Back to the menu
1882-08-12
Language: Danish (Denmark)
Location: Carlsberg
Date: 1882-08-12
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Kogsbølle, Erhard
Keywords: Alliance;
Comments:
Transcription:
Emneord: Alliance;
Attachments: 1882-08-12 brev til E. Kogsbölle, FA 2-008-00019.pdf
Kommentarer: Om Kogsbølles ønske om at fratræde den daglige ledelse af Alliance
Transskribering:
Carlsberg 12 August 1882
 
Kjære Hr Kogsbölle,
 
Det kan aldeles ikke forundre mig, at De kan önske, at opgive Deeltagelsen i den daglige Ledelse af Alliances Drift, da De neppe vilde kunde besörge denne Forretning paa en for Dem selv tilfredsstillende Maade, efter at De har faaet en anden Virksomhed i flere Miles Afstand fra Kjöbenhavn, men naar jeg har forudseet Dette, har jeg dog Haabet, at de ved at beholde en væsentlig Part i Alliance vilde kunne vedblive at udöve en betÿdelig Indflÿdelse paa denne Forretnings Gang.
Det vil neppe forundre Dem, at jeg hverken kan kjöbe hele Alliance eller nogen Part deri og det af mange Grunde.
Jeg faaer jo nu fuld Brug baade for mine aandelige og legemlige Kræfter
s. 2
saavelsom for alle de Pengemidler jeg ved Hjælp af min Credit kan opdrive hvortil kommer, at en merkantil Forretning, som Alliances, er Noget, hvortil jeg hverken har Anlæg eller Lÿst og som jeg derfor ikke vilde kunde bestÿre ordentligt.
Naar jeg ganske flÿgtigt har tænkt paa, hvad jeg forleden omtalte, Muligheden af at overlade Alliance til Disposition de östlige Kjeldere paa Ny Carlsberg, har jeg dermed kun tænkt paa disse Kjelderes formodentlig hensigtsmæssige Beskaffenhed som Oplagsrum for exportöllet, da jeg, som De veed, under ingen Omstændigheder vil have nogen personlig Deel i en Aftapningsanstalt for sædvanligt Lageröl hvorved Carlsberg kom til at træde i Concurrence med sine egne Øltappere.
Da Exportforretningen derimod har været og fremdeles bör være disse uvedkommende og som hidtil bör drives under Brÿggeriets
s. 3
Medvirkning, vilde der ikke være noget til Hinder for, at denne Virksomhed kom til at staae i en mere sÿnlig Forbindelse med Brÿggeriet end hidtil, men hvorvidt de omtalte Kjeldere kunne undværes og eventuelt bringes i Forbindelse med Aftapnings og Pasteuriserings Virksomheden har jeg end ingen Forestilling om og kan ikke faae den, för jeg har overtaget Brÿggeriet og gjennemtænkt Planerne for dets Anvendelse. I hvert Fald vil der gaae længere Tid hen, maaskee et heelt Aar, för jeg kan give Exportbrÿgningen nogen væsentlig Udvidelse.
Der bliver altsaa god Tid til at overveie alle derhen hörende Forhold.

Med venlig Hilsen til Dem og Familien
forbliver jeg
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
Maaskee sees vi imorgen hos Djörups i Farum
Archive Reference: FA 2-008-00019, kasse F3