Back to the menu
xxxx-xx-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Berlin
Date: xxxx-xx-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: Brewery notes from L'heureuse et Buste and Actie Brauerei, Tivoli near Berlin.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: xxxx-xx-xx S.a. bryggerinotater fra L'heureuse et Buste FA 2-004-00001.pdf
Kommentarer: Bryggerinotater fra L'heureuse et Buste og Actie Brauerei, Tivoli v. Berlin.
Transskribering:


L'Heureuse & Buste's Bryggeri. Dampvinde til Lagerkjelderen forfærdiget at C Hoppe, Gartenstrasse no. 9-12.
Ladet er et Plateau, hvilende paa en Ramme af 7-8" I-Jern, forbundet ved 4" I-Jernmed Tverbkælken ogsaa af 8" I-Jern.- Ladet stÿres ved hver Ende af et omvendt T-jern (red.)(tegning), hvorimod löber Hiul (tegning)
Til at bære Ladet, naar det er i Höide med Gulvet, er ved hver Ende 2 Stoppere under Ladet, det sidde paa en Axe, der paa en Forlængelse uden for Ladet have Krumtappe der bevæger i modsat Retning ved Trækstænger a a, der staae i Forbindelse med begge Ender af Vægtstangen b b, som dreier sig om Axen C.- Denne Axe er forlænget under Maskinen til Maskinistens Plads og har dér 2 Arme, paa den ene en Vægt til at holde Stopperne fremme og paa den anden et Blad e, til at træde paa, naar man vil trykke Stopperne tilbage. (tegning). Naar Ladet heises op, trÿkker det selv Stopperne tilbage, hvorved Vægten d löftes og ved dennes Vægt falde de strax frem igjen.- Naar Ladet derimod skal föres ned, löftes det först lidt af Maskinen, man trÿkker med Foden paa Bladet e og Stopperne trækkes derved tilbage; Bremsen trækkes svagt an og Maskinen sættes i Bevægelse i modsat Retning.- Dampmaskinen sættes i Bevægelse ved en horizontal 'Glider', som ved en Trækstang kan skÿdes frem og tilbage. Paa Trækstangens Ende en lodret Vægtstang, der glider langs en Böile med 3 smaae Indsnit, hvori Vægtstangen ved sin Fjederkraft söger ind. I det midterste Indsnit, naar Stangen staaer lodret opad og omvendt.- De brede Remme ere fastgjorte i Böiler over Ladets Tverbjælke, hvilke Böiler vistnok ere til at skrue op og ned for at udligne den ulige Strækning af Hampremmene.- Midt paa Tværbjælken en lignende Böile, hvorfra en lignende Rem gaaer op over en Skrue og bærer i den anden Ende en Kontravægt, lidt lettere end Ladet, denne Kontravægt er en flad Jernklods, der ved begge Ender stÿres af Vinkeljern c 1½ Al fra hinanden

s. 2

Actie Brÿggeri, Tivoli, Berlin. Directeur Herr Zimmermann
Smukt Anlæg. 3 Mæskekar, med Mæskemaskine af egen Konstrution, först sættes "Haspel" alene i Bevægelse ved det underste horizontale , coniske Hul og hele Maskinenn bevægede sig langsomt fremad. Derpaa sættes det överste horizontale Hjul i Bevægelse og nu gik hele Maskinen i modsat Rtning og Dandserne kom tillige i Gang. (hvorledes ?). Stillingen af Hjulene og de enkelte Dele var iövrigt ganske som i min.-
I Siekarrene var en Aufhackmaskine med et enkelt skraatstillet Blad af 4" Brede og c 40 graders Hældning mod Horizontalet ??.- Efter at der var underpuret og Urten næsten var aflöben, sattes Sparger i Gang, gik noget langsomt og da Masken omtrent var dækket med Vand, sattes Aufhackmaskinen i temmelig rask Bevægelse og skruedes ned, lidt efter lidt omtrent lige til Siebunden. (Imedens lukkede de 6 Aftapnings Haner) derpaa skruedes Aufhackmaskinen atter langsomt op og gjennemarbeidede endnu engang Masken, fortræffelig Virkning.- Siekarrene stode lavere end Mæskekarrene.- Urten löb fra Batteriet til en enkeltvirkende Pumpe, der sættes i Bevægelse med Excentriker, c 10" Slag. De 2 Mæskekar i det ældre, indre Locale havde hver sin Mæske Kjedel af Jern med lidt opadhvælvet Bund og Skrabere. Man havde borttaget Söilen under Midten af Kuppelen og ved Siden deraf et stort Emrör ovenud.- Urtkjedlen uhÿre stor c 300 Tonnen ?? med flad Kobberbund og Jernsider, ogsaa dobbelt med et hvælvet Laag med Emrör.-
Svalebakker af Jern med Vifter, enkelte, dvs have 2 Flöie (tegning) drevne af Remme.-
Gjæringskjeldere med Kar lidt större end mine. Paasætning ved 3-3½ R Maximum - 5-6 R. Iisspande. Iisbeholder ved Enden af nogle Kjeldere.Svaleapparatet efter Pricks Sÿstem.- Svalevandet pumpes bestandigt tilbage i Iisvandet.- I Lagerkjelderen 1 R.- Taphanerne lige ud

s.3

med et Stg tilspidset Spiralslange og Forlængelse af 1 " almindelig Slange.- Foustg laae et stykke fra Fadet, 2 med Siden af hvilende ?? paa smalle Truge, let at skifte Slangen fra det ene til det andet, medens en anden Karl spundsede og skiftede Foustg, mest Halvtönde og Fjerdinger.- Opheisning med 2 flade Hamperemme. Tromlerne dertil paa en Axe der havde et Tandhjul, der sættes i Bevægelse ved en Skrue uden Ende.- Fra Ladets overliggende Tværbjælke en Kjatting over en Skive, med Kontravægt, der gik ned ved Enden af Ladet.-Malteriet saa vi ikke, kun en Tonne (der var 2 Etager). En nÿ Kölle blev bÿgget. Ilden först en muret Ovnn, derpaa i Jernrör i et Varmekammer. Ingen Rör directe under Flagerne, der törres ved temmelig höi Varme, dog lÿst.
Directeur Z har et stort Malteri i Fürstenwahl ogsaa med Brÿggerie. I dette er Attenuationen stærkere end i Berlin. Maltet i F törret ved lavere Varme. I Berlin bruges Malt fra F. halvt og halvt. Han har begÿndt at sende Øl til Japan, som har holdt sig mod hans Forventning.- Øl til denne Export af 16 %, brÿgget i December smagte vi UG x. Jeg bestilte en halv Tonne deraf, kommer over 10-14 Dage via Stettin.
Archive Reference: FA 2-004-00001, kasse F 2