Back to the menu
1885-08-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-08-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Faustman & Östberg
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthrophy; The Neptune Fountain;
Comments: About the statues for The Neptune Fountain at Drottningholm Castle and the two statues at Heleneborg.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1885-08-22 Udkast til brev til Faustman og Oestberg, FA 2-011-00001, F5.pdf
Kommentarer: Om kopierne af statuerne til Neptunfontænen på Drottningholm og de 2 på Heleneborg.
Transskribering:
 
Carlsberg d 22de. August 1885.
Dhrr Faustman & Østberg
Stockholm.
I Gjensvar paa Deres meget ærede Skrivelse af 19de d. M. har jeg den Fornöielse at meddele Dem, at jeg i Henhold tl det mig af mine Kolleger i Bestÿrelsen for Frederiksborg Museet overdragne Hverv hermed paa Museets Vegne antager Deres Tilbud om at levere de omhandlede 16 Bronzestatuer, som efter vor Aftale blive stöbte af samme Metal som Originalerne og ciselerede under Professor Börjesons Ledelse, ligesom han ogsaa modellerer den manglende Figur og foretager de forn¨dne Reparationer paa de andre Statuer.-
Ligeledes antager jeg den af Dem betingede Pris for det samlede Arbeide til Belöb 39,800 Kroner, hvorom jeg forventer den lovede Contract fremsendt til min Underskrift.-
I Forbindelse hermed tillader jeg mig at bringe i Erindring, at der foruden de nævnte 16 Statuer paa Drottningholm endvidere findes paa Heleneborg en Statue
s. 2
af en siddende Triton (Dr Böttigers Værk Pl XVI B) der ligesom de 2 andre pl. XIV A og B, hørte til Neptuns Fontainen paa Frederiksborg og skam ikke kan undværes naar denne Fontaine paanÿ skal opstilles.
Denne Triton mente Hr Rigsantiqvar Hildebrand, at man uden Vanskelighed vilde erholde Eierens Tilladelse til at tage Gibsafstöbning af, hvilket Hr. Börjeson lovede at vilde udvirke, forsaavidt Eieren som Hr. B formodede var villig til at sælge Statuen. Dersom det sidste ikke er tilfældet haaber jeg at der faaes en Gibsafstöbning af denne Triton og jeg beder Dem da at meddele mig Deres Pris for en Afstöbning deraf i Bronze.
 
Med Höiagtelse ærbödigst
 
Med blyant påførte målangivelser:
 
Neptun 2,06
Gesims 0,50
til næste 50+82 1,32
Gesims 0,32
til næste 50+140 1,90
Postament 2.
_________
8,10
Indfatning 1
9,10
Archive Reference: