Back to the menu
1877-12-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-12-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Carlsbergfondets Direktion
Keywords: Frederiksborg Castle;
Comments: Draft to a letter concerning the regulations of Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot;
Attachments: 1877-12-29 brev til Carlsbergfondets Direktion vedr. Frdb. s. 1-4, FA 2-009-00016.pdf
Kommentarer: Udkast til brev vedrørende gavebrev og statutter for Frederiksborg Slot.
Transskribering:
Til Carlsberg Fondets Direction
 
Det vil formodentlig være den ærede Direction bekjendt, at Hs Majestæt Kongen har bifaldet et af mig til Komiteen for Frederiksborg Slots Gjenopbÿggelse indsendt Tilbud - hvoraf Kopi vedlægges - om at bekoste Restaurationen af Konge-flöien i Christian 4des Stiil, imod at denne Flöi fremtidig anvendes dels til Festlokale ved större Höitideligheder i Kongehuset, dels til Anbringelse af et nationalhistorisk Museum.
I Henhold hertil ere de forelöbige Foranstaltninger trufne til Udarbeidelsen af detaillerede Planer til Restauration-sarbeiderne som derefter ville blive fremmede med muligst Hurtighed - under Etatsraad Meldahls Ledelse - saa at de forhaabentlig kunne blive fuldförte omtrent samtidig med den fuldstændige Restauration af de tilstödende localer i Rid-dersalen og "Rosen".
I den ovennævnte Kgl Resolution - som i Afskrift vedlægges - er der fremdeles med Hensÿn til det paatænkte Musæums Anbringelse i Kongeflöien fastsat "at der ikke dermed paadrages Staten nogen Forpligtelse til at bringe pecuniære Ofre i den Anledning og der maa altsaa sörges for, at der, til Realisationen af Museumsplanen tilveiebringes Midler, dels til at bestride Udgifterne ved Ordningen og Opstillingen af de Sager som formodentlig fra forskjellige Sider ville tilflÿde Musæet, dels til Anskaffelse af nÿe Gjenstande, m.m.-
 
Som det vil sees af min Skrivelse til Frederiksborg Komiteen, er det forudsat som Musæets Formaal, at dette skal blive et Hjemsted for det danske Folks Historiske Minder fra Christen-dommens Indförelse til den nÿere Tid og efter min Formening skal der altsaa ikke stræbes hen til Dannelsen af en egenlig Studiesamling, men kun drages Omsorg for Tilveiebringelsen af
s. 2
gamle Mindesmærker i Originalen eller Kopier, samt af saadanne Meubler, Huusgeraad, Vaaben, Rustninger, osv fra Fortiden indtil Christian d 4des og Frederik d 3dies Tidsaldre, som særlig egne sig til Opstilling i denne gamle Borg hvis Præg som saadan ikke derved bör forstÿrres.
Iövrigt ville de Gjenstande, som maae anskaffes, fornem-melig komme til at bestaae af Malerier, som anskueliggjöre vigtigere Begivenheder i Fædrelandets Historie samt Portraiter af historiske Personer - forsaavidt Slige ikke alle-rede haves - og for den ældste Tid, fra hvilken der ikke er overleveret Portraiter, nemlig fra Gorms' og Thyras' Dage til den oldenborgske Stammes Regjeringstiltrædelse, maaskee ved Statuer, der saavidt muligt fremstille det Characteristiske ved Personerne og deres Tidsalders Kostumer, Vaaben, osv.
Tilveiebringelsen af en saadan Samling, navnlig af Kunst-værkerne, kan selvfölgelig kun skee successive i Löbet af længere Tid og der vil saaledes kun udfordres en mindre Sum aarligt til Musæets vedvarende Udvikling, saavelsom til dets Ordning, Bestÿrelse og Tilsÿn, hvortil jeg hermed tilbÿder at stille et fast, aarligt Bidrag af 10,000 Kroner til Disposition.
Da jeg antager at Oprettelsen ag Udviklingen af et nationalhistorisk Musæum, som det ovenfor omhandlede, kan henregnes blandt de Formaal, til hvis Fremme Carlsberg Fondet er stiftet, har jeg tænkt mig, at det nÿsnævnte, aarlige Bidrag bedst kunde komme Musæet tilgode, baade strax og i kommende Tider, naar det udredes af Carlsberg Fondet, imod at jeg sikkrer dette Fond en tilsvarende, foröget Indtægt af 10,000 Kroner ved Udstedelsen af en nÿ Pante-obligation i Carlsberg med Tilbehör paa 200,000 Kroner, som strax forrentes med 5 % p A.
I Forbindelse hermed skal jeg, med Hensÿn til den Ind-flÿdelse, som Carlsbergh Fondets Direction, forsaavidt oven-staaende Forslag antages, bör have paa Musæets Anlig-gender, bemærke, at det forekommer mig naturligst og heldigst at ordne Frederiksborg Musæets Bestÿrelse i Lighed med Bestÿrelsen af Samlingen paa Rosenborg, til hvilken Frederiksborg Musæet nærmest vil slutte sig. Medens Rosenborg Samlingen, som bekjendt, bestÿres af en Direction af 3 Medlemmer, nemlig
s. 3
af den Kongelige Museumsdirecteur i Forbindelse med eet Medlem som Hs Mejestæt paa Kongehusets Vegne udnævner og eet Medlem af Ministeriet paa Statens eller Finantsernes Vegne, antager jeg, at at det vil findes at være i Overensstemmelse med de ovenfor i Forslag bragte Forhold, at Frederiksborg Musæets Direction kommer til at bestaae af de 2 förstnævnte Medlemmer af Rosenborg Samlingernes Bestÿrelse i Forbindelse med eet Medlem af Carlsberg Fondets Direction, som dertil udnævnes af det Kgl. Videnskabernes Selskab paa samme Maade som Medlemmerne af Carlsberg Laboratoriets Bestÿrelse vælges.
Dersom den ovenfor i korte Træk angivne Plan maatte vinde den ærede Directions Bifald og gode Medvirken til Gjennemförelsen og blive approberet af Hs Majestæt, (herfra overstreget) vil der, næst Udfærdigelsen af et nÿt Gavebrev, udkræves flere Tillægsbestemmelser til Fondets Statuter, som enten kunne indskÿdes mellem §XIII og XIV eller (vistnok rigtigst) gives som et "Tillæg til Statuter for Carlsberg Fondet", i hvilket sidste Fald dette Tillæg dog maa indeholde en Slutningsbestemmelse af samme Indhold, som det förste Stÿkke i § XIV om "Forandring i Statuterne". Jeg antager imidlertid at et saadant Tillæg först kan affattes, efter at nærværende Forslag er endelig afgjort ved en Kgl Resolution. Dog önsker jeg allerede nu at antÿde, at det vilde være mig kjært, dersom der for det nÿe Musæums Ved-kommende, i Lighed med Bestemmelsen i Statuternes § XVI, kunne gives mig Leilighed til som Tilforordnet at deltage i Beslutningen om Anskaffelse af Malerier og Sculpturarbeider, ligesom det maaske ogsaa kunde være hensigtsmæssigt, at Statuterne give Bemÿndigelse til enten strax eller senere at optage en Kunstkjender som Tilforordnet med Hensÿn til nÿsnævnte Anskaffelser.
Ærbödigst
J. C. Jacobsen
Carlsberg d 29 December 1877

s. 4
Det overstregede på foregående side erstattes med:
vil det jo blive nödvendigt, at give Carlsbergfondets Statuter en Tilföining, hvorved optages de nærmere Bestemmelser om det foreslaaede, særlige Formaals Udstrækning og Begrændsning, om opsparede Midlers Anvendelse, om Directionens Deltagelse i Musæets Bestÿrelse, (eventuelt om Valg af Tilforordnede med Hensÿn til Anskaffelse af Kunstværker) om senere Statutforandringer, osv, men saavidt jeg skjönner, vil et Udkast til et saadant Statut-Tillæg, saavelsom Tilæget til Gavebrevet först kunne affattes efter at nærværende Forslag har fundet sin Afgjörelse.-
Ærb J. C. J.
Carlsberg 1 Januar 1878.
 
 
Archive Reference: FA 2-009-00016