Back to the menu
1875-04-27
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-04-27
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heiberg, Johanne Luise
Keywords: Philanthropy; classical antiquity
Comments: About Mrs. Heibergs disease and J. C. Jacobsens recommendations for visiting Pompeii and the Museo Borbonico. Apartment in Gothersgade.
Transcription:
Emneord: Filantropi; antikken;
Attachments: 1875-04-27 fra JCJ til JLH i Rom.pdf
Kommentarer: Om fru Heibergs sygdom og J. C. Jacobsens anbefalinger til besøg i Pompeji og Museo Borbonico. Om en lejlighed i Gothersgade.
Transskribering:
 
d. 27de April 1875

Fru Etatsraadinde Heiberg
 
Kjære Veninde!
 
Tak for det glædelige længselsfuldt ventede Budskab, som jeg idag modtog fra Dem! Endelig kan jeg da igjen have den Glæde, at skrive Dem til, thi saalænge jeg ikke hörte andet Kjöbsposter ?? fra Dem, var det mig umuligt. Jeg forstaaer ikke at tolke min Deeltagelse i Sorger og Bekÿmringer i Ord og jeg har ikke kunnet tale om mine Ønsker og mit Haab om Deres Bedring, saalænge jeg havde Anledning til at frÿgte for at Virkeligheden atter vilde gjöre mit Haab til en Illusion saa at mine Ord kunde komme til at klinge som en Ironi i Deres Øren. Men nu er mit Haab omsider gaaet i Opfÿldelse og nu kan jeg sige at mit bedste og sidste Haab knÿttede sig til Sorrent, thi jeg kjender intet andet Sted paa Jorden, hvor man indaander Velvære og Livsglæde i den Grad som i Sorrent.
 
s. 2
 
Saavidt jeg veed, har De været i Pompeii, men dersom De ikke har været fuldkommen rask dengang og ikke kunnet nÿde Det tilfulde vilde jeg raade Dem at besöge det engang endnu, helst fra Sorrent. Det er vel en lang Kjöretour, men dersom denne ikke overstiger Deres Kræfter, er Farten langs Neapels Bugt höist interessant.
Skjöndt De sagtens har nogen Frÿgt for at gaae i Museer, bör De dog ikke undlade at besöge Museo Borbonico i Neapel, hvor alle Gjenstande fra Pompeii ere opstillede og hvor man maa see dem for at faae en levende Forestilling om hvad Pompeii har været og om det antike Liv i det Hele.
Herr Krieger har forleden meddelt mig at De vilde komme hjem i Juni, men jeg seer nu, at Dee tænker paa at komme hjem allerede först i Juni. Er det ikke for tidligt at forlade Italien, för den deilige Mai Maaned er tilende ? Den er netop den allerskjönneste og mest vederqvægende Maaned.
 
s. 3
 
Jeg kan nok forstaae, at De higer efter at komme hjem, for at söge en Leilighed til Efteraaret, men dette forekommer mig at kunne skee nogle faa Uger senere.
Jeg har gjentagne Gange taget den Leilighed i Øiesÿn i Bÿggeselskabets Gaard i Gothersgades Forlængelse, hvorpaa e har tænkt, men jeg tör ikke tilraade Dem at vælge den, især efter at De nÿlig har været angreben af den romerske Feber, thi om Pudset paa Murene end allerede er tilsÿneladende nogenlunde tört, ere selve Murene dog langtfra törre til Efteraaret og de ville i Vinterens Löb udsende deres Uddunstninger i de lukkede Værelser, hvilket De neppe vil kunne taale.-
Dog derom kunne vi jo nærmere tale naar De kommer hjem "engang i Juni".
Hermed maa jeg for dennegang sige Dem FarvelGid De fremdeles maa kunne nÿde Sÿdens Skjönhed i fulde Drag og komme hjem med friske og forÿngede Kræfter!
 
Deres stedse hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Maa jeg bede Dem bringe min venligste Hilsen til Deres Börn
 
 
Archive Reference: Rigsarkivet