Back to the menu
xxxx-xx-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Strasbourg
Date: xxxx-xx-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: Brewery notes from Strasbourg
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: xxxx-xx-xx S.a. bryggerinotater fra Strasbourg FA 2-004-00001.pdf
Kommentarer: Bryggerinotater fra Strasbourg.
Transskribering:


Brÿggerier i Strasbourg. Hatt's Brÿggeri. Köllen......

Gjæringskjelderen. Iisen foroven borttagen, men den ene Halvdeel af Kjelderen i hele Længden benÿttet til Iisbeholder.- Temperatur i Kjelderen 6 (gradtegn) C. sættes paa ved 6 (gradtegn) C. Maxumunm 13 (gradtegn) C.færdig i 8-9 Dage. Gjæringen gik meget smukt, Skummet steg höit den 4de Dag, men gik meget smukt tilbage og stod nÿdeligt lige til Slutning. Eet Brÿg, som kun havde staaet höist et Par Timer paa Svalebakkerne, istedetfor sædvanligt 9 Timer, gjærede mere langsomt end de andre og stod ikke fuldt saa smukt. Denne Erfaring er gjentagen oftere. Hovedgjæringen fra 15% B til 6½-7% daler paa Lageret til c 5%

_______________

Hos Ehrhard's indrettes et Schlemmer Vendeapparat gjort hos Kolb/Kalb

______________

Hos Schutzenberger. En Beegemaskine med 8 Piber, egen Konstrucion, med Blæseværk, langt .... ; Ovnen höi, c 2' fra Cokes Ilden til Uddunstningen af (de 4" store) Röre; paa disse en slags Hane, const, hvorpaa et Krÿds (tegning), hvori Foustg ligge, saa at Faostg bruges som Nögle til Hanen. Synes meget hensigtsmæssig. Der bruges kun reen Colophonium. Varmen i Foustg angaves til 320 (gradtegn).
Harpixen var næsten ganske smeltet bort, det lugtede af ophedet Træ. Et nÿlig beget Foustg blev aabnet, saa meget godt ud, Laget af Harpix tÿndt og jevnt. Der er nu 3 Iismaskiner med Ammoniak, forbedrede Konstructioner. Svaleapparatet saae jeg ikke, saavidt jeg forstod, pumpedes Iisvandet ind forneden og løb ud foroven og i Apparatet laae Slangerör, hvori Urten löb ind forneden og ud foroven. Som oftest bruges Bakkerne slet ikke, hvormed man er meget tilfreds, men der er et stort Humlekar, som Carls, med Sie alene i Bunden, rummer hele Brÿgningen. Urten staaer nogle Øjeblikke i Ro og løber/pumpes fuldkommen klar paa Bakkerne eller Svaleapparatet
s. 2
Brasserie Gruber/Graber. Höist interessant! intelligent Mand!
Det nÿe Apparat ganske eiendommeligt.
Iövrigt at erindre: Han har i 12 Aar ikke skifte Gjær, slemmer den ligesom jeg, men bruge ikke Fade, svaler alene med et Baudelots Apparat, meget stort, dog vistnok först paa Bakker. Smuk og proper Gjæringskjelder; for störste Delen Kar af Skifer, faaes hos et Compagnie i Paris, hvis Skiferbrud ere nærved Nancy. (spörg Tourtel). Karrene indmurede i ½ Steen Muurværk, meget gode. Kittet med Portland Cement. Istedetfor Svömmere, Slanger som i England, hvori löber Iisvand. En Ammoniakmaskine, uden Ildsted, men med et Pumpeværk, i Opstilling (prövet) til at lave Iisvand.
Blandt Andet saa jeg Beegemaskine med Blæseværk, vel alene til store Lagerfade bruges bestandigt, gaaer fortreffeligt. 15 Minutter til et Fad paa 40-50 Hectoliter, et andet med 2 Rör til mindre Faustg, mindre, men iövrigt ligesom det större ogsaa fortreffeligt.
Maskine af Kolb til at skÿlle Foustg, lunkent Vand, maaske passende for Carl til Provindserne. Gjæringskjelder og Lagerkjelder omgivne af Iis paa enkelte Lagerkjeldre Iis ovenpaa. Kjederne tildeels under Bakken, kke overbÿggede, nogle Steder sivede fra Jorden Fugtighed gjennem Hvælvingerne.
Øllet sælges 2-3 Maaneder gl udmærket, meget lÿst, et Mönster at efterligne. Stÿrken 13% Balling.- Varmen i Lagerkjelderen 4 C.- Saadt jeg forstod sættes paa ved 8 grader og den videre Afkjöling skee ved Slangerne, Attemperators. Minimums og Maximums Temperaturen (?) Carl bör besöge Gruber/Graber. der er meget at lære

__________________

Det nÿe Brÿgningsapparat. Ingen Mæske- og Sie-Kar men Kjedler. I Mæskekjedlen x)(x af Jern) en horizontal 150 Hectoliters Vædske-Indhold Cÿlinder eller egentlig (tegning) eliptisk, höiere end Diameteren, mæskes der ved et Röreapparat, afvexlende runde Stænger og flade Skinner opvarmes ved Damp, i en Enveloppe som .... "lidt efter lidt" til 60 (gradtegn) R, löber derfra i Filtrations Kjedlen med et lignende, lettere Röreapparat, har ogsaa en Dampenveloppe
s.3
for at vedligeholde Varmen. I Bunden 3 Siebunde (sÿnes noget smaae) 6 (?) haner til et lille aabent Batteri, derfra i Urtkjedlen af Kobber (liig i Puteaux) med Hausse af Jern og dertil med Flancher en Dampenveloppe. Paa Haussens et fladt hvælvet Laag med Mandhul og Sikkerhedsventil, der var ikke paatænkt et Röreapparat i Urtkjedlen, men jeg tilraadede det.
Archive Reference: FA 2-004-00001, kasse F 2