Back to the menu
1879-03-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-03-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Emil Christian Hansen; doctoral thesis; Eugen Warming; Diderik Ferdinand Didrichsen;
Comments: A letter to Japetus Steenstrup about Emil Christian Hansens dissertation. J. C. Jacobsen tells that Hansen was very pleased to hear that his dissertation has passed and that the two opponents ex officio should be Eugen Warming and Diderik Dideriksen.
Transcription:
Emneord: Doktordisputats; Emil Christian Hansen; Eugen Warming; Diderik Ferdinand Didrichsen;
Attachments: 1879-03-22 brev til J. Steenstrup FA 2-015-00029, F 6.pdf
Kommentarer: Om Emil Christian Hansens disputats. J. C. Jacobsen fortæller at Emil Chr. Hansen var blevet meget fornøjet over at høre at hans disputats var antaget og at de to opponenter ex officio skulle være Warming og Didriksen.
Transskribering:
 
Kjære Ven !
 
Hr Hansen blev meget fornöiet da jeg fortalte ham, at hans Afhandling var antaget og udtalte ogsaa sin Tilfredshed, da jeg meddelte ham at Opponenterne ex officio skulde være Didrichsen og Warming. Da jeg derfor ligefrem spurgte ham om der laae Noget til Grund for den Formodning som sporedes hos Enkelte at han og Warming stode i et mindre godt Forhold til hinanden, svarede han vel : Nei! men lidt kjöligt, idet han bemærkede, at de i de senere Aar ikke havde staaet i nærmere Omgang med hinanden. Det var tÿdeligt, at han hellere vilde have havt en Anden, men at han paa
s. 2
ingen Maade lagde videre Vægt derpaa.- Han har ganske vist, som Folk af hans Oprindelse, en vis Mistænksomhed og en Forestilling om at blive overseet og maaske - det er kun min Gjætning - har han en saadan Forestilling med Hensÿn til Warming.- Da jeg fortalte at Didrichsen var den eneste, der havde stemt mod Warming, hvortil det ikke var muligt at see Grunden, ÿttrede han, at D. vistnok fölte sig stödt over, at denne Ære blev vist W. da D., medens han beklædte den Post, som W nu har, ikke var bleven benÿttet paa samme Maade. Denne Forklaring sÿnes ganske urigtig.-
Hansen længes nu efter at faae at vide hvilke Theser, han skal 
s. 3
examineres i, hvortil jeg svarede, at dette nu var sat under Forhandling og vistnok snart vilde blive afgjort; han ÿttrede at det kun var nogle smaae Redactionsændringer, han vilde foretage, navnlig nogle, som jeg havde tilraadet, dog ikke alle.
Da Didrichsen var herude forleden, var det for at see Röreapparatet, som han havde benÿttet til at pröve Virkningen af stærk Bevægelse i den gjærende Vædske med Hensÿn til Horwarth's Lære.
Ligeledes havde D. önsket at see de Localiteter i Haven, hvor han havde udstillet Kolber til Selvgjæring.
 
 
Din hengivne

J. C. Jacobsen
 
22/3-79
Archive Reference: FA 2-015-00029, F 6