Back to the menu
1885-09-12
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-09-12
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bestyrelsen for Frederiksborg Museet
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: Two drafts to letters about copies of the bronze statues from Frederiksborg that now are in Sweden.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1885-09-12 brev til Frdb.mus bestyrelse m. 2 koncepter FA 2-009-00030.pdf
Kommentarer: To udkast til breve om bestilling af kopier af de bronzestatuer fra Frederiksborg der befinder sig i Sverige.
Transskribering:
Til Bestÿrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg
 
Idet jeg hermed fremsender min Beretning om Udförelsen af det mig overdragne Hverv angaaende Afstöbninger af de Bronzestatuer fra Frederiksborg, som nu findes i Sverrig, undlader jeg ikke at tilföie, at disse Statuer efter Aftale med den ærede Bestÿrelse ere bestilte paa Museets Vegne. Saaledes at de efter Fuldförelsen blive af Fabrikanterne leverede til Museet som dettes Eiendom, men at Bekostningen ved Anskaffelsen, samt Udgifterne ved Transporten hertil bliver at udrede af mig. Jeg afgiver derfor hermed den Erklæring, at jeg forpligter mig og mine Arvinger til at udrede de ved Kontracten med Dherr Faustmann & Østberg af 2d. Septbr d. A. fastsatte successive Betalinger til Belöb 39,800 Kroner for de först bestilte 16 Statuer, samt den Betaling som vil blive fastsat X) for den ved min Skrivelse af 4de Septbr bestilte 17de Statue, saavelsom de ved Transporten hertil forbundne Omkostninger. Disse mine extraordinaire Tilskud til Museet önsker jeg ikke omtalte og fölgelig ikke optagne i Museets Regnskaber, som komme til almindelig Kundskab, men naar Statuerne ere leverede og indföres i Museets Inventariebog, kan formentlig noteres, at de ere anskaffede ved Hjælp af "private Bidrag". En Egenhændig Gjenpart af denne Erklæring skal jeg vedlægge mit Testamente til fornöden Underretning for Executoren i mit Bo for det Tilfælde at jeg bortkaldes ved Döden forinden samtlige Betalinger ere posterede.

Carlsberg 12 Septbr 1885
J. C. J.
 
 X) er senere fastsat til 6200 Kroner ved Skrivelse af 18/9 85 fra Faustman & Østberg
 
s. 2
 
Til Bestÿrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Idet jeg hermed fremsender min Beretning om Udförelsen af det mig overdragne Hverv angaaende Afstöbninger af de Bronzestatuer fra Frederiksborg, som nu findes i Sverrig, undlader jeg ikke at tilföie, at disse Statuer efter Aftale med den ærede Bestÿrelse ere bestilte paa Museets Vegne. Saaledes at de efter Fuldförelsen blive af Fabrikanterne leverede til Museet som dettes Eiendom, men at Bekostningen ved Anskaffelsen, samt Udgifterne ved Transporten hertil bliver at udrede af mig. Jeg afgiver derfor hermed den Erklæring, at jeg forpligter mig og mine Arvinger til at udrede de ved Kontracten med Dherr Faustmann & Østberg af 2d. Septbr d. A. fastsatte successive Betalinger til Belöb 39,800 Kroner for de först bestilte 16 Statuer samt den Betaling som vil blive fastsat for den ved min Skrivelse af 4de Septbr d. A bestilte X) 17de Statue, saavelsom de ved Transporten hertil forbundne Omkostninger. Disse mine extraordinaire Tilskud til Museet önsker jeg ikke omtalte og fölgelig ikke optagne i Museets Regnskaber, som komme til almindelig Kundskab, men naar Statuerne ere leverede og indföres i Museets Inventariebog, kan formentlig noteres, at de ere anskaffede ved Hjælp af "private Bidrag". En Egenhændig Gjenpart af denne Erklæring skal jeg vedlægge mit Testamente til fornöden Underretning for Executoren i mit Bo for det Tilfælde at jeg bortkaldes ved Döden forinden samtlige Betalinger ere posterede. Carlsberg 12 Septbr 1885 J. C. J.
X) X) er senere fastsat til 6200 Kroner ved Skrivelse af 18de Septbr 85 fra Dherr Faustman & Østberg. Altsaa i Alt 46.000
 
s. 3
 
Beretning til Bestÿrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Ifölge den ærede Bestÿrelses Opfordring har jeg under mit Ophold i Stockholm i afvigte Juli Maaned sögt Oplÿsning om hvorvidt Museet kunde vente at erholde
Tilladelse til at lade tage Gibsafstöbninger af de Bronze-figurer, som tidligere hörte til Neptun- og Löve-Fontainen paa Frederiksborg og som nu findes paa og ved Drottningholm Slot, i hvilken Anledning jeg henvendte mig med Forespörgsel til Bestÿreren for Statens Kunstsamlinger, Hr Rigsantiqvar Hildebrand, som med störste Forekommenhed erklærede at der intet skulde være til Hinder for en saadan Afstöbning. Ved nærmere at betragte Statuerne og ved en Samtale med Grev Rosen kom jeg imidlertid til den Overbevisning, at det vilde være særdeles önskeligt strax at faae dem afstöbte i Bronze i Stockholm under Ledelse af en anset Kunstner, som har Originalerne for Øie, istedetfor at sende Gibs-Modellerne til
KJöbenhavn og lade dem afstöbe og ciselere, og jeg indledede derfor Forhandling desangaaende med Hr Billedhugger Börjeson og Bronzestöberne Faustman & Østberg, som have stöbt flere monumentale Bronzestatuer til almindelig Tilfredshed og for Øeiblikket ere beskjæftigede med at stöbe Börjesons Statue af Gejer, der skal opstilles foran Universitetet i Upsala. Resultatet af disse Forhandlinger foreligger nu i hoslagte 1. I Skrivelse af 19d Aug
 
s. 4
 
tilbÿdes Dherr Faustman & Østberg med Bistand af Hr Börjeson 39800 Kr, hvilket Tilbud jeg i min Skrivelse af 22d August
2) paa Museets Vegne (see vedlagte Gjenpart). Derefter modtog jeg vedlagte Skrivelse fra Fabrikanterne af 2de Septbr,
tilligemed (den ligeledes vedlagte) Kontract af samme Dato hvori de i Forbindelse med Hr. Börjeson forpligte sig til den tilbudte Leverance
3) vedlagte Skrivelse fra Fabrikanterne af 2de Septbr, tilligemed (den ligeledes) vedlagte) Kontrakt af samme Datum hvori de i Forbindelse med Hr. Börjeson forpligte sig til den tilbudte Leverance. F
4) Denne Kontrakt forsÿnede jeg i Henhold til den mig givne Fuldmagt med fölgende Underskrift: "Ifölge Bemÿndigelse af Bestÿrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. J. C. Jacobsen. Gl. Carlsberg"
5) hvorfor jeg i en Skrivelse af 4de Septbr (see vedlagte Gjenpart 2) anmodede Fabrikanten om endvidere at levere den Gruppe af en 2) "Flodnümphe" med en Svane og en Amorin, som har staaet paa Löve-Fontainen i den indre Slotsgaard og som ved en Misforstaaelse ikke var bleven optaget i Tilbudet og Kontrakten X ligesom jeg ogsaa foreslog at vi maatte gjöre Regning paa at den hele Leverance vilde blive præsteret til den forudsatte Tid c 1½ Aar, forsaavidt ikke uforudsigelige Hindringer medförte en Forsinkelse, samt...
Der er saaledes al Grund til at vente, at Museet om c 1½ Aar vil være i Besiddelse af samtlige 17 Bronzestatuer til Chr 4des Fontainer i begge Slotsgaard paa Frederiksborg.
ærbödigst
 
J. C. J.
 
Carslberg 12te Septbr 1885.
 

F Af denne Kontrakt, som var udfærdiget vi ... vedlægges her det af Fabrikanten og Hr Börjeson underskrevne Exemplar. Det andet Exemplar forsÿnede jeg med fölgende Underskrift: Hvorpaa jeg tilbagesendte det, ledsaget af en Skrivelse af 4 de Septbr (see vedlagte Gjenpart)
Archive Reference: FA 2-009-00030