Back to the menu
1884-09-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-09-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bestyrelsen for Frederiksborg Museet
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments:
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1884-09-24 til Bestyrelsen for Frdb.Museet m. koncept FA 2-009-00029.pdf
Kommentarer: Om mødevirksomhed, forretningsgang og inspektørens arbejde.
Transskribering:
Til Bestÿrelsen  for Frederiksborg Museet
Det kan næppe feile, at mine ærede Kolleger have faaet det samme Indtrÿk af vore Möder, som jeg, nemlig at Forret-ningsgangen langtfra er tilfredsstillende og at den trænger til Forandring.-
Den Tid som de enkelte Medlemmer kunne afsee til Möder, er jo meget begrændset og disse afholdes derfor i Reglen med lange Melemrum, hvorefter der foreligge talrige Sager, som maae behandles temmelig iilfærdigt og ofte uden tilstræk-kelige Oplÿsninger, da man savner en let Oversigt over det tidligere Passerede, saa at man jevnligt maa stole paa Hukommelsen, der paa Grund af de lange Mellemrum ikke er sÿnderlig paalidelig. Navnlig savne vi en klar Oversigt over de Ressourcer, der til enhver Tid ere til Raadighed efter Fradrag af de Belöb, hvorover der er disponeret, men som enten meget snart eller först efter længere Tid ville komme til Udbetaling.
Da vi imidlertid nu ere komne saa vidt, at der ikke mere trænges til tilfældige Anskaffelser og da vi nu kunne gjöre en temmelig sikker Kalcule over de aarlige Ressourcer, forekommer det mig at være paa Tiden at lægge en bestemt Plan for hvert kommende Aars Virksomhed og at der i Henhold til denne vedtages et aarligt Budget.
s. 2
Af Hensÿn til den knappe Tid i Moderne=Möderne vil jeg fremdeles foreslaae, at de Sager der skulle optages paa Dagsordenen, sættes i Cirkulation för Möderne, saa at Beslutningerne kunne tages efter forudgaaet Overveielse.-
For at en vel ordnet Forretningsgang kan komme istand, forekommer det mig dog fremfor Alt nödvendigt, at der er een Mand, som har et fuldstændigt Overblik over alle Museets Anliggender og som er i Besiddelse af alle fornödne Oplÿsninger saavel om Kassens Status som om de gjorte eller vedtagne Bestillinger og deres Belöb og om de udförte Arbeider, som endnu ikke ere fuldt betalte, osv, og som derfor bör väre tilstede i Möderne og före Protocollen samt et Register over Resolutionerne.
Dette Hverv vil efter min Formening hensigtsmæssigst kunne overdrages Museums-Inspecteuren, som har den daglige Ledelse af og Tilsÿn med Museet og samtlige til dette overdragne Localer og som saaledes ogsaa i denne Henseende bedst kan meddele Bestÿrelsen alle fornödne Oplÿsninger.
Museums Inspecteuren bör selvfölgelig have stadigt Ophold paa Frederiksborg Slot, men dettee kan formodentlig ikke være til Hinder for at han kan komme til stede i Bestÿrelses-möderne naar de holdes i Kjöbenhavn, hvilke iövrigt, naar de ikke holdes hÿppigere end hidtil, vistnok ogsaa godt kunde og maaske i Reglen helst burde holdes paa Frederiksborg.
En Saadan Inspecteur, der tillige kan fungere som Bestÿrel-sens Secretair, bör efter min Formening ansættes jo för jo heller og i hvert Fald saalænge för Museet overtager Localerne, at han til den Tid kan være fortrolig med den hele Institution og med de Pligter, der ville paahvile ham, naar Slottets indre Vedligeholdelse gaaer over til Museet, hvorom der bör meddeles ham en udförlig Instruction.
s. 3
Idet jeg fremsender disse Forslag til den ærede Bestÿrelses Overvejelse og i Haab om at de snart kunne komme til Forhandling i et möde, undlader jeg ikke at tilföie at jeg i næste Möde vil udbede mig Tilladelse til at bringe det af mig i Foraaret indsendte Forslag om en Plan for Valget og Opstillingen af de historiske Malerier, m. m. under Forhandling.'
Ærbödigst
J. C. Jacobsen
Carlsberg d 24 Septbr 1884
s. 4

Med blyant påført:
 d 24/9 afsendt
 
Til Bestÿrelsen for Frederiksborg Museet

Det kan næppe feile, at mine ærede Kolleger have faaet det samme Indtrÿk af vore Möder, som jeg, nemlig at Forretningsgangen langtfra er tilfredsstillende og at den trænger til Forandring.-
Den Tid som de enkelte Medlemmer kunne afsee dertil er jo meget begrændset og Möderne afholdes derfor i Reglen med lange Mellemrum, hvorefter de talrige Sager, som de fore-ligge, maae behandles temmelig iilfærdigt og som oftest uden tilstrækkelige Oplÿsninger, da man savner en let Oversigt over det tidligere Passerede, saa at man jevnligt maa stole paa Hukommelsen, der paa Grund af de lange Mellemrum ikke er meget paalidelig. Navnlig savne vi en klar Oversigt over de Ressourcer, der til enhver Tid ere til Raadighed efter Fradrag af de Belöb, hvorover der er disponeret, men som maaskee snart, maaskee först om længere Tid ville komme til Udbetaling.
Da vi imidlertid nu ere komne saa vidt, at der ikke mere trænges til tilfældige Anskaffelser og da vi nu kunne gjöre en temmelig sikker Kalcule over de aarlige Ressourcer, forekommer det mig at være paa Tiden, at der lægges en bestemt Plan for hvert kommende Aars Virksomhed og at der i Henhold til denne vedtages et aarligt Budget.
Af Hensÿn til den knappe Tid i Möderne vil jeg fremdees foreslaae, at de Sager der skulle optages paa Dagsordenen, sættes i Cirkulation för Möderne, saa at Beslutningerne kunne tages efter forudgaaet Overveielse.
For at en vel ordnet Forretningsgang kan komme istand, forekommer det mig dog fremfor Alt nödvendigt, at der er een Mand, som har et fuldstændigt Overblik over alle Museets Anliggender og som er i Besiddelse af alle fornödne Oplÿsninger saavel om Kassens Status som om de gjorte eller vedtagne Bestillinger og deres Belöb og om de udförte Arbeider, som endnu ikke ere fuldt betalte, osv, og som derfor bör väre tilstede i Möderne og före Protocollen samt et Register over Resolutionerne m.m..
Dette Hverv vil efter min Formening hensigtsmæssigst kunne overdrages Museums-Inspecteuren, som har den daglige Ledelse af Tilsÿn med Museet og samtlige til dette overdragne Localer og som saaledes ogsaa i denne Henseende bedst kan meddele Bestÿrelsen alle fornödne Oplÿsninger.
Museums Inspecteuren maa selvfölgelig have stadigt Ophold paa Frederiksborg, men dettee kan formentlig ikke være til Hinder for at han kan komme til stede i Bestÿrelsesmöderne naar de holdes i Kjöbenhv, men som, naar de ikke holdes hÿppigere end hidtil, vel ogsaa godt kunde og i Reglen maaskee helst burde holdes paa Frederiksborg.
 
Archive Reference: FA 2-009-00029