Back to the menu
1885-xx-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-xx-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Rosen, G. von
Keywords:
Comments: Draft
Transcription:
Emneord: Niels Ebbesen; Frederiksborg Slot; historiemaleri
Attachments: 1885-xx-xx udateret brev til G. von Rosen FA 2-010-00006, F 4.pdf
Kommentarer: Kladde til brev
Transskribering:
Hr Gr v. R
Det vil maaskee forekomme Dem noget paatrængende, at jeg allerede nu igjen (overstreget, red.) paa ny bringer det harniskede Maleri af Deres Haand paa Bane, men jeg kom i Gaar Nat da jeg ikke kunne sove i Tanker om, at de til billedlig Fremstilling i Frederiksborg Museet vedtagne Momenter af Danmarks Historie, som efter mit skjön særlig maa egne sig for Behandling af Dem og som i hvert Fald er Grev Rosens Pensel værdig, men som jeg, besÿnderligt nok forglemte, da jeg talte med Dem. Det er en af de vigtigste og lykkeligste Begivenheder i Danmarks Historie, hvis Fremstilling vil blive et af de mest populaire Hovedbilleder i Museet, nemlig Grev Geerts Fald for Niels Ebbesens Haand
___________
Denne Begivenhed gjorde en Ende paa den sörgelige og næsten haablöse Tilstand 1332-1340 da Danmark var uden Konge og den holstenske Grev Geert ved List og Vold havde bragt en stor Deel af Landet i sin Magt og paa den skjændigste Maade udplyndrede og undertrykkede hele Folket
s. 2
Efter at Grev Geert paa et Möde med de Jydske Jorddrotter forgjæves havde villet forsmaae (?) disse til Underkastelse, endte dette Möde med en gjensidig Trussel paa Livet, ved hvilken Leilighed den diærve Niels Ebbesen formelig undsagde Greven, hvilken Trussel han kort efter udförte idet han med stor .....hed med en lille Skare Svende om Natten trængte ind i den af Fjender (overstreget, red. ) Geerts Folk (?) opfÿldte Stad Randers hvor det lykkedes ham at overfalde Geert i hans Bolig og fælde ham, hvorefter Ebbesen med Tab af nogle faa Mand atter trak sig ud af den fjendtlige Leir (Byee overstreget, red.) .
Ebbesen som noget senere faldt i et Slag er derfor med Föie gjennem alle senere Tider bleven feiret som "Danmarks Befrier" og den billedlige Fremstilling af denne Daad vil derfor være en af de mest taknemmelige Opgaver for Malerkunsten.
I fremstillingen vil spec Interessen dvæle ved de 2 Hovedpersoner, thi Ebbesens Svende og Geerts Tjener samt et Par Klerker som vare hos ham i den tidlige Morgentime efter at Morgenbönnen var holdt, ere kun Bipersoner. Den eneste nulevende danske Kunstner, som man kunde betroe denne Fremstilling, er min ven Bloch men han har allerede een Gang behandlet dette Æmne hvilket Billede som tilhörer Grev Moltke Huitfeldt, imidlertid, trods dets fortrinlige Sider dog ikke er ganske heldigt og han har derfor ikke Lyst til at
på langs:
behandle det oftere. Det vil derfor have lange Udsigter med at faae en billedlig Fremstilling af denne betÿdningsfulde Begivenhed, dersom de ikke kommer os til Hjelp med Deres Pensel og De vil derfor
s. 3
let kunne forstaae min Iver for at bringe dem dette Sujet i Forslag. Billedet vil blive 13 Fod bredt og c 8 Fod höit og faae godt Sidelÿs. Saasnart jeg kommer hjem, skal jeg tillade mig at sende Dem et Par historiske Skrifter, som omhandler (overstreget) skildrer Begivenhederne, for at De, dersom mit Forslag Tiltaler Dem, ved Leilighed kan orientere Dem i Situationen ved Ebbesens Overfald.
For Danske som nöie kjende vor Historie behöver Overfaldet ingen Forklaring men for (overstreget, red.) paa fremmede, som besöge Museet, vil et Overfald med Overmagt let gjöre et mindre heldigt Indtrÿk og det er derfor min Tanke, at der paa Bagvæggen i samme Værelse bör gives en Fremstilling af det omtalte Möde mellem Geert og de jÿdske Herremænd, hvori Ebbesen kaster Handsken til Geert. Dette Billede kan faae en Bredde af c 8 Fod (overstreget, red.) à 9 Fod altsaa med noget mindre Figurer.
Archive Reference: FA 2-010-00006, F 4