Back to the menu
1870-02-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-02-26
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembrÿggeriet; export;
Comments: Birthday Letter to Carl with good wishes for the future. Carl has now finished his education and J. C.'s expectations are high. About the price of the construction of the Middle brewery and exports to England.
Transcription:
Emneord: Mellembrÿggeriet; eksport;
Attachments: 1870-02-26 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Fødselsdagsbrev til Carl med gode ønsker for fremtiden. Carl er nu færdiguddannet og J. C.'s forventninger er høje. Om prisen på opførelsen af Mellembryggeriet og eksporten til England. Om brøndboringen.
Transskribering:
 
d 26 Februar 1870
 
Kjære Carl!
 
Uagtet der ikke er sÿndelig Haab om at disse Linier ville naae Dig til din Födselsdag, vil jeg dog sende Dig min Lÿkönskning. Jeg behöver neppe at sige Dig hvor rige de Ønsker og Forhaabninger ere, som knÿtte sig til det Leveaar, Du nu begÿnder. Du staaer nu saa fuldt udrustet til Lösninger af din Opgave, som neppe nogen ÿngre, endsige ældre, brÿgger i Europa og med en Interesse for dit Kald, der berettiger til de skjönneste Forhaabninger. Og hvilket Haab kan for mig være skjönnere end det, at see det Maal, der fra min Ungdom har foresvævet mig, realiseret af Dig ? - De ÿdre Betingelser stille sig ogsaa gunstigt.- Mit sidste Driftsaar har været ret heldigt og det indeværende lover at blive det i höiere Grad. Jeg har ogsaa god Grund til at vente et foröget Prioritetslaan i Carlsberg af 40,000 Rdl og jeg haaber saaledes at jeg
s. 2
ikke skal mangle de fornödne Midler til at udstÿre dit nÿe Brÿggeri saa complet, at der ikke skal fattes Noget. Det vil rigtignok blive endeel kostbarere end jeg fra Begÿndelsen tænkte mig. Der vil foruden 300,000 (pundtegn) Jernbjelker medgaae 2 Millioner Muursteen osv osv, saa at Bekostningen ved Anlægget vil löbe op til henved 100,000 Rdl.- Imidlertid har jeg god Tro til at det vil svare Regning, naturligviis ikke i de förste Aar, men jeg er heldigviis saaledes stillet, at jeg ikke behöver at frÿgte nogle Aar for Rentetab.- Udsigten til Afsætning til England er ogsaa meget lovende. Jeg har for nÿlig modtaget et meget opmuntrende Brev fra Dher Russel, hvori de sige at Øllet har fundet meget Bifald overalt, hvor det er blevet bekjendt, saa at han stiller en meget betÿdelig Afsætning i Udsigt. Han beder indtrængende om med förste aabne Vand at sende ham 100 Tdr og at have et rigeligt Forraad i Beredskab
s. 3
til Ham.- Desværre har jeg i Øjeblikket ikke mere end 15 Tdr fjorgammelt Øl at sende ham.- Jeg havde ikke ventet nÿe Bestillinger för til Foraaret og jeg har derfor lagt det Øl, jeg har brÿgget til England i Decb og Januar Maaned i den inderste Ende af nogle Kjeldere med Foraarsöl, saa at jeg ikke kan komme til det för i April og det vil heller ikke være tilstrækkelig aflagret för den Tid. Jeg fÿlder nu en Kjelderafdeling alene med engelsk Øl paa nÿe ubegede Fade og jeg har bestilt nÿe Fade til endnu en Kjelder paa 1000 Tdr som senere skal fÿldes. I alt har jeg brÿgget  1200-1300 Tdr og naar dertil kommer de nÿsnævnte 1000 Tdr, faaer jeg et Forraad af engelsk Øl a c 2300 Tdr x) hvilke jeg antager ville forslaae til Efteraaret.- Hvorledes dette Øl, ubeget og med dry-hops, vil kunne blive solgt her hvis det ikke finder Afsætning i England er et tvivlsomt Spörgsmaal og jeg tör
x) kan dette afsættes, er det et godt Grundlag for din Virksomhed
s. 4
derfor ikke give dette Forsög en större Udstrækning. Hvorledes gaaer det til at der er kommen Pröver af mit Øl til Allsop's? Skader det dig ikke i din Forbindelse med Brÿggerifolkene der, at jeg sender Øl til England ? Veed Du, at Du har isinde at brÿgge Ale og Porter til Export ? Maa Du ikke være forsigtig i hvad Du siger derom til Hatt og Sedlmayr?
___________
 
At mit Øl ikke var Sedelmayr "vollmundig" nok, sagde han mig, men han omtalt(e) ikke, at han sÿntes bedre om Heymanns'. Dette er forövrigt ikke meget anseet i Kbhvn og Heymanns' Afsætning er aftagen medens min er stærkt tiltagen. Dette er for mig som kjöbenhavnsk Brÿgger det bedste Fingerpeg paa mit Publikums Smag.- Dog vilde jeg Pokkers gjerne til Wien for selv at smage Wiener Øllet paa Stedet, men det kan i hvert Fald ikke skee, för Du er kommen hjem og jeg har sat Dig fuldstændig ind i Brÿggeriet
s. 5
II
Saa kan Du maaske nok i nogen Tid drive Bÿgherrens Forretningen paa egen Haand, medens jeg længere hen paa Sommeren gjör en Udflugt til Wien.-
__________________
 
Med Brönden gaaer det godt. Vi traf ved Boringen Saltholmskalken nöiagtigt i samme Dÿbde som i min Brönd og har allerede gjennemboret det förste vandförende Gruuslag i Kalkformationen og derefter have vi nu i den nÿe Brönd, nöiagtigt den samme Vandhöide, som i min Brönd. Ved fortsat Boring til samme Dÿbde som hos mig, tvivler jeg aldeles ikke paa, at vi atter ville træffe paa de samme riigholdige Vandaarer, som i min Brönd og Vandets Gipsholdige Beskaffenhed vil naturligviis være den samme, da den ligehöie Vandstand er et Beviis paa at vi have med de samme Vandaarer at gjöre.
_______________
 
Hvad 3 Gangspumpen angaaer, vil jeg raade Dig til ikke at bestille den, för jeg
s. 6
kommer derover, men forlange en Tegning af Pumpen, 4 "Diameter og 12 " Slag, men Broncecÿlinder, samt Priis.
Jeg har nemlig i Brönden indmuret de smaae Jernbjelker, hvorpaa Pumpen (eller rettere Pumperne, thi jeg har tænkt senere at opstille een til Reserve) skal opstilles. Jeg har derved taget Ramsdens Pumpes Stativ til Rettesnor og det var ikke umuligt, at Stativet til Pontifex's Pumpe ikke passede til de indmurede Bjelker.- Har Du forreste seet Pontifex's Pumper og ere de bedre end Ramsdens', som jeg sÿnes at vi saae i flere Brÿggerier i London ?
____________________________

Hermed sender jeg dig Copier af mine Tegninger til selve Brÿggeriet, som jeg har omarbeidet efter din Begjæring om runde, engelske Kjedler.- Jeg har derpaa tegnet 2 sæt 3 Gangspumper, men det
 
På langs:
Mulders Bog blev imod Lind's Ordre sendt hertil istedetfor til Burton. Den blev sendt under Korsbaand til din Adresse i Onsdags
s. 7
er jo ikke nödvendigt, at have mere end en enkelt Pumpe til Mæskepumpe. Dog har jeg tænkt, at det var ret godt at begge Pumper vare ens for at den ene kunde tjene som Reserve for den anden.-
Hvad Opstillingen angaaer, har jeg ikke Tid til at gjennemgaae Enkelthederne, som Du let vil forstaae af Tegningen - hvis Maalestok er 8 Millimetre= 1 Alen
_____________________________
 
Kun vil jeg bede Dig overveie om det ikke er rigtigt at Tappehougen er stilet saaledes, at Urt og Luttermask kan löbe fra den i Kjedlen.- Ligeledes vil jeg gjöre opmærksom paa, at jeg har tænkt mig Omgangen om Kjedlen i samme Niveau som Gulvet ved Tappehougen, hvorfor jeg har anbragt et Rækværk omkring Kjedlerne. Ved at lægge Omgangen om Kjedlerne lavere, faaer man en ubequem Löben op og ned ad
s. 8
Trapper i mellem Gulve i 3 forskjellige Höider.- Ved Tegningen af Köllen veed jeg i Øieblikket Intet at erindre.
Som Du seer, er der tegnet Kjeldere under en Deel af Köllebÿgningen. Dette er paa Grund af at Fundamenterne der maa lægges saa dÿbt og det var da hensigtslöst at fÿlde det Kjelderrum, som derved af sig selv opstaaer, med Jord. Det kan heldigt benÿttes til Oplag af Cokes.- Tegningerne ere ikke saa smukke, som jeg kunne önske, men jeg har maattet haste dermed, for at kunne sende dem til din Födselsdag og har tildeels maattet udföre dem om Aftenen ved Lÿs.- Jeg har i de sidste 3-4 Uger næsten bogstavelig ikke bestilt Andet end tegnet og beregnet.-
Lev nu vel ! God Fornöelse d.v. Udbÿtte paa din Udflugt til London. Hils Sedlmayr og Hatt.
Din Jacobsen.

På Langs:
Du skal ikke kjöbe Thermometre i England. De forfærdiges nu her saa gode og præcise, som man kan forlange og meget billigere end i England
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1