Lærred ? Den er neppe nödvendig, naar Humlen ikke skal gjemmes længe i den varme Aarstid.- Vedlagt sender jeg dig Agentens Adresse hos de danske og engelske Dampskibe fra London.
_______________
 
Jeg venter snart at modtage Theilmanns'
s. 8
fuldstændige Opgjørelse til 31 Decbr og skal da sende ham Regningenpaa Handskerne til hans Frue.- Om mit Øl har jeg ikke senere hört fra ham.- Dert jeg har deraf er udmærket.
___________
Bass' Ale er nu altsammen aftappet og jeg har smagt de 3 Sorter mild Ale, der ere smukke, men bittrere og stærkere dry-hoppede end jeg troer vil behage herhjemme. Jeg skal nu nöie undersöge Humlen deri, i alle Retninger.
________________
 
Din Moder har ikke Tid at skrive idag, da hun er beskjæftiget med Forberedelse til Rigsdagsselskabet. Hun er Rask og beder at hilse Dig Lev vel ! Hils Louis. Hvorlænge bliver han i Burton ? Er Sedlmayr ikke kommen ?
 
Din Jacobsen
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1