Back to the menu
1877-10-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-10-07
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Frederiksborg Castle; Rosenborg Castle; The Carlsberg Foundation;
Comments: About the organisation of Danish museums
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; Frederiksborg Slot; Rosenborg Slot;
Attachments: 1877-10-07 brev til J. Steenstrup FA 2-015-00024, F 6.pdf
Kommentarer: Om indretningen og organiseringen af de nationalhistoriske museer i Danmark.
Transskribering:
Carlsberg 7 d Oct 1877
 
Kjære Ven !
Jeg havde idag Besög af Hr V. Paulsen, som desværre bragte mig det Budskab, at han ikke kunde paatage sig den ham tiltænkte Virksomhed hos mig, hvorom han sagde, at han ogsaa havde underrettet Dig. Saa meget jeg beklager, at min Formodning om hans Bistand glippede, maa jeg dog paaskjönne, at han ganske aabent meddelte, at han ikke troede at kunne omfatte de paatænkte Studier med sand og levende Interesse, hvilket jo er en Hovedbetingelse for at Studiet kan blive frugtbringende.- Nu maa man altsaa see sig om efter en anden, ÿngre Mand.- Jeg havde tænkt paa at besöge Dig i Aften for at tale med Dig om dette Anliggende, men har maattet opgive det.- Naar jeg kommer til Bÿen længere hen i Ugen, vil jeg forsöge
s. 2
om jeg kan træffe Dig. Jeg vilde ogsaa gjerne aldeles forelöbig höre din Mening om hvorvidt det paatænkte national-historiske Musæum paa Frederiksborg kan bringes ind under Carlsberg-Fondets Virksomhed, hvilket jeg anseer for meget önskeligt.-
 I den kongelige Resolution om Kongeflöiens Anvendelse til et saadant Museum er tagen det Forbehold, at der dermed ikke maa paabÿrdes Staten nogen Forpligtelse til at bringe pecuniaire Offre- hvilken Bestemmelse jeg er meget tilfreds med.- Det er nu min Hensigt at sikkre Musæet en aarlig Indtægt af 10,000 Kroner til Anskaffelser, Vedligeholdelse og tilsÿn, hvilken Sum jeg kan lade tilflÿde Carlsberg Fondet ved et Tillæg af 1 pct Rente medens jeg lever og ved en testamentarisk Bestemmelse efter min Död.- Overtilsÿnet med en saadan Sums Anvendelse har jeg tænkt kunde ordnes i Analogi med Samlingen paa
s. 3
Rosenborg, hvor Kongen paa Kongehusets Vegne udnævner 1 Medlem af Regjeringen paa Statens Vegne ligeledes vælger 1 Medlem hvortil jegda meente at Carlsberg Fondet paa Tilskuets Vegne kunde vælge et 3die Medlem.- Naar det da tillige blev bestemt, at det Medlem, som skal repræsentere Statens Interesse blev den af Regjeringen ansatte Musæumsdirecteur vilde der, saavidt jeg skjönner, kunne tilveiebringes den nödvendige Enhed i Planen for samtlige Musæer.
Jeg tænker mig, at Oldnordisk Museum omtrent afsluttes, hvor Frederiksborg Musæet begÿnder, nemlig med Gorm de Gamle og Christendommen og at Frederiksborg Museet (i Kongeflöien ) fortsætter indtil Chr. 4de inclusive. Fra dette Tidspunct begÿnder Rosenborg Samlingen og fortsætter til Nutiden, men jeg
s. 4
antager iövrigt, at en fÿldigere Fremstilling af historiske Personer og Begivenheder i denne, senere Periode maa forbeholdes en fremtidig "2den Afdeling" af Musæet paa Frederiksborg i Prindsesseflöien, dermed vilde Rosenborg Samlingen, som ikke har Plads til flere Konger, kunne afgive en Deel historisk interessante Gjenstande og hovedsagelig indskrænke sig til Kostbarheder, Rarieteter, etc.- Men derom er det ikke raadeligt at tale nu!
Jeg talte forleden paa en Tour til Frederiksborg (for at besigtige det herlige Arbeide i Riddersalens Loft) med Worsaae om mine Ideer (1ste Afdeling) og han sÿntes at omfatte dette Foretagende med Lÿst og Interesse.- Jeg længes ogsaa efter at tale med Madvig derom, men först maa jeg höre dine Bemærkninger.
Med venligst Hilsen
Din hengivne
J. C. Jacobsen 7/10 77
Archive Reference: FA 2-015-00024, F 6