Back to the menu
1876-10-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-10-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Swallow-tailed flag;
Comments: About Kings Christian IX's visit and the permission to use the swallow-tailed flag
Transcription:
Emneord: Splitflag
Attachments: 1876-10-xx efter 10-10 brev til J. Stenstrup, FA 2-015-00015, F 6.pdf
Kommentarer: Kong Christian IX's besøg og tilladelsen til at bruge splitflag
Transskribering:
Kjære Ven !
Da Du önsker at vide Noget om Kongens besög, vil jeg meddele Dig, at Trap kom herud i Mandags for at sige mig at Kongen havde havt Forhindringer baade Söndag og Mandag, men at han vilde komme Tirsdag Kl. 2-3" som Protector for Videnskabernes Selskab" og at der ingen "Modtagelse" skulde finde Sted, men at jeg kunde modtage ham i min daglige Dragt. Saaledes skete det ogsaa. Kongen kom civilklædt, ledsaget af en Adjudant, Kl 2 1/4. Han takkede mig pa en ligefrem, venlig Maade og ÿttrede iövrigt, om ikke ordret, saa dog i Indhold, hvad jeg i hoslagte Skrivelse vil meddele Madvig. Efter at have talt med mig om mit Brÿggeries Udstrækning, om Exporten til China, osv, om mine Kunstsager osv, om Frederiksborg, m.m., bad jeg om at maatte præsentere min Familie for ham, med hvem han derefter underholdt sig nogen Tid, hvorefter jeg viste ham Væxthuset, Terrassen, Löngangen og Pompeii.
Derefter vendte vi tilbage til Værelserne, hvor han efter en kort Samtale med mine Damer tog Afsked fra os. Da han ikke spurgte om Laboratoriet eller Brÿggerianlæget, gav jeg ham heller ingen Anledning til at besöge dem.
Ved Bortgangen benÿttede jeg Leiligheden - som jeg nær havde glemt - til "at udbede mig en Naade", nemlig at maatte heise Splitflag paa Carlsberg, hvilket han i meget smigrende Udtrÿk beviligede som en særlig Gunst og nogle Øieblikke efter, medens han endnu kunde see Brÿggeriet, blev Flagene heiste. Hele Besöget varede c 3/4 Time.
s. 2
Jeg vedlægger et Brev, som jeg sÿnes der kunde være Anledning til at tilstille Madvig, for at han, naar han træffer sammen med Kongen, kan have Leilighed til at takke Selskabets Protector for den  Interesse for Videnskabernes Fremme, han har lagt for Dagen ved denne Leilighed.- Jeg sender det imidlertid först til Dig og henstiller til Dig om Du sÿnes om det, i hvilket Fald jeg beder Dig klæbe Convoluten til og besörge det afleveret. I modsat Fald maa Du holde det tilbage. I hvert Fald sÿnes jeg, at Madvig bör vide hvad Kongen har foretaget som Protector.
Jeg har sendt de trÿkte Statuter til Brock og anmodet ham om at conferere  dem med de skrevne.
Din hengivne
J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 2-015-00015, F 6